Meklēt
Izvēlne

ESF projekts “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde”, Nr.8.2.1.0/18/A/017

2019. gada 1. jūnijā ir uzsākta Latvijas Mākslas akadēmijas projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” īstenošana. Projekta mērķis ir četru  starptautisku augstskolu intelektuālo un materiāltehnisko resursu koplietošana, lai sekmētu starptautiskajām daba tirgus prasībām un ekonomikas transformācijai atbilstoša cilvēkkapitāla izveidi, kura zināšanas un prasmes būtu ieguldījums gan Latvijas ekonomiskajā izaugsmē, gan priekšrocība konkurētspējai starptautiskā darba tirgū. 
Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt Baltijas valstīs pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa kopīgo studiju programmu “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”. 
Programmas izstrādē tiks iesaistītas sekojošas Eiropas augstskolas:
Igaunijas Mākslas akadēmija (EKA),
Stokholmas ekonomikas augstskola Rīgā (SSE Rīga),
Lapzemes Universitāte (UL) Somijā.
 
Projekta ietvaros paredzēta kopīgās maģistra programmas izstrāde, tai skaitā programmas struktūra, kursu / moduļu apraksti, kursu/moduļu kartējums, programmas satura izvērtējums, licencēšanas pieteikuma izstrāde un licencēšanas procesa vadība, starptautiska pieredzes apmaiņas pasākuma īstenošana, kā arī projekta publicitāte un jaunās maģistra programmas ilgtspējas nodrošināšanai nepieciešama komunikācijas rīka - mājas lapas - izstrāde. Programmas izstrādē tiks iesaistīti gan minēto augstskolu mācībspēki, gan starptautiski ārējie eksperti, lai nodrošinātu satura ekselenci.

Projekta īstenošanas termiņš: 2019. gada 1. jūnijs līdz 2022. gada 31. janvārim. 

Projekta kopējās izmaksas  99 886,60  EUR, no kuriem 84903,61  EUR ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 14982,99 EUR ir valsts budžeta finansējums.

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” pirmā ceturkšņa atskaite

Projekta īstenošanas 1.ceturksnī (2019.gada 1.jūnijs līdz 31.augusts) ir uzsākta projekta 1.darbība “Starptautiskās MA līmeņa studiju programmas izstrāde un licencēšana”. Darbības ietvaros paredzēts nodrošināt studiju programmas plānojuma izstrādi, studiju kursu / moduļu aprakstu izstrādi, kā arī studiju kursu/moduļu kartējuma izstrādi. Vienlaikus uzsākta augstskolu konsorcija sadarbības līguma projekta un studiju programmas īstenošanas budžeta projekta izstrāde un apspriešana ar sadarbības augstskolām. Jūnijā tika organizētas darba grupu tikšanās Ķelnē un Tallinā, piedaloties visu sadarbības augstskolu pārstāvjiem. 1.ceturknsī tika piesaistīts arī ārpakalpojumu sniedzējs, lai veiktu pētījumu par studiju programmas potenciālo absolventu nodarbinātības perspektīvām. Ar pētījuma rezultātiem LMA kolēģus plānots iepazīstināt 2019.gada rudenī.

Projekta īstenošanā tiek iesaistīti 3 LMA pārstāvji (projekta vadītāja un projekta vadītājas īstenošanas jomā), ārējie eksperti un sadarbības augstskolu pārstāvji.

Informācija ievietota 31/08/2019

Aktualitātes ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” īstenošanā

29.oktobrī Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) tika organizēta iekšēja sanāksme un prezentācija par LMA kopīgo starptautisko studiju programmu „Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”.

Sadarbojoties ar Igaunijas Mākslas akadēmiju (EKA), Ķelnes tehniskās universitātes Starptautisko dizaina skolu (KISD) un Rīgas ekonomikas augstskolu (SSER), LMA šobrīd īsteno ESF projektu Nr.8.2.1.0/18/A/017, izstrādājot kopīgu starptautisku studiju programmu „Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”, kur LMA ir vadošā partnera loma.

Pēc neliela ievada par projekta ieceri, attīstības gaitu un statusu, sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar secinājumiem par potenciālo absolventu nodarbinātības perspektīvām (SIA "Megadizains", Kristians Zalāns). Gadījumā, ja kolēģiem ir interese iepazīties ar pētījuma ziņojumu, lūgums vērsties LMA Projektu un attīstības daļā pie projektu vadītājas Vinetas Kreigeres.

Informācija ievietota 30/10/2019

 

 

 

 

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” otrā ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijas projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 2.ceturksnī (2019.gada septembrī, oktobrī un novembrī) tiek turpināta jaunās studiju programmas satura izstrāde un administratīvu uzdevumu risināšana.

Šajā ceturksnī tiek izstrādāts studiju programmas plānojums (mobilitātes periodi un to secība), kā arī apspriests maģistra līmeņa studiju programmā iegūstamo ECTS iespējamais apjoms, ņemot vērā atšķirīgās likumdošanas prasības izglītības jomā projekta sadarbības partneru valstīs.

2.ceturksnī tika organizēta arī cenu aptauja jaunās studiju programmas mājas lapas izstrādei, un šobrīd noris līguma slēgšana ar cenu aptaujas uzvarētāju. Darbs pie mājas lapas izstrādes tiks uzsākts tuvākajā laikā.

2019. gada oktobrī SIA “Megadizains” pārstāvis Kristians Zalāns LMA kolēģiem prezentēja pētījuma par studiju programmas potenciālo absolventu nodarbinātības perspektīvām rezultātus.

Informācija ievietota 29/11/2019

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” trešā ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijas īstenotā projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 3.ceturksnī (01.12.2019-29.02.2020) tiek turpināta jaunās studiju programmas izstrāde.

Šī projekta perioda galvenais izaicinājums ir vienošanās par studiju programmas īstenošanas administratīvajiem jautājumiem – līguma nosacījumiem un budžeta aprēķinu. Šī uzdevuma ietvaros tika izstrādāta virkne konsorcija līgumu pielikumu, t.sk., konsorcija administratīvā struktūra, maģistra tēžu izstrādes process, studentu uzņemšanas kārtība, studiju programmas īstenošanas noteikumi, sagatavoti vairāki scenāriji budžeta izdevumu un ieņēmumu aprēķiniem u.c. (projekta darbība Nr. 1.2.).

Ir noslēgts līgums par jaunās studiju programmas mājas lapas izstrādi ar uzņēmumu “Ars Experentia OÜ”, kā arī izstrādāta programmas vizuālās identitātes rokasgrāmata.  

Atgādinām, ka projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 mērķis ir izstrādāt  pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa kopīgo studiju programmu “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”.

Informācija ievietota 29/02/2020

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” ceturtā ceturkšņa atskaite

 

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) īstenotā projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 4.ceturksnī (01.03.2020-31.05.2020) tiek turpināta jaunās studiju programmas izstrāde.

Šī projekta perioda galvenais izaicinājums bija projekta sadarbības partnera – Ķelnes tehniskās universitātes – paziņojums, ka administratīvās kapacitātes trūkuma dēļ universitāte nevar turpināt sadarbību projektā diploma izdevēja augstskolas statusā. Šīs izmaiņas būtiski ietekmē projekta aktivitāšu laika plānu, taču 4.ceturksņa ietvaros LMA izdevās pārliecināt Lapzemes Universitāti (UL) Somijā par sadarbību jaunās studiju programmas izstrādē. 

UL ir Baltijas jūras reģionā atzīta studiju iespēja pakalpojumu dizaina nozarē. Universitāte fokusējas uz industrijas un studiju procesa integrēšanu, lai veicinātu studentu zināšanu un prasmju maksimālu atbilstību darba tirgus prasībām. UL pievienošanās konsorcijam ir projekta ieguvums un nodrošina spēcīgu Baltijas jūras reģiona augstākās izglītības institūciju kompetenču apvienojumu.

Ņemot vērā izmaiņas projekta partneru sastāvā, 4.ceturksnī tika ieguldīts atkārtots darbs jaunās studiju programmas struktūras pārstrādei, uzsākta konsorcija līguma un budžeta pārskatīšana, kā arī apzināti trūkstošie studiju kursi un moduļi, lai izsludinātu cenu aptaujas to izstrādei. Projekta 4.ceturksnī turpinās darbs pie studiju programmas mājas lapas izstrādes, kā arī tika uzsākta programmas plānojuma un kartējuma izstrāde. Pastāv risks, ka projekta sadarbības partneru izmaiņu dēļ studiju programmas īstenošanas uzsākšana varētu aizkavēties par 1 gadu, taču projekta komanda meklē iespējas paveikt iecerētās darbības sākotnējā termiņā.  

Projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 mērķis ir izstrādāt  pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa kopīgo studiju programmu “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”. Projekta sadarbības partneri ir Igaunijas Mākslas akadēmija (EKA), Stokholmas ekonomikas augstskola Rīgā (SSE Rīga) un Lapzemes Universitāte (UL) Somijā.

Informācija ievietota 29/05/2020

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” piektā ceturkšņa atskaite

 

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) īstenotā projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 5.ceturksnī (01.06.2020-31.08.2020) tiek turpināta jaunās studiju programmas izstrāde.

Šī projekta perioda galvenais sasniegums ir starptautiskās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” satura izstrādes noslēgums, tai skaitā 17 studiju kursu / moduļu apraksti, programmas plānojums un kartējums, mācībspēku CV, kā arī publikāciju un mākslinieciskās un profesionālās darbības sasniegumu saraksts u.c. studiju programmas raksturojuma sadaļas. Ņemot vērā, ka projekta 4.perioda beigās notika konsorcija partneru sastāva izmaiņas, Lapzemes universitātei Somijā aizvietojot no projekta izstājušos Ķelnes tehnisko universitāti, atsevišķu studiju kursu izstrāde tika veikta no jauna, kā ietvaros projekta 5.periodā atkārtoti tika rīkotas cenu aptaujas atsevišķu kursu / moduļu autoru atlasei.

Paralēli studiju programmas saturiskajai daļai tika uzsākta arī informācijas apkopošana par konsorcija sadarbības augstskolu (LMA, Lapzemes universitātes, Rīgas ekonomikas augstskolas un Igaunijas mākslas akadēmijas) materiāltehniskajiem, informācijas un metodiskajiem resursiem, lai uzsāktu gatavot studiju programmas licencēšanas pieteikumu atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

2020.gada 10.-11.augustā Kuldīgā tika rīkots konsorcija augstskolu koprades seminārs, kurā piedalījās visu sadarbības augstskolu pārstāvji. Ņemot vērā Covid-19 ceļošanas ierobežojumus, diemžēl trim Lapzemes universitātes kolēģiem nebija iespēja semināram pievienoties klātienē, kā tas sākotnēji tika iecerēts, tādēļ viņu dalība seminārā notika zoom platformā. Semināra laikā tika diskutēts par studējošo mērķauditoriju, uzņemšanas prasībām un studējošo atlases kārtību, studiju programmas vispārējās administrēšanas principiem, mārketinga un publicitātes plānu, un tai skaitā tika apstiprinātas pirmās skices studiju programmas mājas lapai ar domēna vārdu sdsi.ma.

Atgādinām, ka projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 mērķis ir izstrādāt Baltijas valstīs pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa studiju programmu “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”. Projekta sadarbības partneri ir Lapzemes Universitāte (UL) Somijā, Igaunijas Mākslas akadēmija (EKA) un Rīgas ekonomikas augstskola (SSE Rīga).

Informācijas ievietošanas datums: 31/08/2020

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” sestā ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) īstenotā projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 6.ceturksnī (01.09.2020-30.11.2020) tiek turpināta jaunās studiju programmas izstrāde.

Šī projekta perioda galvenie uzdevumi bija, pirmkārt, studiju programmas raksturojuma sagatavošana licencēšanas vajadzībām Latvijā atbilstoši Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vadlīnijām, tai skaitā apjomīgs darbs tika ieguldīts projekta iepriekšējos periodos kopīgi ar starptautiskajām konsorcija augstskolām sagatavoto studiju programmas materiālu tulkošanai uz latviešu valodu. Rezultātā ir sagatavota studiju programmas dokumentu pakete, lai projekta nākamajā periodā virzītu programmu apstiprināšanai LMA Senātā, parakstītu konsorcija līgumu ar sadarbības augstskolām par studiju programmas īstenošanu, kā arī uzsāktu licencēšanas procesu Latvijā.

Otrkārt, 2020.gada novembrī ir uzsākts studiju programmas apstiprināšanas process konsorcija sadarbības partnera – Lapzemes universitātes – Dizaina fakultātes valdē. Pēc apstiprināšanas būs iespējams uzsākt konsorcija sadarbības līguma parakstīšanas procesu, tai skaitā arī gala diskusija par studiju programmas īstenošanas budžetu.

Treškārt, 6.ceturksnī turpinājās darbs studiju programmas mājas lapas sdsi.ma izstrādei un ar publicitāti saistīto rīku izveidei.

Atgādinām, ka projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 mērķis ir izstrādāt Baltijas valstīs pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa studiju programmu “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”. Projekta sadarbības partneri ir Lapzemes Universitāte (UL) Somijā, Igaunijas Mākslas akadēmija (EKA) un Rīgas ekonomikas augstskola (SSE Rīga).

Informācijas ievietošanas datums: 30/11/2020

2021. gada vasarā LMA plāno uzņemt studētgribētājus starptautiskā, jaunveidotā maģistra studiju programmā “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”

Februāra sākumā Latvijas Mākslas akadēmija kopā ar Lapzemes Universitāti Somijā, kā arī asociētajiem sadarbības partneriem – Rīgas ekonomikas augstskolu, Igaunijas Mākslas akadēmiju, Kuldīgas novada pašvaldību un biedrību “Kuldīgas mākslinieku rezidence”, parakstījusi līgumu par starptautiskas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” īstenošanu. Plānots, ka absolventi saņems dubulto diplomu – Latvijas Mākslas akadēmijas un Lapzemes Universitātes.

Studiju programmas saturs – pakalpojumu dizains – mērķēts uz tādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopumu, lai absolventi varētu kļūt par pārmaiņu ieviesējiem publiskā un privātā sektora uzņēmumos un organizācijās. Pakalpojumu dizaina pieejas centrā ir lietotājs – pakalpojuma saņēmējs, kura vajadzības, lietošanas paradumi un ērtība ir galvenais atsauces materiāls pakalpojumu inovācijām. Saskaņā ar Pasaules bankas datiem, pakalpojumu sektora īpatsvars ES un OECD valstu iekšzemes kopproduktā pārsniedz 70% un pakalpojumu sektorā nodarbināti ap 90% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju¹.

LMA rektors Kristaps Zariņš: “Esam lepni, ka tieši Latvijas Mākslas akadēmija piedāvās pirmo starptautisko pakalpojumu dizaina maģistra līmeņa studiju programmu Baltijas valstīs. Aicināsim pieteikties studētgribētājus gan no Latvijas, gan ārvalstīm, kā vienu no nozīmīgākajiem studentu atlases priekšnosacījumiem uzsverot motivāciju.

LMA Dizaina nodaļas asociētā profesore Ilze Kundziņa: “Ņemot vērā, ka visaptveroša pieeja pakalpojumu dizainam prasa 4 zināšanu domēnu – dizains, sociālās zinātnes, uzņēmējspēja, tehnoloģijas – savstarpēju sasaisti, LMA izaicinājums programmas satura izstrādē bija ārējo nozares profesionāļu iesaiste. Man ir prieks, ka programmas saturu veidojuši un arī nākotnē studiju kursu pasniegšanā piedalīsies tādi izcili nozares profesionāļi no Latvijas un Igaunijas kā Inga Gleizdāne, Viesturs Sosārs, Viola Korpa, Tanels Karps Līga Lētiņa, Krists Avots, Liene Kupča, Krišjānis Určs, Renārs Vimba un citi.

Uzņemšana jaunveidotajā studiju programmā plānota jau 2021. gada vasarā, savukārt programmas īstenošana – 2021. gada rudenī. Uzsākšanas laiks ir atkarīgs no studiju programmas licencēšanas un kvalitātes pārbaudes procesa virzības Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā.

Studiju programmas izstrāde, licencēšana un aprobācija tiek īstenota, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde”, Nr.8.2.1.0/18/A/017 finansējumam. Jaunveidotā studiju programma būs maksas un tiks īstenota angļu valodā, Rīgā un Kuldīgā.

Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Mākslas akadēmijā iespējams sekot vietnē www.lma.lv.

Informācijas ievietošanas datums: 5/02/2021