Meklēt
Izvēlne

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018


2018. gada 9. oktobrī Latvijas Mākslas akadēmijas ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu. Projekta mērķis ir pilnveidot LMA studiju programmu satura kvalitāti un efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Projekta ietvaros plānots pilnveidot LMA studiju virziena "Mākslas" īstenoto studiju programmu saturu, salāgojot to ar nozares attīstības vajadzībām, pilnveidot LMA organizatorisko un pārvaldības struktūras, pilnveidot LMA kvalitātes vadības sistēmas, pilnveidot un ieviest LMA e-risinājumus, kā arī pilnveidot LMA vadības personāla kompetences. 
 
Projekta īstenošana veicinās: 
1. LMA īstenoto trīs studiju virziena „Māksla” studiju programmu satura pilnveidi un salāgošanu ar nozares attīstības vajadzībām;
2. LMA organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveidi; 
3. LMA kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi; 
4. LMA e-risinājumu attīstību, kas nodrošinās nepieciešamo e-vidi, datu uzkrāšanu, apmaiņu un e-koplietošanas mehānismu pilnveidi un ieviešanu, kas ir priekšnoteikums sekmīgai studiju programmu pilnveidei; 
5. LMA vadošā personāla konkurētspēju un kompetences, kas sekmēs pārmaiņu un pilnveides procesu pārvaldību un kas ir nosacījums sekmīgai studiju programmu pilnveidei. 

Projekta īstenošanas termiņš: 2018.gada 1. novembris līdz 2023.gada 30. novembrim. 
 

Projekta kopējās izmaksas 401 400,00 EUR, no kuriem 341 190,00 EUR ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 60 210,00 EUR ir valsts budžeta finansējums

Uzsākta projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošana


Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) 2018.gada 1.novembrī ir uzsākusi projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu.
Projekta īstenošanas 1.ceturksnī  (01.11.2018. – 31.01.2019.), ir uzsākta 1.projekta darbība “Pārmaiņu vadības un īstenošanas plāns studiju programmu piedāvājuma modernizācijai izstrāde un ieviešana”. Darbības ietvaros tiks īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu LMA izglītības starptautisko konkurētspēju un veicinātu studiju programmu satura kvalitātes pilnveidi, integrāciju ar pētniecību un radoši māksliniecisko praksi un salāgošanu ar nozares attīstības vajadzībām. 
Šīs darbības ietvaros ir paredzēts izstrādāt un īstenot iekšējo studiju programmu vadības pārmaiņas procesu, būtiski uzlabojot nozaru pārstāvju, absolventu un studējošo tiešu iesaisti studiju procesa uzlabošanā. Šo pārmaiņu īstenošanai ir tiks izmantots starptautisks novērtējums un pārmaiņas ir plānots īstenot “pārmaiņu aģentu” vadībā. Projekta īstenošanas 1.cetuksnī notiek dokumentu sagatavošana un kā “pārmaiņu aģenti” tiks piesaistīti: LMA akadēmiskā personāla pārstāvis, LMA studentu pašpārvaldes pārstāvis/-ji, nozares asociāciju pārstāvis/-ji. 
Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., LMA studiju e-vides pilnveide, ieviešot aktuālo LAIS / LUIS programmatūras versiju un salāgojot to ar e-mācību vidi Moodle. 

Informācija ievietota 31/01/2019
 

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 2. ceturkšņa atskaite


Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu. 
Projekta īstenošanas 2. ceturksnī (01.02.2019. – 30.04.2019.) tiek īstenota 1. projekta darbība “Pārmaiņu vadības un īstenošanas plāns studiju programmu piedāvājuma modernizācijai izstrāde un ieviešana”. 
Projekta īstenošanas 2. ceturksnī piesaistīti trīs (3) pārmaiņu aģenti – LMA akadēmiskā personāla pārstāve (docente Inese Sirica), LMA studentu pašpārvaldes pārstāve (Madara Salma) un nozares pārstāvis (Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija, Artis Ērglis). Plānojot LMA programmu satura modernizāciju 2018. / 2019. studiju gada 2. semestrī skašu laikā studiju rezeltātu izvērtēšanai iesaistīti desmit (10) vadošie nozaru pārstāvji, lai izvērtētu LMA studiju programmu atbilstību nozares un darba tirgus vajadzībām. Astoņi (8) nozares pārstāvji ir starptautiski atzīti profesionāļi un LMA absolventi, kas veicina LMA absolventu asociācijas izveidi, kā arī tiešu nozares un darba devēju iesaisti studiju programmu satura modernizēšanā. Eksperti tika  pieiesaistīti visām LMA nodaļām – Vizuālās mākslas nodaļa (Inga Šteimane, Miķelis Fišers), Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa (Kristaps Gulbis, Luīze Lismane), Audiovizuālās mākslas un mediju nodaļa (Kaspars Groševs, Uldis Tīrons), Dizaina nodaļa (Rolands Pēterkops, Artūrs Analts) un Mākslas zinātnes nodaļa (Laura Lūse, Santa Hirša). Nozares ekspertu iesaiste norisinājās pārmaiņu aģentu vadībā. 
Pārmaiņu aģenti kopīgi ar LMA vadību uzsākuši studentu atgriezeniskās saites sistēmas izstrādi,lai sekmētu studējošo tiešu iesaisti studiju procesa uzlabošanai. Plānots izveidot absolventu aptauju par karjeras ceļiem. Uzsākts iekšējais studiju programmu vadības pārmaiņu process.
Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., turpinās pārrunas saistībā ar LMA studiju e-vides pilnveidi par līguma noslēgšanu, kā arī tiek izstrādātas tehniskās specifikācijas iepirkumam „LMA amata funkciju un pārvaldības procesu audits un iekšējā finansēšanas modeļa, t.sk., atalgojuma un motivācijas sistēmas audits”.

Informācija ievietota 30/04/2019

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 3. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu. 
Projekta īstenošanas 3. ceturksnī (01.05.2019. – 31.07.2019.) turpinās 1. projekta darbības “LMA studiju programmu atbilstība nozares attīstības vajadzībām un konkurētspēja” īstenošana. Plānojot LMA programmu satura pilnveidi atbilstošo nozares attīstības vajadzībām, 2018./ 2019. studiju gada 2. semestrī skašu laikā desmit vadošie nozaru eksperti iesnieguši studiju rezultātu izvērtējumu un ieteikumus studiju programmu pilnveidei. Pārmaiņu aģenti kopīgi ar LMA vadību turpina studentu atgriezeniskās saites sistēmas izstrādi, lai sekmētu studējošo tiešu iesaisti studiju procesa uzlabošanai. Uzsākts darbs pie absolventu aptaujas izveides par karjeras ceļiem.

Paralēli notiek darbs pie projekta 5.darbības – noslēdzies iepirkums par LMA vadības personāla apmācībām. Tās īstenos biedrība „Latvian Arts Directors Club”. Tāpat notiek darbs pie projekta 2.darbības īstenošanas – sagatavots un izsludināts iepirkums par LMA akadēmijas amata funkciju, pārvaldības procesu, iekšējās finansēšanas modeļa audits un pilnveidi. Aktīvi noris projekta 4.darbības īstenošana - uzsākts darbs pie LMA studiju e-vides pilnveides.

Informācija ievietota 31/07/2019

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 4. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu. 
Projekta īstenošanas 4. ceturksnī (01.08.2019. – 31.10.2019.) turpinās 1. projekta darbības “LMA studiju programmu atbilstība nozares attīstības vajadzībām un konkurētspēja” īstenošana. Pārmaiņu aģentu vadībā notiek darbs pie LMA studentu karjeras atbalsta centra idejas izstrādes sadarbībā ar LMA Studējošo pašpārvaldi. 

Paralēli notiek darbs pie projekta 2.darbības – noslēdzies iepirkums par LMA amata funkciju, pārvaldības procesu, iekšējās finansēšanas modeļa auditu. Noslēgts līgums ar Personu apvienība: SIA “”CSE COE” un SIA “PricewaterhouseCoopers” par pakalpojuma veikšanu, kā arī uzsāktas audita aktivitātes. 

Oktobrī noslēdzies projekta 4.darbības ietvaros veiktais pakalpojums - LU Informācijas sistēmas (LUIS) funkcionalitātes uzlabošanu un papildināšanu LMA studiju un vadības procesiem.

Aktīvi noris projekta 5.darbības īstenošana – LMA vadības personāla apmācības. Septembrī un oktobrī pakalpojuma sniedzējs biedrība „Latvian Arts Directors Club” organizējis lekcijas saskaņā ar noslēgto līgumu.

Informācija ievietota 31/10/2019

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 5. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu. 
Projekta īstenošanas 5. ceturksnī (01.11.2019. – 31.01.2020) turpinās 1. projekta darbības “LMA studiju programmu atbilstība nozares attīstības vajadzībām un konkurētspēja” īstenošana. Pārmaiņu aģentu vadībā turpinās darbs pie LMA studentu karjeras atbalsta centra idejas izstrādes sadarbībā ar LMA Studējošo pašpārvaldi un LMA vadību. Pārmaiņu aģente no Studējošo pašpārvaldes Madara Salma noslēgusi savu darbību projektā ar ieteikumiem karjeras atbalsta centra darbībai. Notiek darbs pie nākamā Studējošo pašpārvaldes deleģētā pārmaiņu aģenta – studenta izvēles. 

5.ceturksnī notiek aktīvs darbs pie projekta 2.darbības – LMA amata funkciju, pārvaldības procesu, iekšējās finansēšanas modeļa audita. Personu apvienība: SIA “”CSE COE” un SIA “PricewaterhouseCoopers” veic plānotās audita aktivitātes.

4.darbības ietvaros notiek darbs pie LMA dokumentu vadītas sistēmas vēlamā modeļa apzināšanas un iespējamo pakalpojuma sniedzēju izvērtēšanas.

Aktīvi noris projekta 5.darbības īstenošana – LMA vadības personāla apmācības. Novembrī, decembrī un janvārī pakalpojuma sniedzējs biedrība „Latvian Arts Directors Club” organizējusi lekcijas saskaņā ar noslēgto līgumu.


Informācija ievietota 31/01/2020

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 6. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu. 
Projekta īstenošanas 6. ceturksnī (01.02.2020. – 30.04.2020) turpinās 1. projekta darbības “LMA studiju programmu atbilstība nozares attīstības vajadzībām un konkurētspēja” īstenošana. Notiek jauna pārmaiņu aģenta no Studējošo pašpārvaldes piesaiste, lai turpinātu darbu pie LMA studentu karjeras atbalsta centra idejas izstrādes un absolventu asociācijas izveides sadarbībā ar LMA Studējošo pašpārvaldi un LMA vadību. Poligrāfijas nozares deleģētais pārmaiņu aģents Artis Ērglis organizē ekskursijas un studentu tikšanos ar grāmatu izdevniecību pārstāvjiem Latvijas grāmatu izstādes ietvaros 28.02-1.03.2020.

Tiek noslēgts pirmais posms projekta 5.darbības īstenošanai – LMA vadības personāla apmācībām, kuru īstenoja  biedrība „Latvian Arts Directors Club”. Tiek organizēts iepirkums nākamā perioda apmācību iepirkumam (2020.-2023.gadam).

Informācija ievietota 30/04/2020

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 7. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu. 
Projekta īstenošanas 7. ceturksnī (01.05.2020. – 31.07.2020) turpinās 1. projekta darbības “LMA studiju programmu atbilstība nozares attīstības vajadzībām un konkurētspēja” īstenošana. No LMA Studējošo pašpārvaldes piesaistīta pārmaiņu aģente Karlīna Strautmale, kura turpina darbu pie LMA studentu karjeras atbalsta centra idejas izstrādes un absolventu asociācijas izveides sadarbībā ar LMA Studējošo pašpārvaldi un LMA vadību. Darbu noslēdzis poligrāfijas nozares deleģētais pārmaiņu aģents Artis Ērglis un piesaistīts nākamais nozares pārmaiņu aģents – biedrības “Latvian Art Director’s Club” deleģētais eksperts radošo industriju satura un procesa digitalizācijā, prezentāciju meistars Kristaps Pētersons. Šāda nozares pārmaiņu aģenta izvēle skaidrojama ar LMA vēlmi reaģēt uz Covid-19 situācijas noteiktajiem apstākļiem.
Plānojot LMA programmu satura modernizāciju, 2019. / 2020. studiju gada bakalaura studiju programmas diplomandu studiju rezultātu izvērtēšanai piesaistīti pieci vadošie nozaru pārstāvji, lai izvērtētu LMA bakalaura studiju programmu atbilstību nozares un darba tirgus vajadzībām. Piesaistītie nozares pārstāvji ir starptautiski atzīti profesionāļi un LMA  absolventi vai kādreiz studējušie LMA, kas veicina LMA absolventu asociācijas izveidi, kā arī tiešu nozares un darba devēju iesaisti studiju programmu satura modernizēšanā. Eksperti tika  piesaistīti visām LMA nodaļām – Vizuālās mākslas nodaļai (Zane Onckule), Vizuāli plastiskās mākslas nodaļai (Anda Munkevica), Audiovizuālās mākslas un mediju nodaļai (Līga Spunde), Dizaina nodaļa (Rolands Pēterkops) un Mākslas zinātnes nodaļa (Laura Lūse). Nozares ekspertu iesaiste norisinājās pārmaiņu aģentu vadībā. Vērtēšanas process, ņemot vērā Covid-19 situācijas noteiktos ierobežojumus, notika digitālajā platformā Moodle.

Tika veikta studiju novērtējuma aptauja bakalaura studiju programmas diplomandu/absolventu  vidū. Aptaujas rezultāti tiks ņemti vērā, uzlabojot un modernizējot studiju programmu.

Noslēdzies iepirkums nākamā perioda apmācību iepirkumam (2020.- 2023.gadam) LMA vadības personāla apmācībām. To īstenos  biedrība „Latvian Art Director’s Club”.


Informācija ievietota 31/07/2020

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 8. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu. 
Projekta īstenošanas 8. ceturksnī (01.08.2020. – 31.10.2020) turpinās 1. projekta darbības “LMA studiju programmu atbilstība nozares attīstības vajadzībām un konkurētspēja” īstenošana. Nozares pārmaiņu aģents Kristaps Pētersons sadarbībā ar pārmaiņu aģentēm Inesi Siricu un Karlīnu Strautmali turpina darbu pie uzsāktajām aktivitātēm - LMA studentu karjeras atbalsta centra idejas izstrādes un absolventu asociācijas izveides attīstību, iesaistoties LMA Studējošo pašpārvaldei un LMA vadībai. Reaģējot uz Covid-19 situācijas noteiktajiem apstākļiem, notiek darbs pie LMA studiju procesa un satura digitalizācijas īstenošanas pasākumiem.
Pārmaiņu aģentes Ineses Siricas vadībā notiek darbs pie LMA pārmaiņu vadības plāna izstrādes.

Īstenojot projekta 2.darbību, pakāpeniski tiek ieviestas LMA audita rekomendācijas, pilnveidojot LMA pārvaldības procesus.

Īstenojot projekta 4.darbību, izsludināts iepirkums dokumentu vadības sistēmas ieviešanai Latvijas Mākslas akadēmijā.

Projekta 5.darbības ietvaros pēc līguma noslēgšanas ar biedrība „Latvian Art Director’s Club” ar septembri uzsāktas aktivitātes LMA vadības personāla apmācību norisei.

Informācija ievietota 31/10/2020

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 9. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu. 
Projekta īstenošanas 9. ceturksnī (01.01.2020. – 31.01.2021) turpinās 1. projekta darbības “LMA studiju programmu atbilstība nozares attīstības vajadzībām un konkurētspēja” īstenošana. Nozares pārmaiņu aģents Kristaps Pētersons sadarbībā ar pārmaiņu aģentēm Inesi Siricu un Karlīnu Strautmali turpina darbu pie uzsāktajām aktivitātēm - LMA studentu karjeras atbalsta centra un absolventu asociācijas idejas izstrādes, iesaistoties LMA Studējošo pašpārvaldei un LMA vadībai. Decembra beigās Pārmaiņu aģente no Studējošo pašpārvaldes Karlīna Strautmale noslēgusi savu darbību projektā ar konkrētiem priekšlikumiem karjeras atbalsta centra uzsākšanai un darbībai. Notiek darbs pie nākamā Studējošo pašpārvaldes deleģētā pārmaiņu aģenta – studenta izvēles. 
Pārmaiņu aģentes Ineses Siricas vadībā notiek darbs pie LMA pārmaiņu vadības plāna izstrādes.

Īstenojot projekta 2.darbību, pakāpeniski tiek ieviestas LMA audita rekomendācijas, pilnveidojot LMA pārvaldības procesus.

Īstenojot projekta 4.darbību, tiek īstenota iepirkuma procedūra dokumentu vadības sistēmas ieviešanai Latvijas Mākslas akadēmijā.

Projekta 5.darbības ietvaros pēc līguma noslēgšanas ar biedrība „Latvian Art Director’s Club” turpinās aktivitātes LMA vadības personāla apmācību norisei.


Informācija ievietota 31/01/2021

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 10. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu. 

Projekta īstenošanas 10. ceturksnī (01.02.2020. – 30.04.2021) turpinās 1. projekta darbības “LMA studiju programmu atbilstība nozares attīstības vajadzībām un konkurētspēja” īstenošana. Pārmaiņu aģenti turpina darbu pie uzsāktajām aktivitātēm - LMA studentu karjeras atbalsta centra un absolventu asociācijas idejas izstrādes, iesaistoties LMA Studējošo pašpārvaldei un LMA vadībai. 2021.gada martā ir noslēgts arī līgums ar SIA BEETS CREATIVE par studiju kursa "Praktiskā glezniecības tehnoloģija" satura digitalizāciju.

Īstenojot projekta 2.darbību, turpinās LMA audita rekomendāciju ieviešana, pilnveidojot LMA pārvaldības procesus.

Projekta 4.darbības ietvaros 26.02.2021. noslēgts līgums ar SIA Euroscreen par dokumentu vadības sistēmas M.E.D.U.S. ieviešanu. 

Savukārt, projekta 5.darbības ietvaros turpinās aktivitātes LMA vadības personāla apmācību norisei.

Informācija ievietota 30/04/2021

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 11. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu. 
Projekta īstenošanas 11. ceturksnī (01.05.2021. – 31.07.2021) turpinās 1. projekta darbības “LMA studiju programmu atbilstība nozares attīstības vajadzībām un konkurētspēja” īstenošana. No LMA Studējošo pašpārvaldes piesaistīta pārmaiņu aģente Ieva Viese-Vigula, kura turpina darbu pie LMA studentu karjeras atbalsta centra ieviešanas un absolventu asociācijas izveides sadarbībā ar LMA Studējošo pašpārvaldi, pārmaiņu aģentiem un LMA vadību. Darbu noslēdzis biedrības “Latvian Art Director’s Club” deleģētais eksperts radošo industriju satura un procesa digitalizācijā, prezentāciju meistars Kristaps Pētersons, kura vadībā tika īstenota studiju kursa “Praktiskās glezniecības tehnoloģija” satura digitalizācija ar SIA BEETS CREATIVE pakalpojumu.

Plānojot LMA programmu satura modernizāciju, 2020. / 2021. studiju gada maģistra studiju programmas diplomandu studiju rezultātu izvērtēšanai piesaistīti pieci vadošie nozaru pārstāvji, lai izvērtētu LMA maģistra studiju programmu atbilstību nozares un darba tirgus vajadzībām. Piesaistītie nozares pārstāvji ir starptautiski atzīti profesionāļi un LMA  absolventi vai kādreiz studējušie LMA, kas veicina LMA absolventu asociācijas izveidi, kā arī tiešu nozares un darba devēju iesaisti studiju programmu satura modernizēšanā. Eksperti tika  piesaistīti visām LMA nodaļām – Vizuālās mākslas nodaļai (Iliana Veinberga), Vizuāli plastiskās mākslas nodaļai (Aivars Baranovskis), Audiovizuālās mākslas un mediju nodaļai (Darja Meļņikova), Dizaina nodaļa (Liene Drāzniece) un Mākslas zinātnes nodaļa (Aija Brasliņa). Nozares ekspertu iesaiste norisinājās pārmaiņu aģentu vadībā. Vērtēšanas process, ņemot vērā Covid-19 situācijas noteiktos ierobežojumus, notika digitālajā platformā Moodle.

Projekta aktivitātē „LMA e-risinājumu izstrāde, pilnveide un ieviešana” notiek dokumentu vadības sistēmas MEDUS ieviešana sadarbībā ar pakalpojuma sniedzēju SIA EUROSCREEN.

Biedrība „Latvian Art Director’s Club” īstenojusi plānotos vadības apmācības kursus.
Informācija ievietota 31/07/2021

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 12. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu.

Projekta īstenošanas 12.ceturksnī  (01.08.2021. – 31.10.2021.), turpinās 1.projekta darbība “Pārmaiņu vadības un īstenošanas plāns studiju programmu piedāvājuma modernizācijai izstrāde un ieviešana”. No LMA Studējošo pašpārvaldes piesaistīta pārmaiņu aģente Ieva Viese-Vigula, kura turpina darbu pie LMA studentu karjeras atbalsta centra ieviešanas. Darbības ietvaros tiks īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu LMA izglītības starptautisko kontekstu.  Tāpat turpinās darbs pie LMA absolventu asociācijas izveides. Šajā projekta īstenošanas posmā veikta LMA piecu absolventu atgriezeniskās saites par maģistra darbu aizstāvēšanu analīze. Papildus LMA mājas lapā ir izveidota “Absolventu asociācija” un informācijas aktualizēšana: https://www.lma.lv/sadarbiba/absolventu-asociacija.
Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, tai skaitā, pie LMA iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveides un citas.

Informācija ievietota 31/10/2021

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 13. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu.

Projekta īstenošanas 13.ceturksnī  (01.11.2021. – 31.01.2022.), turpinās  darbs pie pārmaiņu vadības plāna izstrādes un kvalitātes vadības sistēmas pilnveides. Aktualizēts jautājums par Augstskolu absolventu monitoringa datu analīzes iespējām, tai skaitā, notiek starptautiskās prakses apzināšana.

Papildus tiek saskaņotas LMA vadības personāla turpmāko apmācību tēmas, kursu lektori un saturiskais ietvars noslēgtā līguma ietvaros.

Notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, tai skaitā, pie LMA iekšējās kvalitātes plāna izstrādes modeļa un citas.

Informācija ievietota 1/02/2022

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 14. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu.

Projekta īstenošanas 14.ceturksnī  (01.02.2022. – 30.04.2022.) turpinās 1.projekta darbība “Pārmaiņu vadības un īstenošanas plāns studiju programmu piedāvājuma modernizācijai izstrāde un ieviešana”, tas ir, notiek darbs pie LMA studentu karjeras atbalsta centra ieviešanas.

Uzsāktas darbības pie LMA absolventu, nozares speciālistu piesaistes 2021./2022.studiju gada bakalauru diplomdarbu aizstāvēšanā. Tāpat ir izvēlēts nozares asociācijas deleģēts pārmaiņu aģents un noslēgts līgums ar Lauru Ziemeli (SIA Intergalactic Communications”).

Noslēgusies LMA vadības apmācību kursa “LMA reģionālās konkurētspējas nostiprināšana un tās iekļaušanās Eiropas mākslas izglītības telpā / Eiropas iekšējā tirgus harmonizācija” īstenošana.

Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., pie LMA iekšējās kvalitātes plāna izstrādes modeļa u.c.

Informācija ievietota 30/04/2022

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 15. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu.

Projekta īstenošanas 15.ceturksnī  (01.05.2022. – 31.07.2022.) turpinās  darbs pie pārmaiņu vadības plāna izstrādes un kvalitātes vadības plāna. Tāpat notiek darbs pie LMA programmu satura pilnveides –  sadarbība ar LMA absolventiem, noslēgti līgumi ar  nozares ekspertiem dalībai 2021./2022.studiju gada bakalauru diplomdarbu aizstāvēšanā un diplomdarbu izvērtēšanā.

Papildus tiek saskaņots plāns LMA vadības personāla turpmāko apmācību tēmas, kursu lektori un saturiskais ietvars noslēgtā līguma ietvaros.

Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., pie LMA iekšējās kvalitātes plāna izstrādes modeļa u.c.

Informācija ievietota 31/07/2022

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 16. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu.

Projekta īstenošanas 16.ceturksnī  (01.08.2022.– 31.10.2022.) tuvojas noslēgumam LMA pārmaiņu vadības plāna izstrāde, lai to iesniegtu LMA Padomei izvērtēšanai un saskaņošanai. Tāpat notiek aktīvs darbs pie LMA absolventu asociācijas izveides – uzrunāti LMA absolventi, organizētas tikšanās. 

Vienlaikus turpinās LMA vadības personāla apmācības.

Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., pie LMA iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveides aktivitātēm, Karjeras atbalsta centra izveides.

Informācija ievietota 31/10/2022

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 17. ceturkšņa atskaite

Projekta īstenošanas 17.ceturksnī (01.11.2022.– 31.01.2023.) noslēdzies darbs pie LMA pārmaiņu vadības plāna izstrādes, un saņemts LMA Padomes saskaņojums. Turpinās darbs pie LMA absolventu asociācijas izveides – notiek tikšanās ar absolventiem, kuri izrādījuši vēlmi iesaistīties absolventu asociācijas izveidē un darbības īstenošanā. Tāpat notiek aktīvs darbs pie LMA Studentu karjeras atbalsts centra (SKAC) aktivitāšu plānošanas, un sadarbībā ar LMA Studējošo pašpārvaldi noris pārmaiņu aģenta – studenta piesaiste SKAC aktivitāšu īstenošanā. Vienlaikus turpinās LMA vadības personāla apmācības un notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., pie LMA iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveides aktivitātēm.

Informācija ievietota 31/01/2023

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 18. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu.

Projekta īstenošanas 18.ceturksnī (01.02.2023.– 30.04.2023.) turpinās aktīvs darbs LMA Studentu karjeras atbalsta centrā – katru mēnesi tiek īstenotas Karjeras sarunu epizodes, notiek LMA pirmās karjeras dienas “Talantu mese” norises plānošana. Uzsākts darbs pie LMA pārmaiņu vadības plāna precizēšanas saskaņā ar IZM ieteikumiem. Nodibināta biedrība “Latvijas Mākslas akadēmijas Absolventu Asociācija” – notiek turpmāko darbību plānošana. Vienlaikus turpinās LMA vadības personāla apmācības.

Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām, t.sk., pie LMA kvalitātes vadības sistēmas pilnveides aktivitātēm.

Informācija ievietota 30/04/2023

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 19. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu.

Projekta īstenošanas 19.ceturksnī (01.05.2023.– 31.07.2023.) turpinās aktīvs darbs LMA Studentu karjeras atbalsta centrā – organizēta LMA pirmā karjeras diena “Talantu mese”, kurā piedalījās 15 nozares darba devēju organizācijas: muzeji, galerijas, kultūras, mākslas un dizaina institūcijas, reklāmas aģentūras, filmu studijas, grāmatu izdevniecība un citas. Savus darbības mērķus un plānotās aktivitātes prezentēja arī LMA Absolventu asociācijas pārstāves. Noslēdzies darbs pie LMA pārmaiņu vadības plāna precizēšanas saskaņā ar IZM ieteikumiem. Noslēgušās LMA vadības personāla apmācības.

Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām: tiek gatavota iepirkuma dokumentācija Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveides un studiju procesa modernizācijas starptautiskam salīdzinošam izvērtējumam (peer-review), kā arī notiek darbs pie starptautiskās augstākās izglītības inovāciju konferences norises un programmas plānošanas.

Informācija ievietota 31/07/2023

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 20. ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) turpina projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu.

Projekta īstenošanas 20.ceturksnī (01.08.2023.– 31.10.2023.) turpinās aktīvs darbs pie projekta darbību īstenošanas: tiek plānota un 8.septembrī īstenota LMA starptautiskā augstākās izglītības inovāciju konference, kuras 1.daļā LMA vadība un projekta personāls informēja par projekta laikā īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem. Konferences 2.daļa bija veltīta LMA mākslinieciskās pētniecības tēmai gan īstenotās profesionālās doktora studiju programmas ietvaros, gan starptautisko projektu sadarbībā.

Paralēli notiek darbs arī pie citām projekta darbībām: turpinās iepirkuma dokumentācijas gatavošana, tiek īstenots piedāvājumu izvērtējums un organizēta līguma  slēgšana Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveides un studiju procesa modernizācijas starptautiskam salīdzinošam izvērtējumam (peer-review). Oktobrī uzsākta aktīva LMA iesaiste izvērtējuma procesa norisē.

Informācija ievietota 31/10/2023

ESF projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”, Nr. 8.2.3.0/18/A/018, 2023. gada novembra mēneša atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (turpmāk – LMA) noslēdz projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu.

Projekta īstenošanas noslēdzošajā mēnesī 2023.gada novembrī turpinās un 30.11.2023 noslēdzās KPMG Baltics SIA īstenotais Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveides un studiju procesa modernizācijas starptautiskais salīdzinošais izvērtējums (peer-review), kura ietvaros tiek vērtēta projekta ietvaros īstenoto atbalstāmo darbu rezultātā pilnveidotā organizatoriskā un pārvaldības struktūra, studiju programmu satura pilnveide un ieviestajie e-risinājumi, kvalitātes vadības sistēmas uzlabojumi, kā arī to atbilstība LMA ilgtermiņa attīstības stratēģijai, Latvijas Viedās specializācijas stratēģijai un starptautiskajām attīstības tendencēm. KPMG Baltics SIA līdztektus novērtējumam sniedz arī starptautisku salīdzinošu izvērtējumu un rekomendācijas LMA studiju un pārvaldības procesu uzlabojumiem.

Projekta darbības “LMA kvalitātes vadības sistēmas pilnveide” ietvaros 17.novembrī notika kvalitātes vadības meistarklase, kurā teorētiskas un praktiskas nodarbības saistībā ar kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu vadīja nozares eksperti.

Informācija ievietota 30/11/2023