Meklēt
Izvēlne

Maģistra programma

Latvijas Mākslas akadēmijā tiek īstenota valsts akreditēta akadēmiskā maģistra studiju programma "Mākslas". Programma akreditēta līdz 2030. gada 18. janvārim.

2024./2025. studiju gadā, atklātā un vienlīdzīgā konkursā, iespēja pretendēt uz 95 valsts budžeta apmaksātām un maksas studiju vietām.

Studiju ilgums – 2 gadi.
Studiju forma – pilna laika klātiene.
Studiju programmas valoda – latviešu

Iegūstamais grāds – Humanitāro zinātņu maģistra grāds vizuāli plastiskajā mākslā, Humanitāro zinātņu maģistra grāds dizainā vai Humanitāro zinātņu audiovizuālajā  mākslā un mediju mākslā.

1. VIZUĀLĀS MĀKSLAS apakšprogrammas specialitātes:

2. VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS apakšprogrammas specialitātes:

3. AUDIO-VIZUĀLĀS MEDIJU MĀKSLAS apakšprogrammas specialitātes:

4. DIZAINA apakšprogrammas specialitātes:

5. MĀKSLAS ZINĀTNES apakšprogrammas specialitātes:

Studiju darbs, galvenokārt, noris LMA centrālajā ēkā Kalpaka bulvārī 13 un studiju centrā Kronvalda bulvārī 4. Maģistra programmas studējošajiem pieejamas ERASMUS+ studiju un studiju prakses iespējas vairāk nekā 100 Eiropas mākslas augstskolās.

Viens no programmas mērķiem ir attīstīt studentos kritisko domāšanu, prasmi objektīvi analizēt kā savu, tā citu daiļradi un veicināt jaunrades procesu, kas ietverts plašākā vēsturisko un laikmetīgo paradigmu kontekstā.

Maģistra programmā studējošie iegūst ne tikai padziļinātu izpratni par vizuālās mākslas un kultūra teorijām, bet arī attīsta savu radošo praksi. Studiju process mākslas akadēmijā tiek īstenots atbilstoši studenta individuālajām radošajām un profesionālajām iecerēm. Studiju laikā studentiem ir iespēja piedalīties akadēmijas organizētās nozares profesionāļu meistardarbnīcās, apmeklēt lekciju kursus sadarbības augstskolās, kā Latvijā tā ārvalstīs, un līdzdarboties vietējos vai starptautiskos projektos.

Studiju noslēgumā maģistranti izstrādā diplomdarbus par sevis izvēlētu tēmu. Radošos darbus ik gadu iespējams iepazīt diplomandu darbu izstādēs un zinātniskajās konferencēs.

MAĢISTRA DARBA PROJEKTS

Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumiem uzņemšana Maģistrantūrā tiek īstenota, izvērtējot reflektanta iesniegto projekta pieteikumu atbilstoši izvēlētās apakšnozares prasībām (LMA Uzņemšanas noteikumu 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4.,2.3.5. punkti). 

Latvijas Mākslas akadēmijā akadēmiskās maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla” maģistra darbs ir pētniecībā balstīts radošs darbs Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas, Dizaina, Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļu apakšnozarēs un Mākslas zinātnes nodaļas Restaurācijas apakšnozarē vai pētniecisks darbs  Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē.
  
Maģistra darba projektā jāuzrāda: 1) tēmas līdzšinējās izpētes raksturojums; 2) problēmas uzstādījums; 3) tēmas aktualitātes pamatojums; 4) maģistra darba koncepcija jeb veids, kā autors aplūko dažādas parādības; 5) mākslinieka iecere konkrētā mākslas darbā; 6) maģistra darba iecerēto metožu un paņēmienu uzskaitījums. 

Sagatavojot pētniecībā balstīta radošā darba vai pētnieciskā darba projekta pieteikumu, ir jāievēro sekojoši priekšnosacījumi:

1. Pieteikumam jābūt skaidri formulētam, pamatojot tēmas izvēli un tās aktualitāti.

2. Pieteikumā jāidentificē pētījumā risināmā problēma vai problēmu kopums un jāsniedz ieskats tēmas līdzšinējā izpētē vai arī jāsniedz ieskats līdzšinējos ar tēmu saistītajos risinājumos.

3. Pieteikumā jānoformulē identificēto problēmu nosacītie pētījuma jautājumi, uz kuriem pētījuma ietvaros ir paredzēts gūt atbildes.

4. Pieteikumā jāizklāsta iecerētie risinājumi, tai skaitā iecerētās pētniecības un pētniecībā balstītās radošās prakses metodes, dizaina pieejas vai mākslinieciskās koncepcijas, kuras ir plānots izmantot, lai iegūtu atbildes uz formulētajiem jautājumiem vai piedāvātu identificēto problēmu risinājumus.

5. Jāsniedz ieskats maģistra darba projekta izstrādātāja līdzšinējā pētnieciskajā pieredzē vai radošajā praksē, īpaši ja tā ir nozīmīga no iesniegtā maģistra darba projekta īstenošanas viedokļa.

6. Argumentēti jāpamato sava izvēle iegūt maģistra grādu mākslās, ja pieteikuma  iesniedzējs piesaka maģistra darba projektu starpnozaru pētniecībā vai arī ieguvis nevis humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslās vai otrā līmeņa augstāko izglītību mākslās, bet tai pielīdzināmu izglītību. Pieteikumā jāidentificē pētnieciskās un radošās pieredzes sasaiste ar maģistra darba projektā izklāstīto tēmu un tās risinājumu.

7. Ja maģistra darba projekta ietvaros ir paredzēts realizēt mākslas vai dizaina darbu, maģistra darba pieteikumam jāpievieno radošā darba vizuālais materiāls (skices, fotogrāfijas, reprodukcijas, zīmējumi utt.). Audio-vizuālajā mediju mākslā var pievienot citu mediju materiālus.

8. Maģistra darba projekta ieteicamais apjoms ir no 2000 līdz 3000 rakstu zīmēm (Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas, Dizaina vai Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļu apakšnozarēs un Mākslas zinātnes nodaļas Restaurācijas apakšnozarē) un ap 10000 rakstu zīmēm (Mākslas zinātnes nodaļas Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē).

9. Maģistra darba projekta iesniedzēja curriculum vitae (CV) – īss biogrāfisko ziņu, iegūtās izglītības, valodu prasmes, radošās un darba pieredzes apraksts.

10. Portfolio jeb radošās un profesionālās darbība pārskats. Tam jāsniedz vizuāls ieskats pieteikuma iesniedzēja līdzšinējā radošajā praksē.

MAĢISTRA STUDIJU NOLIKUMS

Vispārējie nosacījumi

1. Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk – Akadēmija) nolikums par maģistra studijām nosaka Akadēmijas maģistra augstākās izglītības (turpmāk – Maģistra studijas) programmas (otrā cikla) galvenos mērķus, struktūras principus un organizēšanas vispārējos principus.

2. Maģistra studiju programmas nosaukums, studiju ilgums un programmas vispārējā struktūra tiek noteikta ar Akadēmijas Senāta lēmumu un apstiprināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. Pabeigtas maģistra studijas apliecina maģistra diploms un diploma pielikums, kas dod tiesības pretendēt uz studiju turpināšanu doktora (trešā cikla) programmā.

Mērķi un organizācija

4. Maģistra studijas ir pētnieciska rakstura studijas, kas izveidotas ar mērķi radīt priekšnoteikumus un organizēt apstākļus individuālas ievirzes pētniecībai un mākslinieciskajai jaunradei vizuālo mākslu vizuāli plastisko mākslu, audio-vizuālo mediju mākslas, dizaina, mākslas zinātnes nozarēs.

5. Maģistra studijas balstās uz bakalaura augstākās izglītības vai augstākā līmeņa profesionālās kvalifikācijas studiju programmu pamata un ir Akadēmijas pamatstudiju pētnieciska rakstura turpinājums.

6. Maģistra programmas galvenais mērķis ir zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades veicināšana Akadēmijas studiju procesa ietvaros.

7. Maģistra programmas galvenais uzdevums ir maģistra darba izstrādes sekmēšana, nodrošinot studējošajiem iespējas pastāvīgi un ilgstoši izstrādāt maģistra diplomdarbu, iegūt jaunas teorētiskās zināšanas, patstāvīgi pētīt un praktiski pārbaudīt jaunas izteiksmes formas, attīstīt spējas teorētiski pamatot jaunrades procesu, veikt zinātnisku izpēti, attīstīt komunikācijas prasmes un sagatavot programmas absolventus patstāvīgai profesionālajai darbībai.

Studiju struktūra un apjoms

8. Maģistra studiju programma dalās trijos studiju virzienos:
    1) Maģistra studiju programma mākslas zinātnē un kultūras teorijā;
    2) Maģistra studiju programmas teorētiski  praktiskais atzars vizuālajā mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, audio-vizuālo mediju mākslā vai dizainā;
    3) Maģistra studiju programmas praktiskais atzars vizuālo mākslu vizuālajā mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, audio-vizuālo mediju mākslā vai dizainā.

9. Maģistra studijas Mākslas zinātnes nozarē notiek Akadēmijas Mākslas zinātnes nozares katedru profesoru, asociēto profesoru vai docentu vadībā.

10. Maģistra studiju teorētiski praktiskais atzars vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, audio-vizuālās mediju mākslas un dizaina nozarēs notiek Akadēmijas vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, audio-vizuālās mediju mākslas un dizaina nodaļu profesoru, asociēto profesoru vai docentu vadībā.

11. Maģistra studiju praktiskais atzars vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, audio-vizuālās mediju mākslas un dizaina nozarēs notiek Akadēmijas vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, audio-vizuālās mediju mākslas un dizaina nodaļu profesoru, asociēto profesoru vai docentu vadībā.

12. Maģistra studiju programma  ir plānota divus gadu ilgām studijām ar kredītpunktu (turpmāk – KRP) skaitu – 80 KRP  atbilstoši standartizētajam Latvijas augstskolu viena studiju gada ilgumam – 40 nedēļām.

13. Maģistra studiju programmas struktūru veido noteikta tipa vai ievirzes priekšmetu bloki, kuri ir paredzēti noteikta veida studiju priekšmetu vai priekšmetu grupu (moduļu) realizācijai. Maģistra studiju programmas priekšmeti tiek iedalīti obligātajos, obligātās izvēles un brīvās izvēles studiju priekšmetu blokos. Maģistra programmas struktūru apstiprina Senāts.

14. Maģistra studijas Akadēmijā notiek LR normatīvajiem aktiem atbilstošās studiju programmu realizācijas formās.

15. Akadēmijas Maģistra studiju programmu noslēdz programmas gala pārbaudījums – maģistra diplomdarba aizstāvēšana. Maģistra diplomdarba formu apstiprina Senāts šī nolikuma pielikumos.

Uzņemšana

16. Uzņemšanu maģistra programmā nodrošina LMA Uzņemšanas komisija. Speciālo iestājpārbaudījumu rezultātus izvērtē maģistra studiju padome, kuru vada LMA prorektors – Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs, par maģistra programmas realizāciju atbildīgais dekāns un visu nodaļu vadītāji. Maģistra studiju padomes lēmuma sagatavošanai var tikt pieaicināti kompetenti Akadēmijas speciālisti. Nodaļu vadītāji, maģistra studiju padomē izvērtējot iestājpārbaudījumu rezultātus, pārstāv nodaļā ietilpstošo katedru viedokli, kas tiek izstrādāts nodaļas sanāksmē. Rektors ar rīkojumu apstiprina maģistra studiju padomes lēmumu par studējošo uzņemšanu un imatrikulāciju LMA.

Kontakti