Meklēt
Izvēlne

ESF projekts “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde”, Nr.8.2.1.0/18/A/017

2019. gada 1. jūnijā ir uzsākta Latvijas Mākslas akadēmijas projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” īstenošana. Projekta mērķis ir četru  starptautisku augstskolu intelektuālo un materiāltehnisko resursu koplietošana, lai sekmētu starptautiskajām daba tirgus prasībām un ekonomikas transformācijai atbilstoša cilvēkkapitāla izveidi, kura zināšanas un prasmes būtu ieguldījums gan Latvijas ekonomiskajā izaugsmē, gan priekšrocība konkurētspējai starptautiskā darba tirgū. 
Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt Baltijas valstīs pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa kopīgo studiju programmu “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”. 
Programmas izstrādē tiks iesaistītas sekojošas Eiropas augstskolas:
Igaunijas Mākslas akadēmija (EKA),
Stokholmas ekonomikas augstskola Rīgā (SSE Rīga),
Eiropā pirmās pakalpojumu dizaina studiju programmas autore - Ķelnes tehniskās universitātes Starptautiskā dizaina skola (KISD). 
 
Projekta ietvaros paredzēta kopīgās maģistra programmas izstrāde, tai skaitā programmas struktūra, kursu / moduļu apraksti, kursu/moduļu kartējums, programmas satura izvērtējums, licencēšanas pieteikuma izstrāde un licencēšanas procesa vadība, starptautiska pieredzes apmaiņas pasākuma īstenošana, kā arī projekta publicitāte un jaunās maģistra programmas ilgtspējas nodrošināšanai nepieciešama komunikācijas rīka - mājas lapas - izstrāde. Programmas izstrādē tiks iesaistīti gan minēto augstskolu mācībspēki, gan starptautiski ārējie eksperti, lai nodrošinātu satura ekselenci.

Projekta īstenošanas termiņš: 2019. gada 1. jūnijs līdz 2022. gada 31. janvārim. 

Projekta kopējās izmaksas  99 886,60  EUR, no kuriem 84903,61  EUR ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 14982,99 EUR ir valsts budžeta finansējums.

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” pirmā ceturkšņa atskaite

Projekta īstenošanas 1.ceturksnī (2019.gada 1.jūnijs līdz 31.augusts) ir uzsākta projekta 1.darbība “Starptautiskās MA līmeņa studiju programmas izstrāde un licencēšana”. Darbības ietvaros paredzēts nodrošināt studiju programmas plānojuma izstrādi, studiju kursu / moduļu aprakstu izstrādi, kā arī studiju kursu/moduļu kartējuma izstrādi. Vienlaikus uzsākta augstskolu konsorcija sadarbības līguma projekta un studiju programmas īstenošanas budžeta projekta izstrāde un apspriešana ar sadarbības augstskolām. Jūnijā tika organizētas darba grupu tikšanās Ķelnē un Tallinā, piedaloties visu sadarbības augstskolu pārstāvjiem. 1.ceturknsī tika piesaistīts arī ārpakalpojumu sniedzējs, lai veiktu pētījumu par studiju programmas potenciālo absolventu nodarbinātības perspektīvām. Ar pētījuma rezultātiem LMA kolēģus plānots iepazīstināt 2019.gada rudenī.

Projekta īstenošanā tiek iesaistīti 3 LMA pārstāvji (projekta vadītāja un projekta vadītājas īstenošanas jomā), ārējie eksperti un sadarbības augstskolu pārstāvji.

Informācija ievietota 31/08/2019

Aktualitātes ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” īstenošanā

29.oktobrī Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) tika organizēta iekšēja sanāksme un prezentācija par LMA kopīgo starptautisko studiju programmu „Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”.

Sadarbojoties ar Igaunijas Mākslas akadēmiju (EKA), Ķelnes tehniskās universitātes Starptautisko dizaina skolu (KISD) un Rīgas ekonomikas augstskolu (SSER), LMA šobrīd īsteno ESF projektu Nr.8.2.1.0/18/A/017, izstrādājot kopīgu starptautisku studiju programmu „Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”, kur LMA ir vadošā partnera loma.

Pēc neliela ievada par projekta ieceri, attīstības gaitu un statusu, sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar secinājumiem par potenciālo absolventu nodarbinātības perspektīvām (SIA "Megadizains", Kristians Zalāns). Gadījumā, ja kolēģiem ir interese iepazīties ar pētījuma ziņojumu, lūgums vērsties LMA Projektu un attīstības daļā pie projektu vadītājas Vinetas Kreigeres.

Informācija ievietota 30/10/2019

 

 

 

 

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” otrā ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijas projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 2.ceturksnī (2019.gada septembrī, oktobrī un novembrī) tiek turpināta jaunās studiju programmas satura izstrāde un administratīvu uzdevumu risināšana.

Šajā ceturksnī tiek izstrādāts studiju programmas plānojums (mobilitātes periodi un to secība), kā arī apspriests maģistra līmeņa studiju programmā iegūstamo ECTS iespējamais apjoms, ņemot vērā atšķirīgās likumdošanas prasības izglītības jomā projekta sadarbības partneru valstīs.

2.ceturksnī tika organizēta arī cenu aptauja jaunās studiju programmas mājas lapas izstrādei, un šobrīd noris līguma slēgšana ar cenu aptaujas uzvarētāju. Darbs pie mājas lapas izstrādes tiks uzsākts tuvākajā laikā.

2019. gada oktobrī SIA “Megadizains” pārstāvis Kristians Zalāns LMA kolēģiem prezentēja pētījuma par studiju programmas potenciālo absolventu nodarbinātības perspektīvām rezultātus.

Informācija ievietota 29/11/2019

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” trešā ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijas īstenotā projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 3.ceturksnī (01.12.2019-29.02.2020) tiek turpināta jaunās studiju programmas izstrāde.

Šī projekta perioda galvenais izaicinājums ir vienošanās par studiju programmas īstenošanas administratīvajiem jautājumiem – līguma nosacījumiem un budžeta aprēķinu. Šī uzdevuma ietvaros tika izstrādāta virkne konsorcija līgumu pielikumu, t.sk., konsorcija administratīvā struktūra, maģistra tēžu izstrādes process, studentu uzņemšanas kārtība, studiju programmas īstenošanas noteikumi, sagatavoti vairāki scenāriji budžeta izdevumu un ieņēmumu aprēķiniem u.c. (projekta darbība Nr. 1.2.).

Ir noslēgts līgums par jaunās studiju programmas mājas lapas izstrādi ar uzņēmumu “Ars Experentia OÜ”, kā arī izstrādāta programmas vizuālās identitātes rokasgrāmata.  

Atgādinām, ka projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 mērķis ir izstrādāt  pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa kopīgo studiju programmu “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”.

Informācija ievietota 29/02/2020

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” ceturtā ceturkšņa atskaite

 

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) īstenotā projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 4.ceturksnī (01.03.2020-31.05.2020) tiek turpināta jaunās studiju programmas izstrāde.

Šī projekta perioda galvenais izaicinājums bija projekta sadarbības partnera – Ķelnes tehniskās universitātes – paziņojums, ka administratīvās kapacitātes trūkuma dēļ universitāte nevar turpināt sadarbību projektā diploma izdevēja augstskolas statusā. Šīs izmaiņas būtiski ietekmē projekta aktivitāšu laika plānu, taču 4.ceturksņa ietvaros LMA izdevās pārliecināt Lapzemes Universitāti (UL) Somijā par sadarbību jaunās studiju programmas izstrādē. 

UL ir Baltijas jūras reģionā atzīta studiju iespēja pakalpojumu dizaina nozarē. Universitāte fokusējas uz industrijas un studiju procesa integrēšanu, lai veicinātu studentu zināšanu un prasmju maksimālu atbilstību darba tirgus prasībām. UL pievienošanās konsorcijam ir projekta ieguvums un nodrošina spēcīgu Baltijas jūras reģiona augstākās izglītības institūciju kompetenču apvienojumu.

Ņemot vērā izmaiņas projekta partneru sastāvā, 4.ceturksnī tika ieguldīts atkārtots darbs jaunās studiju programmas struktūras pārstrādei, uzsākta konsorcija līguma un budžeta pārskatīšana, kā arī apzināti trūkstošie studiju kursi un moduļi, lai izsludinātu cenu aptaujas to izstrādei. Projekta 4.ceturksnī turpinās darbs pie studiju programmas mājas lapas izstrādes, kā arī tika uzsākta programmas plānojuma un kartējuma izstrāde. Pastāv risks, ka projekta sadarbības partneru izmaiņu dēļ studiju programmas īstenošanas uzsākšana varētu aizkavēties par 1 gadu, taču projekta komanda meklē iespējas paveikt iecerētās darbības sākotnējā termiņā.  

Projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 mērķis ir izstrādāt  pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa kopīgo studiju programmu “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”. Projekta sadarbības partneri ir Igaunijas Mākslas akadēmija (EKA), Stokholmas ekonomikas augstskola Rīgā (SSE Rīga) un Lapzemes Universitāte (UL) Somijā.

Informācija ievietota 29/05/2020