Meklēt
Izvēlne

EU4ART

EU4ART Alianse ir starptautiska mākslas augstskolu apvienība, kuras ilgtermiņa mērķis ir stiprināt vizuālās mākslas studiju programmas Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šo projektu finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra EACEA (Briselē). EU4ART Alianses projekts atbilst redzējumam par Eiropas izglītības telpas izveidi, kurā jaunieši vislabāk varētu izmantot izglītības un apmācības iespējas un atrast darbu visā Eiropā.

Eiropas Komisija izveidots informatīvs materiāls – faktu apkopojums par starptautiskās alianses projektu EU4ART

Kopš 2019. gada nogales Latvijas Mākslas akadēmija kopā ar sadarbības partneriem no Romas, Drēzdenes un Budapeštas Mākslas akadēmijām kopīgi īsteno pilotprojektu EU4ART Alianses, kura galvenais uzdevums ir harmonizēt vizuālās mākslas studiju programmu glezniecības, tēlniecības un grafikas mākslas jomā, lai nākotnē studenti varētu iegūt starptautisku diplomu, kombinējot studijas vairākās Eiropas Savienības valstīs, kas sekmēs Eiropas universitāšu starptautisko konkurētspēju.

Projekta EU4ART oficiālā mājaslapa: www.eu4art.eu

EU4ART Alianses projekta dalībnieki:

Itālija
Romas Mākslas akadēmija (Accademia di Belle Arti di Roma - anno 1754 - Academy of Fine Arts in Rome)  www.abaroma.it

Ungārija (projekta vadošais partneris)
Ungārijas Mākslas akadēmija (Magyar Képzőművészeti Egyetem - anno 1871 - Hungarian University of Fine Arts) www.mke.hu/en

Vācija
Drēzdenes Mākslas akadēmija (Hochschule für Bildende Künste Dresden - anno 1764 - Dresden Academy of Fine Arts) www.hfbk-dresden.de

Latvija
Latvijas Mākslas akadēmija (anno 1919 - Art Academy of Latvia) www.lma.lv

2022. gadā, projekta pirmās kārtas noslēgumā, jaunās studiju programmas pamatā jabūt starpdisciplinārai un starptautiskai pieejai, kas ietver inovatīvas pedagoģiskās metodes, tostarp digitālās tehnoloģijas. Šīs jaunās mācību programmas kalpos kā paraugs, ko varētu izmantot citas Eiropas universitātes ar ilgtermiņa mērķi - līdz 2025. gadam izveidot Eiropas Virtuālo mākslas universitāti.

EU4ART Alianses projekta virsmērķis ir veicināt Eiropas augstākās izglītības kvalitāti un sekmēt sadarbību starp institūcijām, to studentiem un darbiniekiem, kā arī veicināt studentu un mācībspēku mobilitāti, un sekmēt Eiropas augstākās izglītības konkurētspēju.

Projekts "EU4ART Alianse" ļaus mākslas augstskolām uzlabot savu izglītības un apmācību sistēmu kvalitāti mākslas programmās (glezniecībā, tēlniecībā un grafikā). EU4ART Alianses biedri apņemas savstarpēji saskaņot augstākā līmeņa praktiskos un teorētiskos studiju priekšmetus trīs specialitātēs bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studiju līmenī. EU4ART ir izveidojusi kopīgu struktūru, lai dalītos specifiskās zināšanās un praktiskajā pieredzē.

Projekts tiek organizēts 5 darba grupās (work packages - WP):

WP1: Projekta vadība
WP2: Izglītības struktūras analīze – saskaņošana
WP3: Mācību kursu metodoloģiskā atjaunošana
WP4: Tēlotājmāksla un valoda
WP5: Projekta ilgtspējība un rezultātu izplatīšana

Izstrādājot Eiropas mākslas studiju un prakšu tīklu, EU4ART uzdos jautājumus par manuālo spēju attīstīšanu (zīmējot, gleznojot un veidojot) un šo tradīciju mācīšanas ietekmi, prasībām un atbilstību mūsdienu digitālajā pasaulē. Kā arī interesēsies par jaunu tehniku apguvi. Saikne starp vēsturiskajām tehnikām un mūsdienu materiāliem un tehnoloģijām, ko māca mākslas akadēmijās, rada jautājumus par to īpašajām rakstura īpašībām un vērtībām. Šajā kontekstā un papildus tam EU4ART pētīs profesionālo mākslas radīšanas praksi, tās nepārtrauktības nodrošināšanu un identitātes definēšanu, kā vienu no “Eiropas augstākās izglītības” sākotnējām saknēm, kas ir meklējamas rietumu mākslas vēsturē.

Starptautiskā līmenī projekta ietvaros EU4ART Alianses biedriem tiks nodrošinātas plašas iespējas dalīties ar pētījumiem un idejām, profesionāliem darba instrumentiem (tematisko jomu studiju virzienu mācību priekšmetu metodikām un mākslas prakses moduļiem), strukturējot studentu - jauno mākslinieku daiļradi.

Vietējā līmenī šis projekts ļaus paplašināt Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieku (administrācijas un mācību palīgpersonāla) redzesloku un kompetenci izglītības specialitātēs, būs vērtīgs resurss studentu un akadēmiskā personāla ikdienas darbā, sniegs vēlamos uzlabojumus radošo industriju pārstāvju izglītības ieguves procesā un saturā. Paredzams, ka projekta rezultātā mākslas izglītības procesā lielāks uzsvars tiks likts uz praktisko iemaņu iegūšanu. Latvijas Mākslas akadēmijas darbiniekiem tiks nodrošinātas tālākapmācības, pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveide un tiks paaugstināta mākslas augstskolas izglītības kvalitāte kopumā. Projekta EU4ART Alianses rezultātā tiks sagatavotas starptautiskas rekomendācijas augstākās vizuālās mākslas izglītības iestādēm to izglītības programmu un apmācības metožu pilnveidošanai, ņemot vērā Eiropas radošo industriju vajadzības, kā arī radīti apstākļi studentu mobilitātes uzlabošanai.

Projekta laikā studentiem būs brīvi pieejama mūsdienīga mācību vide Rīgā, Budapeštā, Romā un Drēzdenē, kā arī pilnvērtīgs materiāli tehniskais nodrošinājums tematisko jomu studiju virzienos (glezniecībā, tēlniecībā un grafikā), un ārpus mācību aktivitātes radošajās industrijās.

Vēl viena novatoriska EU4ART Eiropas Universitātes projekta iezīme ir tā, ka, atšķirībā no citās jomās izveidotās augstākās izglītības prakses, studentu darbības rezultāts izpaudīsies mākslas darbos, kuros tiks pausta kopējā Eiropas ideja, kultūru daudzveidība, jauno tehnoloģiju izmantošana un identificēta tēlotājmākslas loma 21. gadsimtā.

EU4ART alianse veidos kvalitatīvu un ilgtspējīgu izstāžu piedāvājumu, kura ietvaros sabiedrībai būs pieejamas gan mākslas vēstures izpētei un interpretācijai veltītas izstādes, gan atspoguļoti aktuālie procesi vizuālajā mākslā. EU4ART veicinās Eiropas identitātes apziņas nostiprināšanu un Eiropas kultūras mantojuma apzināšanu.

Tāpat tiek plānots, ka projekta dalībnieki veidos kopīgu informatīvo tīklu vizuālās mākslas izglītības sfērā “European Network - Alliance for Common Fine Arts Curriculum www.eu4art.eu”, lai uzturētu pastāvīgu komunikāciju starp augstskolām un radošās industrijas pārstāvjiem, papildinot tiešo saziņu ar informācijas apmaiņu elektroniskā vidē. EU4ART Alianses izvēlētie tiešsaistes risinājumi pilnā mērā tiks saskaņoti ar ES tiesību aktiem personu datu aizsardzības jomā, tie garantēs studentu informācijas drošu apmaiņu un atvieglos pāreju no vienas augstākās izglītības iestādes uz citu Rīgā, Budapeštā, Romā un Drēzdenē. Studentiem būs iespēja netraucēti, bez grūtībām pārvietoties no vienas augstskolas uz citu.

Mūsdienās datoru un mobilo telefonu laikmetā vizuālai mākslai ir liela nozīme. EU4ART Alianses projekta rezultāts sniegs studentiem iespēju piekļūt tiešsaistes kursiem un pakalpojumiem, ko sniedz citas augstākās mākslas izglītības iestādes. Tādējādi tiks sekmēta gan virtuālā mobilitāte un jaukta tipa mācīšanās, gan arī studentiem tiks piedāvāta lielāka izvēle attiecībā uz mākslas studiju programmām glezniecībā, tēlniecībā un grafikā.

EU4ART  PROJEKTA GALVENIE REZULTĀTI / DARBĪBAS

1. Vienotas elastīgas mācību programmas vizuālās mākslas jomā izveidošana.
2. Studiju kursu metodiska atjaunošana, izmantojot kopīgas izstādes un individuālus pētījumus starp partneriem (semināros un studiju darbos), pieredzes iegūšana, apmaiņa, pedagoģiskās pieejas labās prakses piemēru analīze un pedagoģisko metodoloģiju paplašināšana. Pakāpeniski "familiarizēt" augstskolu akadēmisko personālu ar esošo kārtību, kādā tiek iegūta izglītība un īstenots mācību / studiju process Rīgā, Budapeštā, Romā un Drēzdenē.
3. Pēc iespējas plašāku dalībnieku tīklu veidošana. EU4ART alianse visās četrās augstskolās tiks integrētas vietējās struktūrās dažādos līmeņos.
4. Tiks veikti pētījumi “vizuālās mākslas valodas” jomā un sastādīta vizuālās mākslas daudzvalodu vārdnīca (verbāli vizuālu). Projekta ietvaros tiks izstrādāts metodisks materiāls – rokasgrāmata latviešu, ungāru, vācu, itāļu un angļu valodā.
5. Tiks veicināta svešvalodu apguve studentiem un personālam;
6. Tiks izstrādāta mentoru sistēma mobilitātes veicināšanai.

EU4ART ALIANSES MĒRĶI

• nodrošināt ar prasmēm saistītu zināšanu pārmantošanu un tālāk nodošanu nākamajām paudzēm, kas kopā ar augstskolu resursu kopīgu izmantošanu nodrošinās augstākās kvalitātes studiju procesu;
• stiprināt starpdisciplinaritāti, piedāvājot kursu iespējas kopā četrās Eiropas mākslas augstskolās;
• stiprināt sadarbību, izmantojot kopīgas darba grupas un instrumentus kopēju studiju programmu, mentoru sistēmu, metodisko atjaunošanu, kopīgas izstādes, konferences, mākslas izteiksmes pētniecību, mākslas valodu kursus, studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti, kopīgu tīmekļa vietni;
• radīt inovatīvus pedagoģiskos modeļus un pēc iespējas labāk izmantot digitālās tehnoloģijas un mācības darbavietā / darbnīcās;
• veicināt daudzvalodības attīstīšanu, tās saglabāšana un plurilingvisma veicināšana — efektīvākas svešvalodu mācības, to biežāka un padziļinātāka apguve;
• mākslas izglītības sasaiste ar sabiedrību, tematiski koncentrējoties uz Eiropas vērtībām un daudzveidību un metodoloģiski koncentrējoties uz mācību procesu dokumentēšanu, specifiskiem mākslas novērtējumiem un mākslas rezultātu atspoguļošanu, izmantojot kopīgas izstādes;
• Eiropas mācību un mākslas prakšu tīkla izveide.

 • EU4ART Alianses projekta īstenošanas periods: 2019.gada 1.novembris - 2023.gada 30.aprīlis 
 • EU4ART Alianses projekta kopējais budžets (EUR): 250 000,00 tai skaitā ES finansējums veido 80% jeb 5 000 000,00 (EUR)

EU4ART Alianses projekta ietvaros Latvijas Mākslas akadēmijai atvēlētais budžets ir (EUR) 1 096 874.00, tai skaitā ES finansējums veido 80% 877 499,20 (EUR). Projekta ietvaros Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 20% (EUR) 219 374,80.

 • EU4ART Alianses projekta finansējuma līguma Nr: 612518
 • EU4ART Alianses Projekta Nr: 612518-EPP-1-2019-1-HU-EPPKA2-EUR-UNIV

Eiropas Universitāšu alianses programmas “Sadarbība inovācijai un pieredzes apmaiņai” ietvaros apvieno ES augstskolas, kurām ir kopīga ilgtermiņa stratēģija un kuras sekmē Eiropas vērtību un identitātes iedzīvināšanu. Šī programma ir veidota, lai veicinātu studentu un mācībspēku mobilitāti, Eiropas augstākās izglītības kvalitāti, pieejamību un konkurētspēju.

Laikrakstā Dienas Bizness lasāma intervija ar LMA rektoru Kristapu Zariņu par projektu "EU4ART Alianse"
Plašāka informācija par iniciatīvas “Eiropas universitātes” pieejama šeit  

Projektu līdzfinansē LR Kultūras ministrija

PROJEKTA PARTNERU DARBA TIKŠANĀS BUDAPEŠTAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 29.-30.01.2020.

Janvāra beigās Budapeštas Mākslas akadēmijā aizritējusi darba tikšanās ar projekta “EU4ART” alianses sadarbības partneriem. Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) tikšanās reizē pārstāvēja Vizuālās nodaļas pasniedzēji: LMA rektors Kristaps Zariņš, Glezniecības apakšnozares vadītājs Andris Vītoliņš, Grafikas apakšnozares vadītājs Guntars Sietiņš, Tēlniecības apakšnozares prof. Gļebs Panteļējevs, Zīmēšanas katedras vadītājs prof. Normunds Brasliņš, LMA Projektu un attīstības daļas vadītājs Jānis Gailītis.

Vizītes laikā partneri prezentēja projekta pirmā perioda laikā paveikto, kā arī pārrunāja šī gada plānotās darbības un veicamos uzdevumus.

No kreisās: Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš, Budapeštas Māskslas akadēmijas rektore Estere Radak (Radák Eszter), projekta konsultante Alba Prieto Gonzales (Alba Prieto González), Romas Mākslas akadēmijas direktore Ticiāna Dačilli (Tiziana D’Acchille), Drēzdenes Mākslas akadēmijas kanclers Johans Beisserts (Jochen Beißert).

Informācija ievietota 30/01/2020

PROJEKTA PARTNERU DARBA TIKŠANĀS LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 3.-5.03.2020.

Laikā no 2020. gada 3.-5. martam Latvijas Mākslas akadēmijā viesojās projekta EU4ART sadarbības partneri no Ungārijas un Drēzdenes Mākslas akadēmijām. Vizītes laikā norisinājās visu augstskolu prezentācijas, tika apmeklētas Glezniecības, Tēlniecības, Grafikas un Zīmēšanas katedras. Katedru vadītāji iepazīstināja viesus ar darbnīcu telpām, aprīkojumu un studentu darbu izveidotām ekspozīcijām. Projekta darba grupas pārstāvji iepazinās ar studentiem un pasniedzējiem, kuri nākotnē piedalīsies projekta aktivitātēs.

Informācija ievietota 5/03/2020

EU4ART projekta pirmā starposma atskaite

No 2019. gada novembra līdz 2020. gada maijam

Projektu partneru tikšanās:

 • Briselē – 7.11.2019.

LMA rektors Kristaps Zariņš apmeklē Eiropas Komisijas rīkoto informācijas sesiju par iniciatīvu: “Eiropas Universitātes” un tiekas ar citu augstskolu kolēģiem, lai pārrunātu Eiropas Universitāšu iniciatīvas attīstību.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/AGENDA_19_6161

 • Briselē – 6.–8.11.2019.

LMA maģistra programmas, glezniecības apakšnozares studente Madara Kvēpa piedalās Eiropas Universitāšu studentu forumā. Paralēli šim pasākumam notiek Eiropas Universitātes projekta pašreklāmas videoklipa filmēšana.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_lv

 • Budapeštā – 29.–30.01.2020.

Janvāra beigās Budapeštas Mākslas akadēmijā aizritējusi darba tikšanās ar projekta “EU4ART Alianse” sadarbības partneriem. Latvijas Mākslas akadēmiju pārstāvēja pasniedzēji: LMA rektors Kristaps Zariņš, Glezniecības apakšnozares vadītājs Andris Vītoliņš, Grafikas apakšnozares vadītājs Guntars Sietiņš, Tēlniecības apakšnozares prof. Gļebs Panteļējevs, Zīmēšanas katedras vadītājs prof. Normunds Brasliņš, LMA Projektu un attīstības daļas vadītājs Jānis Gailītis. Vizītes laikā partneri prezentēja projekta pirmajā periodā paveikto, kā arī pārrunāja šī gada plānotās darbības un veicamos uzdevumus.

 • Rīgā – 3.–5.03.2020.

Latvijas Mākslas akadēmijā viesojās Ungārijas Mākslas akadēmijas un Drēzdenes Mākslas akadēmijas pārstāvji un studenti. Notika darbnīcas, prezentācijas, izstāde, ekskursijas pa Rīgas radošajiem kvartāliem.

2020 – janvāris–maijs

 • Pēc Latvijas Mākslas akadēmijas iniciatīvas notiek telpu rekonstrukcijas darbi Vecrīgā, lai izveidotu jaunu mākslas galeriju, multimediālu telpu, kurā norisināsies daļa no projekta aktivitātēm.
 • Noticis projekta mājaslapas iepirkums;
 • Notiek aktīvs darbs pie projekta darbības W4 – terminoloģijas tulkošanas.

No 2020. marta, Covid-19 vīrusa izplatības laikā projekta darbs notiek attālināti ievērojot valstī noteiktos distancēšanās noteikumus.

 • Notiek iknedēļas Zoom tiešsaistes semināri par projekta darbības sadaļām;
 • “STAY INSIDE – SEND OUT” uzaicinājums visu akadēmiju studentiem izveidot personalizētu A5 formāta pastkarti un nosūtīt, lai veicinātu domu apmaiņu ierobežotajos apstākļos. Autors  –  Drēzdenes Mākslas akadēmija;
 • Izsludināts EU4ART Alianses logo konkurss studentiem;
 • Izsludināts radošais projekts studentiem “Our Windows 2020”;
 • Studentu iesaiste Facebook izveidotajā platformā EU4ART, lai notiktu informācijas aprite un studentu savstarpējā komunikācija;

Informācija ievietota 30/04/2020

EU4ART projekta otrā starposma atskaite

No 2020. gada maija līdz 2020. gada novembrim

No 2020. marta, Covid-19 vīrusa izplatības laikā projekta darbs notiek attālināti ievērojot valstī noteiktos distancēšanās noteikumus.

 • Notiek pārrunas par simpozija organizēšanu 2021. gada pavasarī un mobilitāšu pārcelšana vai to organizēšana tiešsaistē;
 • Notiek projektu partneru pārrunas par projekta pagarinājuma lūguma iesniegšanu Briselei;
 • Konkursa rezultātā ir izvēlēts projekta EU4ART logo - pirmo vietu un 1000 eiro naudas balvu ieguva Ungārijas Mākslas akadēmijas Grafiskā dizaina specializācijas students Józsefs Gábos. Plašāka informācija šeit.
 • Notiek darbs pie projekta mājaslapas izveides.
 • Tiek organizēts laika grafiks un darba plāns Drēzdenes Mākslas akadēmijas studentu grupas uzņemšanai.

Informācija ievietota 31/07/2020