Meklēt
Izvēlne

Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ stipendiju konkurss akadēmiskajam un neakadēmiskajam personālam ES, EEZ valstīs un Turcijā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ stipendiju konkursu LMA akadēmiskā personāla docēšanas un stažēšanās mobilitātēm, kā arī neakadēmiskā personāla stažēšanās mobilitatēm laika posmam no 2015. gada 18. marta līdz 30. septembrim.

ERASMUS+ docēšanas mērķis ir akadēmisko zināšanu sniegšana LMA sadarbības augstskolu studentiem. Mobilitāti iespējams veikt jebkurā no Latvijas Mākslas akadēmijas partneraugstskolām, vadot lekciju vai radošo darbnīcu. Docēšanas mobilitātes paredzētas LMA akadēmiskajam personālam un viesdocētājiem.

ERASMUS+ stažēšanās mobilitātes paredzētas gan akadēmiskajam, gan neakadēmiskajam LMA personālam, gan viesdocētājiem. Mobilitātes var būt: pieredzes apmaiņa citās ES augstskolās vai organizācijās, darba novērošanas brauciens, seminārs, sadarbības projekts, metodisko materiālu papildināšana, kopīgu lekciju kursu izveide ar partneraugstskolu, apmācība ar LMA darbību saistītā organizācijā un tml. Mobilitātes mērķis nedrīkst būt konference.

Mobilitātes laiks: 2 – 7 dienas. Docēšanas gadījumos mobilitātes pasākumam jāietver vismaz astoņas docēšanas stundas nedēļā vai jebkādā īsākā uzturēšanās periodā.

Stipendija mobilitātes dalībniekiem tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas: stipendija par dienu skaitu pēc noteiktas likmes attiecīgajā ES valstī + ceļa izdevumi, kas tiek aprēķināti pēc EK apstiprināta ceļu kalkulatora, ņemot vērā attālumus starp pilsētām un noteiktām likmēm par km skaitu. Izņēmums ir Lietuva un Igaunija, kur ceļa izdevumi tiek apmaksāti pēc faktiskajām izmaksām. Par atsevišķām ceļošanas dienām stipendija netiek maksāta.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa lejupielādējami šeit: