Meklēt
Izvēlne

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018


2018. gada 9. oktobrī Latvijas Mākslas akadēmijas ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu. Projekta mērķis ir pilnveidot LMA studiju programmu satura kvalitāti un efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Projekta ietvaros plānots pilnveidot LMA studiju virziena "Mākslas" īstenoto studiju programmu saturu, salāgojot to ar nozares attīstības vajadzībām, pilnveidot LMA organizatorisko un pārvaldības struktūras, pilnveidot LMA kvalitātes vadības sistēmas, pilnveidot un ieviest LMA e-risinājumus, kā arī pilnveidot LMA vadības personāla kompetences. 
 
Projekta īstenošana veicinās: 
1. LMA īstenoto trīs studiju virziena „Māksla” studiju programmu satura pilnveidi un salāgošanu ar nozares attīstības vajadzībām;
2. LMA organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveidi; 
3. LMA kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi; 
4. LMA e-risinājumu attīstību, kas nodrošinās nepieciešamo e-vidi, datu uzkrāšanu, apmaiņu un e-koplietošanas mehānismu pilnveidi un ieviešanu, kas ir priekšnoteikums sekmīgai studiju programmu pilnveidei; 
5. LMA vadošā personāla konkurētspēju un kompetences, kas sekmēs pārmaiņu un pilnveides procesu pārvaldību un kas ir nosacījums sekmīgai studiju programmu pilnveidei. 

Projekta īstenošanas termiņš: 2018.gada 1. novembris līdz 2023.gada 30. novembrim. 
 

Projekta kopējās izmaksas 401 400,00 EUR, no kuriem 341 190,00 EUR ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 60 210,00 EUR ir valsts budžeta finansējums

Uzsākta projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošana


Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) 2018.gada 1.novembrī ir uzsākusi projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu.
Projekta īstenošanas 1.ceturksnī  (01.11.2018. – 31.01.2019.), ir uzsākta 1.projekta darbība “Pārmaiņu vadības un īstenošanas plāns studiju programmu piedāvājuma modernizācijai izstrāde un ieviešana”. Darbības ietvaros tiks īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu LMA izglītības starptautisko konkurētspēju un veicinātu studiju programmu satura kvalitātes pilnveidi, integrāciju ar pētniecību un radoši māksliniecisko praksi un salāgošanu ar nozares attīstības vajadzībām. 
Šīs darbības ietvaros ir paredzēts izstrādāt un īstenot iekšējo studiju programmu vadības pārmaiņas procesu, būtiski uzlabojot nozaru pārstāvju, absolventu un studējošo tiešu iesaisti studiju procesa uzlabošanā. Šo pārmaiņu īstenošanai ir tiks izmantots starptautisks novērtējums un pārmaiņas ir plānots īstenot “pārmaiņu aģentu” vadībā. Projekta īstenošanas 1.cetuksnī notiek dokumentu sagatavošana un kā “pārmaiņu aģenti” tiks piesaistīti: LMA akadēmiskā personāla pārstāvis, LMA studentu pašpārvaldes pārstāvis/-ji, nozares asociāciju pārstāvis/-ji. 
Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., LMA studiju e-vides pilnveide, ieviešot aktuālo LAIS / LUIS programmatūras versiju un salāgojot to ar e-mācību vidi Moodle. 

Informācija ievietota 31/01/2019