Meklēt
Izvēlne

ESF projekts “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde”, Nr.8.2.1.0/18/A/017

2019. gada 1. jūnijā ir uzsākta Latvijas Mākslas akadēmijas projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” īstenošana. Projekta mērķis ir četru  starptautisku augstskolu intelektuālo un materiāltehnisko resursu koplietošana, lai sekmētu starptautiskajām daba tirgus prasībām un ekonomikas transformācijai atbilstoša cilvēkkapitāla izveidi, kura zināšanas un prasmes būtu ieguldījums gan Latvijas ekonomiskajā izaugsmē, gan priekšrocība konkurētspējai starptautiskā darba tirgū. 
Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt Baltijas valstīs pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa kopīgo studiju programmu “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”. 
Programmas izstrādē tiks iesaistītas sekojošas Eiropas augstskolas:
Igaunijas Mākslas akadēmija (EKA),
Stokholmas ekonomikas augstskola Rīgā (SSE Rīga),
Eiropā pirmās pakalpojumu dizaina studiju programmas autore - Ķelnes tehniskās universitātes Starptautiskā dizaina skola (KISD). 
 
Projekta ietvaros paredzēta kopīgās maģistra programmas izstrāde, tai skaitā programmas struktūra, kursu / moduļu apraksti, kursu/moduļu kartējums, programmas satura izvērtējums, licencēšanas pieteikuma izstrāde un licencēšanas procesa vadība, starptautiska pieredzes apmaiņas pasākuma īstenošana, kā arī projekta publicitāte un jaunās maģistra programmas ilgtspējas nodrošināšanai nepieciešama komunikācijas rīka - mājas lapas - izstrāde. Programmas izstrādē tiks iesaistīti gan minēto augstskolu mācībspēki, gan starptautiski ārējie eksperti, lai nodrošinātu satura ekselenci.

Projekta īstenošanas termiņš: 2019. gada 1. jūnijs līdz 2022. gada 31. janvārim. 

Projekta kopējās izmaksas  99 886,60  EUR, no kuriem 84903,61  EUR ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 14982,99 EUR ir valsts budžeta finansējums.

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” pirmā ceturkšņa atskaite

Projekta īstenošanas 1.ceturksnī (2019.gada 1.jūnijs līdz 31.augusts) ir uzsākta projekta 1.darbība “Starptautiskās MA līmeņa studiju programmas izstrāde un licencēšana”. Darbības ietvaros paredzēts nodrošināt studiju programmas plānojuma izstrādi, studiju kursu / moduļu aprakstu izstrādi, kā arī studiju kursu/moduļu kartējuma izstrādi. Vienlaikus uzsākta augstskolu konsorcija sadarbības līguma projekta un studiju programmas īstenošanas budžeta projekta izstrāde un apspriešana ar sadarbības augstskolām. Jūnijā tika organizētas darba grupu tikšanās Ķelnē un Tallinā, piedaloties visu sadarbības augstskolu pārstāvjiem. 1.ceturknsī tika piesaistīts arī ārpakalpojumu sniedzējs, lai veiktu pētījumu par studiju programmas potenciālo absolventu nodarbinātības perspektīvām. Ar pētījuma rezultātiem LMA kolēģus plānots iepazīstināt 2019.gada rudenī.

Projekta īstenošanā tiek iesaistīti 3 LMA pārstāvji (projekta vadītāja un projekta vadītājas īstenošanas jomā), ārējie eksperti un sadarbības augstskolu pārstāvji.

Informācija ievietota 31/08/2019