Meklēt
Izvēlne

Maģistra programma

Latvijas Mākslas akadēmijā tiek īstenota Akadēmiskā maģistra studiju programma "Māksla" (43211, 43213, 43214). Patlaban tās notiek tikai valsts apmaksātās budžeta vietās, latviešu valodā. Uzņemšana notiek pamatojoties uz konkursa rezultātiem. Studiju ilgums ir 2 gadi, pilna laika klātienes formā. Noslēdzot studijas tiek iegūts Humanitāro zinātņu maģistra grāds vizuālajā mākslā. Studiju norises vieta LMA centrālā ēka Kalpaka bulvārī 13 un studiju centrs Kronvalda bulvārī 4. Studiju ietvaros iespējams izmantot ERASMUS+ studiju un studiju prakses iespējas vairāk nekā 100 mākslas augstskolās visā Eiropā.

PROGRAMMAS ILGUMS: 2 gadu pilna laika studijas
Uzņemšanas noteikumi 2023./2024. studiju gadam

LMA studijas notiek:

1. VIZUĀLĀS MĀKSLAS NODAĻAS APAKŠNOZARĒS:

2. VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻAS APAKŠNOZARĒS:

3. AUDIO-VIZUĀLĀS MEDIJU MĀKSLAS NODAĻAS APAKŠNOZARĒS:

4. DIZAINA NODAĻAS APAKŠNOZARĒS:

5. MĀKSLAS ZINĀTNES NODAĻAS APAKŠNOZARĒS:

Viens no programmas mērķiem ir attīstīt studentos kritisko domāšanu, prasmi objektīvi analizēt kā savu, tā citu daiļradi un veicināt jaunrades procesu, kas ietverts plašākā vēsturisko un laikmetīgo paradigmu kontekstā.

Studiju darbs iedalās gan darbā akadēmijā, apgūstot laikmetīgās kultūras norises, vēsturiskos procesus un veidojot spēcīgu komunikācijas vārdnīcu, kas palīdz attīstīt turpmāko karjeru starptautiskā līmenī, gan individuālajā darbā darbnīcās, pētniecības institūtos, bibliotēkās un citviet.

Studiju noslēgumā maģistranti izstrādā diplomdarbus par sevis izvēlētu tēmu. Darbu praktisko sniegumu ik gadu fiziskā vai digitālā formātā iespējams iepazīt izstādes formātā.

Lai ikdienas studiju vidi daudzveidotu, studentiem tiek piedāvātas iespējas līdzdarboties lokālos vai starptautiskos notikumos, kas iepazīstina ar šī brīža mākslas vidi, sniedz iespēju runāt par savu māksliniecisko praksi plašākā publikā.

Tāpat arī studiju laikā studentiem ir iespēja piedalīties akadēmijas organizētās meistardarbnīcās, kuras vada nozares profesionāļi, apmeklēt dažādu lekciju kursus kā LMA, tā arī sadarbības augstskolās Latvijā un ārvalstīs. Ar akadēmiskā personāla atbalstu studiju process mākslas akadēmijā tiek īstenots atbilstoši studenta individuālajām radošajām un profesionālajām iecerēm.

Maģistarntūras pieņemšanas laiki:
No otrdienas līdz ceturtdienai 10.00–16.00
22. telpa (1. stāvs). Tel.: +371 26137572

LMA BAKALAURA UN MAĢISTRA PROGRAMMAS „MĀKSLA“ NOSLĒGUMA DARBA TEORĒTISKĀS DAĻAS IZSTRĀDĀŠANAS UN IESNIEGŠANAS NOTEIKUMI

MAĢISTRA DARBA PROJEKTS

Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumiem reflektantu pārbaudījums studijām Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūrā tiek īstenots, izvērtējot maģistra studiju projektu pieteikumos izklāstīto maģistra darba tēmu (LMA Uzņemšanas noteikumu 6.2., 6.3., 6.4. punkti). 

Latvijas Mākslas akadēmijā akadēmiskās maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla” maģistra darbs ir pētniecībā balstīts radošs darbs Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas, Dizaina vai Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļu apakšnozarēs un Mākslas zinātnes nodaļas Restaurācijas apakšnozarē vai pētniecisks darbs Mākslas zinātnes nodaļas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozarē. 

Maģistra darba projektā jāuzrāda: 1) tēmas līdzšinējās izpētes raksturojums; 2) problēmas uzstādījums; 3) tēmas aktualitātes pamatojums; 4) maģistra darba koncepcija jeb veids, kā autors aplūko dažādas parādības; 5) mākslinieka iecere konkrētā mākslas darbā; 6) maģistra darba iecerēto metožu un paņēmienu uzskaitījums. 

Sagatavojot pētniecībā balstīta radošā darba projektu vai pētnieciskā darba projektu, ir jāievēro sekojoši priekšnosacījumi:

1. Pieteikumam ir jābūt skaidri formulētam, pamatojot tēmas izvēli un tās aktualitāti.

2. Pieteikumā ir jāidentificē pētījumā risināmā problēma vai problēmu kopums un jāsniedz ieskats tēmas līdzšinējās izpētē vai arī ir jāsniedz ieskats līdzšinējos ar tēmu saistītajos risinājumos.

3. Pieteikumā jānoformulē identificēto problēmu nosacītie pētījuma jautājumi, uz kuriem pētījuma ietvaros ir paredzēts gūt atbildes.

4. Pieteikumā jāizklāsta iecerētie risinājumi, tai skaitā iecerētās pētniecības un pētniecībā balstītās radošās prakses metodes, dizaina pieejas vai mākslinieciskās koncepcijas, kuras ir plānots izmantot, lai iegūtu atbildes uz formulētajiem jautājumiem vai piedāvātu identificēto problēmu risinājumus.

5. Jāsniedz ieskats maģistra darba projekta izstrādātāja līdzšinējā pētnieciskajā pieredzē vai radošajā praksē, īpaši ja tā ir nozīmīga no iesniegtā maģistra darba projekta īstenošanas viedokļa.

6. Ja maģistra darba projekta iesniedzējs ir izstrādājis un piesaka maģistra darba projektu starpnozaru pētniecībā vai ja reflektants ir ieguvis nevis humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslās vai otrā līmeņa augstāko izglītību mākslās, bet tai pielīdzināmu bakalaura vai maģistra līmeņa izglītību, tad maģistra darba projektā ir argumentēti jāpamato sava izvēle iegūt maģistra grādu mākslās, identificējot starpnozares raksturu un savu pētniecisko un radošo pieredzi, tās sasaisti ar maģistra darba projektā izklāstīto tēmu un tās risinājumu.

7. Ja maģistra darba projekta ietvaros ir paredzēts realizēt mākslas vai dizaina darbu, maģistra darba projektam ir jāpievieno praktiskā darba vizuālais materiāls (skices, fotogrāfijas, reprodukcijas, zīmējumi utt.). Audio-vizuālajā mediju mākslā, iepriekš saskaņojot, var pievienot citu mediju materiālus.

8. Maģistra darba projekta ieteicamais apjoms ir no 1000 līdz 2000 vārdiem (Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas, Dizaina vai Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļu apakšnozarēs un Mākslas zinātnes nodaļas Restaurācijas apakšnozarē) un 2000 līdz 3000 vārdu (Mākslas zinātnes nodaļas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozarē).

9. Maģistra darba projektam kā pielikums tiek pievienots arī maģistra darba projekta autora curriculum vitae (CV) – īss biogrāfisko ziņu, iegūtās izglītības, valodu prasmes, radošās un darba pieredzes apraksts.

MAĢISTRA STUDIJU NOLIKUMS

Vispārējie nosacījumi

1. Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk – Akadēmija) nolikums par maģistra studijām nosaka Akadēmijas maģistra augstākās izglītības (turpmāk – Maģistra studijas) programmas (otrā cikla) galvenos mērķus, struktūras principus un organizēšanas vispārējos principus.

2. Maģistra studiju programmas nosaukums, studiju ilgums un programmas vispārējā struktūra tiek noteikta ar Akadēmijas Senāta lēmumu un apstiprināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. Pabeigtas maģistra studijas apliecina maģistra diploms un diploma pielikums, kas dod tiesības pretendēt uz studiju turpināšanu doktora (trešā cikla) programmā.

Mērķi un organizācija

4. Maģistra studijas ir pētnieciska rakstura studijas, kas izveidotas ar mērķi radīt priekšnoteikumus un organizēt apstākļus individuālas ievirzes pētniecībai un mākslinieciskajai jaunradei vizuālo mākslu vizuāli plastisko mākslu, audio-vizuālo mediju mākslas, dizaina, mākslas zinātnes nozarēs.

5. Maģistra studijas balstās uz bakalaura augstākās izglītības vai augstākā līmeņa profesionālās kvalifikācijas studiju programmu pamata un ir Akadēmijas pamatstudiju pētnieciska rakstura turpinājums.

6. Maģistra programmas galvenais mērķis ir zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades veicināšana Akadēmijas studiju procesa ietvaros.

7. Maģistra programmas galvenais uzdevums ir maģistra darba izstrādes sekmēšana, nodrošinot studējošajiem iespējas pastāvīgi un ilgstoši izstrādāt maģistra diplomdarbu, iegūt jaunas teorētiskās zināšanas, patstāvīgi pētīt un praktiski pārbaudīt jaunas izteiksmes formas, attīstīt spējas teorētiski pamatot jaunrades procesu, veikt zinātnisku izpēti, attīstīt komunikācijas prasmes un sagatavot programmas absolventus patstāvīgai profesionālajai darbībai.

Studiju struktūra un apjoms

8. Maģistra studiju programma dalās trijos studiju virzienos:
    1) Maģistra studiju programma mākslas zinātnē un kultūras teorijā;
    2) Maģistra studiju programmas teorētiski  praktiskais atzars vizuālajā mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, audio-vizuālo mediju mākslā vai dizainā;
    3) Maģistra studiju programmas praktiskais atzars vizuālo mākslu vizuālajā mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, audio-vizuālo mediju mākslā vai dizainā.

9. Maģistra studijas Mākslas zinātnes nozarē notiek Akadēmijas Mākslas zinātnes nozares katedru profesoru, asociēto profesoru vai docentu vadībā.

10. Maģistra studiju teorētiski praktiskais atzars vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, audio-vizuālās mediju mākslas un dizaina nozarēs notiek Akadēmijas vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, audio-vizuālās mediju mākslas un dizaina nodaļu profesoru, asociēto profesoru vai docentu vadībā.

11. Maģistra studiju praktiskais atzars vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, audio-vizuālās mediju mākslas un dizaina nozarēs notiek Akadēmijas vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, audio-vizuālās mediju mākslas un dizaina nodaļu profesoru, asociēto profesoru vai docentu vadībā.

12. Maģistra studiju programma  ir plānota divus gadu ilgām studijām ar kredītpunktu (turpmāk – KRP) skaitu – 80 KRP  atbilstoši standartizētajam Latvijas augstskolu viena studiju gada ilgumam – 40 nedēļām.

13. Maģistra studiju programmas struktūru veido noteikta tipa vai ievirzes priekšmetu bloki, kuri ir paredzēti noteikta veida studiju priekšmetu vai priekšmetu grupu (moduļu) realizācijai. Maģistra studiju programmas priekšmeti tiek iedalīti obligātajos, obligātās izvēles un brīvās izvēles studiju priekšmetu blokos. Maģistra programmas struktūru apstiprina Senāts.

14. Maģistra studijas Akadēmijā notiek LR normatīvajiem aktiem atbilstošās studiju programmu realizācijas formās.

15. Akadēmijas Maģistra studiju programmu noslēdz programmas gala pārbaudījums – maģistra diplomdarba aizstāvēšana. Maģistra diplomdarba formu apstiprina Senāts šī nolikuma pielikumos.

Uzņemšana

16. Uzņemšanu maģistra programmā nodrošina LMA Uzņemšanas komisija. Speciālo iestājpārbaudījumu rezultātus izvērtē maģistra studiju padome, kuru vada LMA prorektors – Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs, par maģistra programmas realizāciju atbildīgais dekāns un visu nodaļu vadītāji. Maģistra studiju padomes lēmuma sagatavošanai var tikt pieaicināti kompetenti Akadēmijas speciālisti. Nodaļu vadītāji, maģistra studiju padomē izvērtējot iestājpārbaudījumu rezultātus, pārstāv nodaļā ietilpstošo katedru viedokli, kas tiek izstrādāts nodaļas sanāksmē. Rektors ar rīkojumu apstiprina maģistra studiju padomes lēmumu par studējošo uzņemšanu un imatrikulāciju LMA.

Kontakti