Meklēt
Izvēlne

ESF projekts “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde”, Nr.8.2.1.0/18/A/017

2019. gada 1. jūnijā ir uzsākta Latvijas Mākslas akadēmijas projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” īstenošana. Projekta mērķis ir četru  starptautisku augstskolu intelektuālo un materiāltehnisko resursu koplietošana, lai sekmētu starptautiskajām daba tirgus prasībām un ekonomikas transformācijai atbilstoša cilvēkkapitāla izveidi, kura zināšanas un prasmes būtu ieguldījums gan Latvijas ekonomiskajā izaugsmē, gan priekšrocība konkurētspējai starptautiskā darba tirgū. 
Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt Baltijas valstīs pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa kopīgo studiju programmu “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”. 
Programmas izstrādē tiks iesaistītas sekojošas Eiropas augstskolas:
Igaunijas Mākslas akadēmija (EKA),
Stokholmas ekonomikas augstskola Rīgā (SSE Rīga),
Lapzemes Universitāte (UL) Somijā.
 
Projekta ietvaros paredzēta kopīgās maģistra programmas izstrāde, tai skaitā programmas struktūra, kursu / moduļu apraksti, kursu/moduļu kartējums, programmas satura izvērtējums, licencēšanas pieteikuma izstrāde un licencēšanas procesa vadība, starptautiska pieredzes apmaiņas pasākuma īstenošana, kā arī projekta publicitāte un jaunās maģistra programmas ilgtspējas nodrošināšanai nepieciešama komunikācijas rīka - mājas lapas - izstrāde. Programmas izstrādē tiks iesaistīti gan minēto augstskolu mācībspēki, gan starptautiski ārējie eksperti, lai nodrošinātu satura ekselenci.

Projekta īstenošanas termiņš: 2019. gada 1. jūnijs līdz 2022. gada 31. martam. 

Projekta kopējās izmaksas  99 886,60  EUR, no kuriem 84903,61  EUR ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 14982,99 EUR ir valsts budžeta finansējums.

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” pirmā ceturkšņa atskaite

Projekta īstenošanas 1.ceturksnī (2019.gada 1.jūnijs līdz 31.augusts) ir uzsākta projekta 1.darbība “Starptautiskās MA līmeņa studiju programmas izstrāde un licencēšana”. Darbības ietvaros paredzēts nodrošināt studiju programmas plānojuma izstrādi, studiju kursu / moduļu aprakstu izstrādi, kā arī studiju kursu/moduļu kartējuma izstrādi. Vienlaikus uzsākta augstskolu konsorcija sadarbības līguma projekta un studiju programmas īstenošanas budžeta projekta izstrāde un apspriešana ar sadarbības augstskolām. Jūnijā tika organizētas darba grupu tikšanās Ķelnē un Tallinā, piedaloties visu sadarbības augstskolu pārstāvjiem. 1.ceturknsī tika piesaistīts arī ārpakalpojumu sniedzējs, lai veiktu pētījumu par studiju programmas potenciālo absolventu nodarbinātības perspektīvām. Ar pētījuma rezultātiem LMA kolēģus plānots iepazīstināt 2019.gada rudenī.

Projekta īstenošanā tiek iesaistīti 3 LMA pārstāvji (projekta vadītāja un projekta vadītājas īstenošanas jomā), ārējie eksperti un sadarbības augstskolu pārstāvji.

Informācija ievietota 31/08/2019

Aktualitātes ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” īstenošanā

29.oktobrī Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) tika organizēta iekšēja sanāksme un prezentācija par LMA kopīgo starptautisko studiju programmu „Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”.

Sadarbojoties ar Igaunijas Mākslas akadēmiju (EKA), Ķelnes tehniskās universitātes Starptautisko dizaina skolu (KISD) un Rīgas ekonomikas augstskolu (SSER), LMA šobrīd īsteno ESF projektu Nr.8.2.1.0/18/A/017, izstrādājot kopīgu starptautisku studiju programmu „Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”, kur LMA ir vadošā partnera loma.

Pēc neliela ievada par projekta ieceri, attīstības gaitu un statusu, sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar secinājumiem par potenciālo absolventu nodarbinātības perspektīvām (SIA "Megadizains", Kristians Zalāns). Gadījumā, ja kolēģiem ir interese iepazīties ar pētījuma ziņojumu, lūgums vērsties LMA Projektu un attīstības daļā pie projektu vadītājas Vinetas Kreigeres.

Informācija ievietota 30/10/2019

 

 

 

 

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” otrā ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijas projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 2.ceturksnī (2019.gada septembrī, oktobrī un novembrī) tiek turpināta jaunās studiju programmas satura izstrāde un administratīvu uzdevumu risināšana.

Šajā ceturksnī tiek izstrādāts studiju programmas plānojums (mobilitātes periodi un to secība), kā arī apspriests maģistra līmeņa studiju programmā iegūstamo ECTS iespējamais apjoms, ņemot vērā atšķirīgās likumdošanas prasības izglītības jomā projekta sadarbības partneru valstīs.

2.ceturksnī tika organizēta arī cenu aptauja jaunās studiju programmas mājas lapas izstrādei, un šobrīd noris līguma slēgšana ar cenu aptaujas uzvarētāju. Darbs pie mājas lapas izstrādes tiks uzsākts tuvākajā laikā.

2019. gada oktobrī SIA “Megadizains” pārstāvis Kristians Zalāns LMA kolēģiem prezentēja pētījuma par studiju programmas potenciālo absolventu nodarbinātības perspektīvām rezultātus.

Informācija ievietota 29/11/2019

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” trešā ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijas īstenotā projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 3.ceturksnī (01.12.2019-29.02.2020) tiek turpināta jaunās studiju programmas izstrāde.

Šī projekta perioda galvenais izaicinājums ir vienošanās par studiju programmas īstenošanas administratīvajiem jautājumiem – līguma nosacījumiem un budžeta aprēķinu. Šī uzdevuma ietvaros tika izstrādāta virkne konsorcija līgumu pielikumu, t.sk., konsorcija administratīvā struktūra, maģistra tēžu izstrādes process, studentu uzņemšanas kārtība, studiju programmas īstenošanas noteikumi, sagatavoti vairāki scenāriji budžeta izdevumu un ieņēmumu aprēķiniem u.c. (projekta darbība Nr. 1.2.).

Ir noslēgts līgums par jaunās studiju programmas mājas lapas izstrādi ar uzņēmumu “Ars Experentia OÜ”, kā arī izstrādāta programmas vizuālās identitātes rokasgrāmata.  

Atgādinām, ka projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 mērķis ir izstrādāt  pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa kopīgo studiju programmu “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”.

Informācija ievietota 29/02/2020

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” ceturtā ceturkšņa atskaite

 

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) īstenotā projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 4.ceturksnī (01.03.2020-31.05.2020) tiek turpināta jaunās studiju programmas izstrāde.

Šī projekta perioda galvenais izaicinājums bija projekta sadarbības partnera – Ķelnes tehniskās universitātes – paziņojums, ka administratīvās kapacitātes trūkuma dēļ universitāte nevar turpināt sadarbību projektā diploma izdevēja augstskolas statusā. Šīs izmaiņas būtiski ietekmē projekta aktivitāšu laika plānu, taču 4.ceturksņa ietvaros LMA izdevās pārliecināt Lapzemes Universitāti (UL) Somijā par sadarbību jaunās studiju programmas izstrādē. 

UL ir Baltijas jūras reģionā atzīta studiju iespēja pakalpojumu dizaina nozarē. Universitāte fokusējas uz industrijas un studiju procesa integrēšanu, lai veicinātu studentu zināšanu un prasmju maksimālu atbilstību darba tirgus prasībām. UL pievienošanās konsorcijam ir projekta ieguvums un nodrošina spēcīgu Baltijas jūras reģiona augstākās izglītības institūciju kompetenču apvienojumu.

Ņemot vērā izmaiņas projekta partneru sastāvā, 4.ceturksnī tika ieguldīts atkārtots darbs jaunās studiju programmas struktūras pārstrādei, uzsākta konsorcija līguma un budžeta pārskatīšana, kā arī apzināti trūkstošie studiju kursi un moduļi, lai izsludinātu cenu aptaujas to izstrādei. Projekta 4.ceturksnī turpinās darbs pie studiju programmas mājas lapas izstrādes, kā arī tika uzsākta programmas plānojuma un kartējuma izstrāde. Pastāv risks, ka projekta sadarbības partneru izmaiņu dēļ studiju programmas īstenošanas uzsākšana varētu aizkavēties par 1 gadu, taču projekta komanda meklē iespējas paveikt iecerētās darbības sākotnējā termiņā.  

Projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 mērķis ir izstrādāt  pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa kopīgo studiju programmu “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”. Projekta sadarbības partneri ir Igaunijas Mākslas akadēmija (EKA), Stokholmas ekonomikas augstskola Rīgā (SSE Rīga) un Lapzemes Universitāte (UL) Somijā.

Informācija ievietota 29/05/2020

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” piektā ceturkšņa atskaite

 

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) īstenotā projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 5.ceturksnī (01.06.2020-31.08.2020) tiek turpināta jaunās studiju programmas izstrāde.

Šī projekta perioda galvenais sasniegums ir starptautiskās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” satura izstrādes noslēgums, tai skaitā 17 studiju kursu / moduļu apraksti, programmas plānojums un kartējums, mācībspēku CV, kā arī publikāciju un mākslinieciskās un profesionālās darbības sasniegumu saraksts u.c. studiju programmas raksturojuma sadaļas. Ņemot vērā, ka projekta 4.perioda beigās notika konsorcija partneru sastāva izmaiņas, Lapzemes universitātei Somijā aizvietojot no projekta izstājušos Ķelnes tehnisko universitāti, atsevišķu studiju kursu izstrāde tika veikta no jauna, kā ietvaros projekta 5.periodā atkārtoti tika rīkotas cenu aptaujas atsevišķu kursu / moduļu autoru atlasei.

Paralēli studiju programmas saturiskajai daļai tika uzsākta arī informācijas apkopošana par konsorcija sadarbības augstskolu (LMA, Lapzemes universitātes, Rīgas ekonomikas augstskolas un Igaunijas mākslas akadēmijas) materiāltehniskajiem, informācijas un metodiskajiem resursiem, lai uzsāktu gatavot studiju programmas licencēšanas pieteikumu atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

2020.gada 10.-11.augustā Kuldīgā tika rīkots konsorcija augstskolu koprades seminārs, kurā piedalījās visu sadarbības augstskolu pārstāvji. Ņemot vērā Covid-19 ceļošanas ierobežojumus, diemžēl trim Lapzemes universitātes kolēģiem nebija iespēja semināram pievienoties klātienē, kā tas sākotnēji tika iecerēts, tādēļ viņu dalība seminārā notika zoom platformā. Semināra laikā tika diskutēts par studējošo mērķauditoriju, uzņemšanas prasībām un studējošo atlases kārtību, studiju programmas vispārējās administrēšanas principiem, mārketinga un publicitātes plānu, un tai skaitā tika apstiprinātas pirmās skices studiju programmas mājas lapai ar domēna vārdu sdsi.ma.

Atgādinām, ka projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 mērķis ir izstrādāt Baltijas valstīs pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa studiju programmu “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”. Projekta sadarbības partneri ir Lapzemes Universitāte (UL) Somijā, Igaunijas Mākslas akadēmija (EKA) un Rīgas ekonomikas augstskola (SSE Rīga).

Informācijas ievietošanas datums: 31/08/2020

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” sestā ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) īstenotā projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 6.ceturksnī (01.09.2020-30.11.2020) tiek turpināta jaunās studiju programmas izstrāde.

Šī projekta perioda galvenie uzdevumi bija, pirmkārt, studiju programmas raksturojuma sagatavošana licencēšanas vajadzībām Latvijā atbilstoši Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras vadlīnijām, tai skaitā apjomīgs darbs tika ieguldīts projekta iepriekšējos periodos kopīgi ar starptautiskajām konsorcija augstskolām sagatavoto studiju programmas materiālu tulkošanai uz latviešu valodu. Rezultātā ir sagatavota studiju programmas dokumentu pakete, lai projekta nākamajā periodā virzītu programmu apstiprināšanai LMA Senātā, parakstītu konsorcija līgumu ar sadarbības augstskolām par studiju programmas īstenošanu, kā arī uzsāktu licencēšanas procesu Latvijā.

Otrkārt, 2020.gada novembrī ir uzsākts studiju programmas apstiprināšanas process konsorcija sadarbības partnera – Lapzemes universitātes – Dizaina fakultātes valdē. Pēc apstiprināšanas būs iespējams uzsākt konsorcija sadarbības līguma parakstīšanas procesu, tai skaitā arī gala diskusija par studiju programmas īstenošanas budžetu.

Treškārt, 6.ceturksnī turpinājās darbs studiju programmas mājas lapas sdsi.ma izstrādei un ar publicitāti saistīto rīku izveidei.

Atgādinām, ka projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 mērķis ir izstrādāt Baltijas valstīs pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa studiju programmu “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”. Projekta sadarbības partneri ir Lapzemes Universitāte (UL) Somijā, Igaunijas Mākslas akadēmija (EKA) un Rīgas ekonomikas augstskola (SSE Rīga).

Informācijas ievietošanas datums: 30/11/2020

2021. gada vasarā LMA plāno uzņemt studētgribētājus starptautiskā, jaunveidotā maģistra studiju programmā “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”

Februāra sākumā Latvijas Mākslas akadēmija kopā ar Lapzemes Universitāti Somijā, kā arī asociētajiem sadarbības partneriem – Rīgas ekonomikas augstskolu, Igaunijas Mākslas akadēmiju, Kuldīgas novada pašvaldību un biedrību “Kuldīgas mākslinieku rezidence”, parakstījusi līgumu par starptautiskas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” īstenošanu. Plānots, ka absolventi saņems dubulto diplomu – Latvijas Mākslas akadēmijas un Lapzemes Universitātes.

Studiju programmas saturs – pakalpojumu dizains – mērķēts uz tādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopumu, lai absolventi varētu kļūt par pārmaiņu ieviesējiem publiskā un privātā sektora uzņēmumos un organizācijās. Pakalpojumu dizaina pieejas centrā ir lietotājs – pakalpojuma saņēmējs, kura vajadzības, lietošanas paradumi un ērtība ir galvenais atsauces materiāls pakalpojumu inovācijām. Saskaņā ar Pasaules bankas datiem, pakalpojumu sektora īpatsvars ES un OECD valstu iekšzemes kopproduktā pārsniedz 70% un pakalpojumu sektorā nodarbināti ap 90% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju¹.

LMA rektors Kristaps Zariņš: “Esam lepni, ka tieši Latvijas Mākslas akadēmija piedāvās pirmo starptautisko pakalpojumu dizaina maģistra līmeņa studiju programmu Baltijas valstīs. Aicināsim pieteikties studētgribētājus gan no Latvijas, gan ārvalstīm, kā vienu no nozīmīgākajiem studentu atlases priekšnosacījumiem uzsverot motivāciju.

LMA Dizaina nodaļas asociētā profesore Ilze Kundziņa: “Ņemot vērā, ka visaptveroša pieeja pakalpojumu dizainam prasa 4 zināšanu domēnu – dizains, sociālās zinātnes, uzņēmējspēja, tehnoloģijas – savstarpēju sasaisti, LMA izaicinājums programmas satura izstrādē bija ārējo nozares profesionāļu iesaiste. Man ir prieks, ka programmas saturu veidojuši un arī nākotnē studiju kursu pasniegšanā piedalīsies tādi izcili nozares profesionāļi no Latvijas un Igaunijas kā Inga Gleizdāne, Viesturs Sosārs, Viola Korpa, Tanels Karps Līga Lētiņa, Krists Avots, Liene Kupča, Krišjānis Určs, Renārs Vimba un citi.

Uzņemšana jaunveidotajā studiju programmā plānota jau 2021. gada vasarā, savukārt programmas īstenošana – 2021. gada rudenī. Uzsākšanas laiks ir atkarīgs no studiju programmas licencēšanas un kvalitātes pārbaudes procesa virzības Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā.

Studiju programmas izstrāde, licencēšana un aprobācija tiek īstenota, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde”, Nr.8.2.1.0/18/A/017 finansējumam. Jaunveidotā studiju programma būs maksas un tiks īstenota angļu valodā, Rīgā un Kuldīgā.

Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Mākslas akadēmijā iespējams sekot vietnē www.lma.lv.

Informācijas ievietošanas datums: 5/02/2021

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” septītā ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) īstenotā projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 7.ceturksnī (01.12.2020-28.02.2021) noslēgumam tuvojas jaunās studiju programmas – Service Design Strategies and Innovations, SDSI – izstrāde.

Lielākais sasniegums šajā periodā, 2021.gada janvārī, bija 6 konsorcija partneru – Latvijas Mākslas akadēmijas, Lapzemes Universitātes, Rīgas ekonomikas augstskolas, Igaunijas Mākslas akadēmijas, Kuldīgas novada pašvaldības un biedrības “Kuldīgas mākslinieku rezidence” – sadarbības līguma parakstīšana par studiju programmas īstenošanu. Šis līgums ir priekšnosacījums, lai studiju programmu varētu iesniegt licencēšanai Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā (AIKA), kas arī 2021.gada februārī tika izdarīts. Gada pirmajos mēnešos notika regulāras konsultācijas ar AIKA darbiniekiem par licencēšanas pieteikuma un pavaddokumentu sagatavošanu, ņemot vērā īpašo faktu, ka Latvijas augstākās izglītības piedāvājumā nav šādu vērienīgu, starptautisku studiju programmu, tādēļ licencēšanas process SDSI gadījumā bija jaunums gan LMA, gan AIKA. Atgādinām, ka jau iepriekšējā projekta ceturksnī studiju programma tika akreditēta arī Lapzemes Universitātē.

7.ceturkšņa otrs lielākais uzdevums bija SDSI interneta vietnes www.sdsi.ma pilnveide un publiskošana, tajā iekļaujot izsmeļošu informāciju par programmas ideju, satura struktūru, studiju kursiem, norises vietām un mācībspēkiem. Vietnē tika ievietots arī video sižets ar industrijas partneru (Valsts kanceleja, Valsts administrācijas skola, Accenture Latvia, LMT, Microsoft Baltics) viedokli, kādēļ pakalpojumu dizaina studijas ir nepieciešamas, kā arī Igaunijas studijas TOLM veidota animācija par SDSI pamatideju. Interneta vietne ir publiskota un tiek aktīvi izmantota SDSI komunikācijai. Papildus tika reģistrēti arī SDSI sociālo mediju konti (Facebook un Instagram).

Projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 mērķis ir izstrādāt un ieviest Baltijas valstīs pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa studiju programmu pakalpojumu dizaina nozarē. Tās misija ir izglītot pārmaiņu ieviesējus publiskā un privātā sektora pakalpojumu videi, lai veidotu labāku, ērtāku, efektīvāku un pakalpojumu saņēmējam draudzīgāku pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas pieredzi, un tādējādi –veicināt izpratnes maiņu par to, kā mēs kā sabiedrība kopumā spējam funkcionēt. 

Informācijas ievietošanas datums: 28/02/2021

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” astotā ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) īstenotā projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 8.ceturksnī (01.03.2021–31.05.2021) piedzīvots nozīmīgs sasniegums – noslēdzies studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” (Service Design Strategies and Innovations, SDSI) izstrādes posms.

Martā un aprīlī norisinājās studiju programmas licencēšanas process, aktīvi sadarbojoties ar Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru (AIKA) un sniedzot papildus informāciju licencēšanas komisijas ekspertiem. 26. aprīlī notika AIKAs ekspertu klātienes vizīte Rīgā un Kuldīgā. Dienas garumā intervijās ar ekspertiem piedalījās LMA vadība, SDSI programmas direktors un mācībspēki, kā arī industrijas partneri un ārvalstu augstskolu pārstāvji. Studiju programmas ideja tika novērtēta īpaši atzinīgi un saņēma ekspertu komplimentus par spēcīga starptautiska konsorcija izveidi, kā arī laikmetam un darba tirgus vajadzībām atbilstošu zināšanu, prasmju un kompetenču kopumu. AIKAs licencēšanas sēdē SDSI tika apstiprināta pirmajā lasījumā un izsniegta programmas licence.

Paralēli licencēšanas procesam Eiropas Komisija publicēja informāciju, ka jau 2021.gada 2.centurksnī notiks projektu pieteikumu pieņemšana Erasmus Mundus programmā. Erasmus Mundus ir Eiropas Savienības atbalsta programma starptautiskām maģistra līmeņa studiju programmām, kuru īstenošanā piedalās vismaz 3 augstskolas no 3 dažādām valstīm. Erasmus Mundus finansējums nodrošina studiju programmas atbalstu 6 gadu garumā, sedzot gan studiju programmas administratīvās un īstenošanas izmaksas, gan arī nodrošina iespēju piešķirt Erasmus Mundus stipendijas 15 studējošajiem gadā. Aprīlī konsorcija vadības padomē tika pieņemts vienbalsīgs lēmums, ka konsorcijs izmantos iespēju šajā konkursā pieteikties un uzsāks pieteikuma sagatavošanu (tā iesniegšanas termiņš – š.g. jūnijs). Tādējādi, paralēli licencēšanas procesam Latvijā, tika uzsākta studiju programmas akreditēšana arī Igaunijā, Igaunijas Mākslas akadēmijai no SDSI asociētā partnera kļūstot par diploma izdevēja partneri, lai SDSI atbilstu Erasmus Mundus prasībām. Aprīlī un maijā tika sniegts atbalsts Igaunijas Mākslas akadēmijai, lai SDSI tiktu veiksmīgi akreditēta arī kaimiņvalstī.

Projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 mērķis ir izstrādāt un ieviest Baltijas valstīs pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa studiju programmu pakalpojumu dizaina nozarē. Tās misija ir izglītot pārmaiņu ieviesējus publiskā un privātā sektora pakalpojumu videi, lai veidotu labāku, ērtāku, efektīvāku un pakalpojumu saņēmējam draudzīgāku pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas pieredzi, un tādējādi –veicināt izpratnes maiņu par to, kā mēs kā sabiedrība kopumā spējam funkcionēt. Konsorcija partneri ir Lapzemes Universitāte Somijā, Igaunijas mākslas akadēmija, Rīgas ekonomikas augstskola, Kuldīgas novada pašvaldība un biedrība “Kuldīgas mākslinieku rezidence”.

Informācija publicēta 31/05/2021

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” devītā ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) īstenotā projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 9.ceturksnis (01.06.2021–31.08.2021) zīmīgs ar būtisku panākumu – uzsākta studētgribētāju uzņemšana jaunajā studiju prorgrammā “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” (Service Design Strategies and Innovations, SDSI).

Uzņemšanas posms turpinājās jūnijā un jūlijā, un pretendentu atlase tika rīkota 2 kārtās. Papildus tādām formālām prasībām kā iepriekšējās izglītības apliecinājums un portfolio pirmajā kārtā pretendenti tika aicināti iesniegt arī mājas darbu – video formātā sagatavotu prezentāciju par pakalpojumu sektora problēmu, kandidātam demonstrējot izpratni par pakalpojumu dizaina metodēm. Otrajā kārtā tika rīkotas individuālas tiešsaistes intervijas ar katru kandidātu, piedaloties SDSI konsorcija augstskolu uzņemšanas komisijas pārstāvjiem, t.i., Latvijas Mākslas akadēmijas, Lapzemes Universitātes, Igaunijas Mākslas akadēmijas un Rīgas ekonomikas augstskolas mācībspēkiem. Augusta sākumā uzņemšana tika noslēgta, un studijām SDSI pirmajā studiju gadā tika uzņemti 9 studenti, t.sk. no ASV, Kolumbijas, Brazīlijas, Taivānas, Somijas un Latvijas. Studiju gada sākums plānots 2021.gada oktobra sākumā.

Augustā Kuldīgā tika rīkots SDSI pieredzes apmaiņas pasākums – mācībspēku radošā vasaras skola, kurā lektori diskutēja par studiju kalendāru, kursu satura pēctecību, studiju rīkiem un platformām, kā arī tiešsaistes un/vai klātienes studiju formātu.

Jūnijā SDSI konsorcijs iesniedza projekta pieteikumu ERASMUS MUNDUS kopīgo maģistra līmeņa studiju programmu konkursā. Šis konkurss paredz atbalstīt vairāku augstskolu kopīgi īstenotas, starptautiskas studiju programmas. Konkursa atlasi veiksmīgi  izturējušās programmas saņem finansējumu programmas īstenošanai un studentu stipendijām 6 gadu garumā.

Atgādinām, ka projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 mērķis ir izstrādāt un ieviest Baltijas valstīs pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa studiju programmu pakalpojumu dizaina nozarē. Tās misija ir izglītot pārmaiņu ieviesējus publiskā un privātā sektora pakalpojumu videi, lai veidotu labāku, ērtāku, efektīvāku un pakalpojumu saņēmējam draudzīgāku pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas pieredzi, un tādējādi –veicināt izpratnes maiņu par to, kā mēs kā sabiedrība kopumā spējam funkcionēt. Konsorcija partneri ir Lapzemes Universitāte Somijā, Igaunijas mākslas akadēmija, Rīgas ekonomikas augstskola, Kuldīgas novada pašvaldība un biedrība “Kuldīgas mākslinieku rezidence”.

Informācija publicēta 31/08/2021

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” desmitā ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) īstenotā projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 10.ceturksnī (01.09.2021–30.11.2021) uzsākta studiju programmas īstenošana.

Studijām SDSI pirmajā studiju gadā tika uzņemti 9 studenti, t.sk. no ASV, Kolumbijas, Brazīlijas, Taivānas, Somijas un Latvijas. Studiju gada īstenošana plānota lielākoties tiešsaistē, ar 4 klātienes nedēļām Latvijā, Kuldīgā. Atklāšanas nedēļā no 4.–9.oktobrim tika rīkots iepazīšanās pasākums – pārgājiens pa dabas taku, piedaloties arī dažiem lektoriem. Ar iedvesmojošiem pieredzes stāstiem tiešsaistē studentus iepazīstināja pakalpojumu dizaina eksperti no Vācijas, Zviedrijas un Somijas, savukārt ar 3 dienu ilgu inovāciju un radošuma darbnīcu SDSI kursā piedalījās vieslektors Jonathan Howard no Lielbritānijas. Pēc klātienes nedēļas studiju process turpinājās tiešsaistē, oktobrī un novembrī īstenojot tādus studiju kursus kā “Pakalpojumu dizaina pamati”, “Fasilitēšana”, “Vēstījuma veidošana” (storytelling). Oktobrī SDSI kļuva par Globālās pakalpojumu dizaina platformas (Global Service Design Network, SDN) biedru, un studentiem bija iespēja apmeklēt SDN ikgadējo konferenci.

Šajā periodā tika arī parakstīts sadarbības līgums un izveidots konts starptautiskajā studentu rekrutēšanas platformā www.mastersportal.com, kas sasniedz auditoriju visā pasaulē. Studentu uzņemšana nākamajam studiju gadam plānota 2022.gada februārī.

Atgādinām, ka projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 mērķis ir izstrādāt un ieviest Baltijas valstīs pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa studiju programmu pakalpojumu dizaina nozarē. Tās misija ir izglītot pārmaiņu ieviesējus publiskā un privātā sektora pakalpojumu videi, lai veidotu labāku, ērtāku, efektīvāku un pakalpojumu saņēmējam draudzīgāku pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas pieredzi, un tādējādi –veicināt izpratnes maiņu par to, kā mēs kā sabiedrība kopumā spējam funkcionēt. Konsorcija partneri ir Lapzemes Universitāte Somijā, Igaunijas mākslas akadēmija, Rīgas ekonomikas augstskola, Kuldīgas novada pašvaldība un biedrība “Kuldīgas mākslinieku rezidence”.

Informācija publicēta 30/11/2021

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” vienpadsmitā ceturkšņa atskaite

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) īstenotā projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas 11.ceturksnī (01.12.2021-28.02.2022) norit studiju programmas (turpmāk – SDSI) īstenošana.

Lektoru un studentu darbs notiek tiešsaistē. Klātienes tikšanās ir plānota tikai 4 atsevišķas nedēļas visa pirmā gada garumā, kurās studenti pielieto iegūtās zināšanas praksē. Šajā ceturksnī tāda klātienes nedēļa tika rīkota februārī, kuras lielākais uzsvars tika likts uz studiju kursa “Pakalpojumu dizains un tehnoloģijas” zināšanu un prasmju demonstrēšanu – studenti izgatavoja prototipus aplikācijām, veidoja mākslīgā intelekta sarunbotus (chatbot), praktizēja mašīnmācīšanās iemaņas, veidoja elektronikas prototipus Arduino u.c. 2022.g. sākumā SDSI rīkoja industrijas vieslekciju – Kristaps Banga no Accenture Baltics stāstīja studentiem par inovāciju tendencēm.

Paralēli studiju procesa norisei, 2021./2022.gadu mijā SDSI konsorcijs uzsāka arī ERASMUS MUNDUS projekta pieteikuma izstrādi (termiņš iesniegšanai Eiropas Komisijai – 2022.gada februāra vidus). Darba grupā strādāja pārstāvji no visām 4 konsorcija augstskolām, pieteikums tika veiksmīgi iesniegts, un konkursa rezultātu paziņošana gaidāma 2022.gada vasarā.

Janvārī tika saņemti ziņojumi no diviem studiju programmas aprobācijas aktivitātē iesaistītajiem Latvijas ekspertiem. Ekspertu intervijas ar SDSI studentiem un mācībspēkiem tika organizētas novembrī un decembrī. Eksperti vērtēja programmas īstenošanas kvalitāti, studiju slodzes sabalansētību, studentu pieredzi, tiešsaistes vides un rīku piemērotību studiju norisei u.c. aspektus. Kopumā vērtējums ir atzinīgs, un gan studenti, gan mācībspēki ar programmas īstenošanu ir apmierināti. Eksperti norādīja uz programmas nosacītu trūkumu – ņemot vērā augsto studiju maksu (8000 EUR / gadā), SDSI šobrīd tiek pozicionēta kā izglītības eksporta programma, t.i., maksātspējīgu ārvalstu studentu piesaistei. Savukārt programmas saturs – pakalpojumu dizains un inovācijas – ir vērtējama kā šobrīd aktuāla kompetence Latvijas darba tirgū, un ir nepieciešams izglītot arī vietējo pakalpojuma dizaina ekspertu paaudzi. Taču aprobācijas ietvaros veiktās intervijas ar industrijas pārstāvjiem Latvijas publiskajā un privātajā sektorā liecina, ka augstā studiju maksa ir būtisks šķērslis, tādēļ LMA tiek aicināta meklēt publiskā līdzfinansējuma iespējas programmas īstenošanai, lai samazinātu studiju maksu un padarītu SDSI pieejamu arī vietējai auditorijai.

31.01.2022. Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā tika iesniegti projekta vienošanās grozījumi par projekta termiņa pagarināšanu līdz 31.03.2022., kas 28.02.2022. tika atbalstīta. Pagarinājums bija nepieciešams, lai varētu īstenot plašāku aprobāciju un pieaicināt papildus ekspertu, lai īpaši pievērstu uzmanību SDSI starptautiskas ietekmes potenciālam.

Atgādinām, ka projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 mērķis ir izstrādāt un ieviest Baltijas valstīs pirmo starpdisciplināro maģistra līmeņa studiju programmu pakalpojumu dizaina nozarē. Tās misija ir izglītot pārmaiņu ieviesējus publiskā un privātā sektora pakalpojumu videi, lai veidotu labāku, ērtāku, efektīvāku un pakalpojumu saņēmējam draudzīgāku pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas pieredzi. Konsorcija partneri ir Lapzemes Universitāte Somijā, Igaunijas mākslas akadēmija, Rīgas ekonomikas augstskola, Kuldīgas novada pašvaldība un biedrība “Kuldīgas mākslinieku rezidence”.

Informācija publicēta 28/02/2022

ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgās maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas izstrāde” divpadsmitā ceturkšņa (noslēguma) atskaite

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/017 “Kopīgas maģistra līmeņa studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” izstrāde” ieviešanas noslēgumā, 2022.gada marta mēnesī, ir sekmīgi īstenojusi visas projekta ietvaros plānotās aktivitātes.

2021.gada rudenī tika uzsākts pirmais studiju gads starptautisku mācībspēku un studentu komandā. Savukārt 2022.gada martā, projekta īstenošanas pēdējā mēnesī, tika rīkota uzņemšanas pirmā kārta jau nākamajam studiju gadam, kas sāksies rudenī, un ir saņemti 16 kandidātu pieteikumi, no kuriem tikai 1 pretendents ir no Latvijas. 2022.gada maijā SDSI rīkos atkārtotu uzņemšanu ar mērķi piesaistīt papildus studentus (maksimālais iespējamais studentu skaits vienā gadā ir 25). Projekta laikā ir izveidota programmas mājas lapa www.sdsi.ma, sociālie konti (Facebook, Linkedin, Instagram), kā arī tiek uzturēts SDSI jaunumu abonentu reģistrs.

Atgādinām, ka 2022.gada februārī LMA un CFLA vienojās par plašāku studiju programmas aprobācijas aktivitāti. Š.g. janvārī tika saņemts Latvijas ekspertu ziņojums par SDSI kvalitātes aspektiem. Taču, paralēli Latvijas ekspertu aprobācijas veikumam, LMA uzskatīja par nozīmīgu SDSI kvalitātes novērtēšanā piesaistīt arī ārvalstu speciālistu, lai īpaši pievērstu uzmanību SDSI starptautiskas ietekmes potenciālam. Tā rezultātā eksperts Tommaso Cora no pakalpojumu dizaina aģentūras TIPIC Itālijā sagatavoja priekšlikumu ar problēmjautājumiem, uz kuriem konsorcija partneriem kopīgi jāmeklē atbildes un jāpieņem lēmumi par studiju programmas tēlu un pozicionējumu. Pēc eksperta vārdiem, SDSI ir izdevies izveidot kā luksus studiju programmu, kas nekautrējoties būtu jāpozicionē spilgti un pārliecinoši, atmetot jebkādu pieticību. Konsorcija partneriem tika ieteikts izstrādāt SDSI misijas / stratēģijas dokumentu, lai ilgtermiņā veiksmīgi virzītos uz atzinību starptautiskajā vidē.

Noslēgumā varam secināt, ka projekta mērķis ir sasniegts – ir izstrādāta un ieviesta Baltijas valstīs pirmā starpdisciplinārā maģistra līmeņa studiju programma pakalpojumu dizaina nozarē. Tās nosaukums angliski “Service Design Strategies and Innovations” veido abreviatūru SDSI, kas arī ir šīs programmas brends un logo. SDSI misija ir izglītot pārmaiņu ieviesējus publiskā un privātā sektora pakalpojumu videi, lai veidotu labāku, ērtāku, efektīvāku un pakalpojumu saņēmējam draudzīgāku pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas pieredzi. Konsorcija partneri ir Latvijas Mākslas akadēmija, Lapzemes Universitāte Somijā, Igaunijas mākslas akadēmija, Rīgas ekonomikas augstskola, Kuldīgas novada pašvaldība un biedrība “Kuldīgas mākslinieku rezidence”.

Informācija publicēta 31/03/2022