Kreisā mala
Labā mala
Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlase
Latvijas Mākslas akadēmija izsludina pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākumā “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.
Latvijas Mākslas akadēmijas  pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases konkursa mērķis ir atlasīt pēcdoktorantus, ievērojot MK 19.01.2016. noteikumu Nr.50 apakšpunktā 25.1. noteiktās prasības, ka  pētniecības pieteikumu iesniegumu sagatavošanai un pētniecības pieteikuma īstenošanai  jābūt atbilstoši Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģijas noteiktiem prioritāriem virzieniem:
  1. Dizains,
  2. Radošās industrijas,
  3. Māksla.
Priekšatlases īstenošanas veids ir atklāta pēcdoktorantu pieteikumu atlase. Atlasē var piedalīties pēcdoktorants, kas atbilstoši SAM MK noteikumu Nr. 50 2.9. apakšpunktam ir Latvijas vai ārvalstu zinātnieks, kas doktora grādu ieguvis ne agrāk kā piecus gadus pirms Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta pētniecības pieteikumu iesniegšanas termiņa Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā konkursā neatkarīgi no vecuma rases, dzimuma, etniskās piederības, politiskās pārliecības, sociālā statusa vai citām pazīmēm. Šo periodu var pagarināt līdz 2 gadiem, ja personai ir pamatots iemesls: bērna kopšanas atvaļinājums vai pārejoša darba nespēja.
Pēcdoktorantu priekšatlases pieteikumu iesniegšanas termiņš atbilstoši SAM MK 19.01.2016. noteikumu Nr.50 noteikumiem “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi”.


Pēcdoktorants priekšatlases pieteikumu iesniedz:
 – elektroniski sūtot uz e-pasta adresi andris.teikmanis@lma.lv,
– klātienē,
– sūtot pa pastu uz adresi: Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1867.

Lasīt vairāk ...