Meklēt
Izvēlne

ESF projekta “Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide” (Nr.8.2.1.0/18/A/009)

Projekta mērķis ir kopīgās profesionālā doktora studiju programmas Mākslās izstrāde un ieviešana, stiprinot mākslu augstskolu resursu koplietošanu un mazinot studiju programmu fragmentāciju. Projektu īstenos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju.

Projekta ietvaros plānots īstenot sekojošas darbības:
1.Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” izstrāde un licencēšana;
2.Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” aprobācija;
3. Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” akreditācija;
4. Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” starptautiskā publicitāte;
5. Projekta vadība un īstenošana;
6. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekts tiks īstenots laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim (noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu), sasniedzot sekojošus rezultātus: 1 kopīga doktorantūras studiju programma, kuras izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts un kura saņēmusi EQAR aģentūras akreditāciju.

Projekta kopējais budžets 100 000,00 EUR, t.sk. ESF finansējums

85 000,00 EUR un Valsts budžeta finansējums 15 000, 00 EUR. (10.04.2019.)

Projekta aktualitātes:

Ir izstrādāts studiju programmas apraksts. Norit studiju programmas izvērtēšanas process un studiju programmas studiju kursu izstrāde. (08.07.2019.)