Meklēt
Izvēlne

Erasmus Mundus projekts “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”, Nr.101082388

2022. gada septembrī Latvijas Mākslas akadēmija parakstīja līgumu ar Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru EACEA, studiju programmai “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” (SDSI) kļūstot par Erasmus Mundus kopīgo maģistra līmeņa studiju programmu (Erasmus Mundus Joint Masters – EMJM).

Šī ir pirmā reize augstākās izglītības sektorā Latvijā, kad Latvijas augstskola kā vadošais partneris ir izturējusi prestižo Erasmus Mundus projektu konkursu un saņēmusi Eiropas Komisijas (EK) līdzfinansējumu studiju programmas īstenošanai turpmākajiem 6 gadiem. Erasmus Mundus studiju programmas statuss ir ne tikai izcilības apliecinājums, bet pieprasa izpildīt arī virkni nosacījumu – programmu īsteno vismaz 3 partneri no 3 valstīm, studējošajiem vismaz semestra ilgumā (30 ECTS) studijas jāpavada visu 3 valstu augstskolās kā pilna laika klātienes studentam, turklāt tiem studentiem, kuri atbilst EK ģeogrāfiskajiem nosacījumiem un ir izturējuši rūpīgu atlases procedūru, apliecinot gan iepriekšējās zināšanas, prasmes un kompetences, gan arī motivāciju, tiek piešķirtas dāsnas – 1400 EUR / mēnesī – stipendijas abiem studiju gadiem.

Līgums par projektu Nr. 101082388 “Joint Master's Degree Programme in Service Design Strategies and Innovations” parakstīts konsorcija vārdā. SDSI studiju programmu īsteno 3 starptautiski sadarbības partneri – Latvijas Mākslas akadēmija (vadošais partneris), Lapzemes Universitāte Somijā un Igaunijas Mākslas akadēmija. Asociētā akadēmiskā partnera statusā SDSI īstenošanā piedalās arī Rīgas ekonomikas augstskola.

Eiropa šobrīd piedzīvo nozīmīgas pārmaiņas, kas pieprasa pārskatīt esošos socioekonomiskos pieņēmumus un radīt jaunu pieeju sabiedrības funkcionēšanai un/vai organizēšanai kopumā –ieviest cilvēk-centrētus risinājumus, kā arī tādus, kuri palīdz pārvarēt aizvien pieaugošo neziņu un neskaidrību par nākotni. Eiropas Savienības (ES) Zaļā kursa stratēģijā definēti ambiciozi mērķi, lai ilgtspējas pieeju un atbildību par cilvēces radītajām klimata pārmaiņām ieviestu kā neatņemamus elementus it visā, kas saistīts ar nodomiem un rīcību uzņēmējdarbības izaugsmei un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Savukārt ES Digitālajā stratēģijā pausti nodomi veicināt konkurētspēju, mazinot atstumtību un iekļaujot ikvienu sabiedrības grupu un uzņēmējdarbības sektoru. Šīs apņemšanās prasa radikālas izmaiņas vai pat pilnīgi jaunus risinājumus sabiedrības un uzņēmējdarbības procesu un savstarpējo attiecību organizēšanai, kultūrai, videi. Tas nozīmē arī pilnīgi jaunu pieeju, kā vispār apzināties, definēt un interpretēt problēmas plašākā kontekstā. SDSI konsorcija atbilde ir multi-disciplināra kopīgā maģistra līmeņa studiju programma “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” (SDSI, 120 ECTS). Programmas uzdevums ir veicināt tādas nākotnes līderu paaudzes veidošanos, kuri spēs sniegt ieguldījumu ilgtspējas un digitalizācijas izaicinājumu risināšanā, nodrošinot cilvēk-centrētu pieeju.

SDSI piedāvās starpdisciplināras studijas ar specializācijas iespēju dizainā, uzņēmējdarbībā, tehnoloģijās un sociālo zinātņu jomā. Programmas absolventi kļūs par daudzpusīgiem pārmaiņu ieviesējiem gan publiskā, gan privātā sektora pakalpojumu organizācijās, demonstrējot stratēģiskā dizaina, vadības un radošas līderības prasmes. Tās palīdzēs studentiem kļūt par pārmaiņu veicinātājiem, kuri spēs dot ieguldījumu inovatīvu, efektīvu un sociāli atbildīgu pakalpojumu organizāciju veidošanā. Programmu apguvušie speciālisti uzņemsies līderu lomu organizācijās privātajā un publiskajā sektorā, virzīs pārmaiņu procesus, formulēs nākotnes prognozes, vadīs daudznozaru komandas un pārvarēs šķēršļus inovāciju ceļā.

Projekta īstenošanas periods ir no 2022.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 30.novembrim. Šajā laika posmā četrus gadus pēc kārtas, sākot ar 2023./2024.studiju gadu, tiks rīkota studentu atlase. Katrā uzņemšanas gadā studijām SDSI tiks izraudzīti ap 30 studentu, kopā projekta īstenošanas laikā – 121 students. Saskaņā ar EMJM programmas nosacījumiem, 100 uzņemto studentu izcelsmes valstij jābūt kādai no Erasmus+ Prgrammas valstīm. 60 no šiem 100 studentiem, balstoties uz atlases rezultātiem, tiks piešķirta stipendija. EMJM nosacījumi arī paredz, ka ne vairāk kā 10% stipendiātu drīkst būt no vienas un tās pašas Erasmus+ Programmas valsts. Savukārt 21 students SDSI studijām tiks uzņemts ar Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta atbalstu (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument, NDICI valstis – 18 studenti), kā arī ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta atbalstu (Instrument for Pre-accession Assistance, IPA III valstis – 3 studenti). Atlases konkursu izturējušie NDICI un IPA III valstu studenti arī saņems minēto Erasmus Mundus stipendiju. SDSI studiju plāns paredz studējošo mobilitāti – vismaz semestra (30 ECTS) garumā ikviens students 2 gadu laikā studēs Latvijā, Somijā un Igaunijā.

EK projekta Nr. 101082388 īstenošanai piešķīrusi 4 899 600,00 EUR līdzfinansējumu, ieskaitot 2 721 600,00 EUR, kas paredzēti studējošo stipendijām.

Projekta īstenošanā piedalās arī asociētie partneri Kuldīgas novada pašvaldība un biedrība “Kuldīgas mākslinieku rezidence”. Kuldīga ir cieši saistīta ar SDSI studiju programmas idejas izcelsmi – pirms vairākiem gadiem, Latvijas Mākslas akadēmijai sadarbojoties ar abiem minētajiem partneriem, Kuldīgā tika uzsākts vērienīgais Adatu Fabrikas izveides projekts ar mērķi radīt pastāvīgu LMA bāzi Kuldīgā. 2022.gada vasarā ar ERAF atbalstu noslēgušies Adatu Fabrikas būvdarbi saskaņā ar arhitektes Zaigas Gailes biroja projektu. Adatu fabrika ir veidota kā SDSI studiju programmas mājvieta, lai Latvijā īstenoto studiju programmas daļu starptautiskie studenti piedzīvotu Kuldīgā, vienlaikus iepazīstot arī Latvijas kultūru, mākslu un kultūrvēsturisko mantojumu. Adatu fabrikas ēka 2022.gada rudenī tika nominēta Latvijas Arhitektūras gada balvai.

SDSI studiju programmas izstrāde, licencēšana un aprobācija tika īstenota, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” Nr.8.2.1.0/18/A/017 finansējumam.