Kreisā mala
Labā mala
Sagatavošanas kursu programma
Mācību kursu apraksts.

1. gadā
Zīmēšanas nodarbībās audzēkņi iegūst prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem zīmēšanas materiāliem. Mācās ģeometrisku un sadzīves priekšmetu ievietošanu lapā; to uzbūves, perspektīvas, gaismēnu principus; apgūst lineāri konstruktīvu, apjomīgi telpisku zīmējumu, formas veidošanu.

Gleznošanas nodarbībās iegūst teorētiskas zināšanas, prasmes un iemaņas tonāli telpiskās un dekoratīvās glezniecības pamatprincipu apguvē. Mācību kursa saturs: glezniecības pamattehnikas - eļļas glezniecības specifika, iespējas, darbam nepieciešamie materiāli un darbarīki; krāsu mācības pamati; mākslas valodas elementi glezniecībā; klusās dabas - vienas no žanra pamattēmām - komponēšanas pamatprincipi; tonāli telpiskas glezniecības pamatprincipi; dekoratīvās plaknes glezniecības pamatprincipi.

Kompozīcijas pamatos iepazīstas ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu dažādību; apgūst iemaņas kompozīcijas - mākslas darba uzbūves - organizēšanā, dažādu materiālu (ogle, tuša, guaša, tempera, plastiski materiāli, papīrs), tehniku un piederumu (ota, spalva) izmantošanā kompozīcijas uzdevumu veikšanai.

2. gadā
Zīmēšanas nodarbībās apgūst Mikelandželo Dāvida sejas detaļu uzbūves paņēmienus, apjomīgi telpiska un lineāri konstruktīva zīmējuma risinājuma principus, attīsta lineāro, tonālo un telpisko domāšanu. Iepazīstas ar ģipša maskas un ģipša galvas uzbūves veidiem. Mācās izprast apjoma veidošanas principus.

Gleznošanas nodarbībās apgūst augstākas profesionālās iemaņas un prasmes klusās dabas gleznošanā eļļas vai akvareļa tehnikā.

Mērķis: pilnveidot un attīstīt pirmajā gadā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.
Mācību kursa saturs: akvareļglezniecības (pēc izvēles) specifika, iespējas, darbam nepieciešamie materiāli un darbarīki; tonāli telpiskas glezniecības pamatprincipi; krāsu perspektīves likumsakarības vairākplānu klusās dabas gleznojumā; priekšplāna risinājuma iespējas un paņēmieni klusās dabas gleznojumā; viena no klusās dabas priekšmetiskā elementa – drapērijas – studijas. 

Kompozīcijas pamatos padziļina 1. kursā gūtās prasmes un iemaņas. Mācās organizēt plaknes attēlu atbilstoši līdzsvara noteikumiem. Mācību kurss ietver gan formālus vingrinājumus, gan tēlojoši priekšmetiskus uzdevumus, kā arī izteiksmes un vides strukturālas ekspresijas ar mērķi sniegt pamatus uzdotās kompozīcijas radīšanā.

3. gadā
Zīmēšanas kursa mērķis: iemācīt plastiski sarežģītas formas attēlošanas pamatus. Uzbūves, apjoma, telpiska rakursa jēdzienu praktiska apgūšana attēlojot ģipša galvas, kā arī dzīvos modeļus. Spēja izvērtēt un pielietot bagātu tonālo attiecību skalu. Zīmējums kā formas izpratnes fiksējums paralēli galvas studijām - zīmēšanas izteiksmes līdzekļu apgūšana dzīvo modeļu kustību uzmetumos. Intensīvas cilvēka figūru studijas (2 - 4 st.) mainot kustības, formātus un modeļus, izvairoties no pasīvas nozīmēšanas. Savukārt tonālie uzdevumi tiek virzīti līdz tonālai gatavībai.

Gleznošanas kursa mērķis: padziļināt iepriekš apgūtās profesionālās iemaņas un attīstīt glezniecības uzdevuma izpratni un spējas to patstāvīgi risināt atbilstoši LMA iestājeksāmenu prasībām.
Mācību kursa saturs: tonāli telpiskas glezniecības pamatprincipi; materialitātes, apjoma un telpiskuma atspoguļošanas pamatprincipi un paņēmieni; lineārā un krāsu perspektīve interjera gleznojumā; anatomijas studiju, proporciju un uzbūves problēmas portreta un pusfigūras gleznojumā.

Nodarbību kursa „Kompozīcija" mērķis: sniegt nepieciešamās zināšanas izvēlētajā specialitātē, atbilstoši LMA iestājeksāmenu prasībām.

Kursu pedagogi ir Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēki un vieslektori.