Meklēt
Izvēlne

Iespēja atkārtoti nokārtot eksāmenu Rietumu mākslas vēturē (Seno laiku mākslas vēsture)

UZMANĪBU, BAKALAURA PROGRAMMAS GLEZNIECĪBAS, GRAFIKAS, TĒLNIECĪBAS, TEKSTILMĀKSLAS, KERAMIKAS, STIKLA MĀKSLAS, RESTAURĀCIJAS un MĀKSLAS VĒSTURES UN TEORIJAS 1. kursa studenti, kuri vēl nav nokārtojuši eksāmenu SENO LAIKU MĀKSLAS VĒSTURĒ vai ir jāpārliek eksāmens pie prof. Silvijas Grosas! Iespēja nokārtot eksāmenu būs 2018. gada 19. janvārī plkst. 10.00  LMA 19. auditorijā!

1. Saskaņā ar LMA Studiju kārtības punktu 4.7., kas nosaka, ka Studentam, kas kādā pārbaudījumā ir saņēmis nesekmīgu vērtējumu, ir tiesības vienu reizi bez papildu maksas atkārtoti kārtot šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Studentam, kas nav ieradies uz pārbaudījumu bez objektīva, dokumentāli apliecināta attaisnojoša iemesla (slimība, ārkārtēji ģimenes apstākļi u. tml.), ir tiesības vienu reizi par papildu samaksu saskaņā ar LMA Senāta apstiprinātiem tarifiem kārtot šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Par pārbaudījuma kārtošanas laiku un vietu studentam iepriekš rakstiski jāvienojas ar studiju kursa docētāju.
2. Saskaņā ar LMA Studiju kārtības punktu 4.8., kas nosaka, ka par katru pārbaudījuma kārtošanas reizi ārpus sesijas (sesijas grafika) laika tiek noteikta maksa, saskaņā ar LMA Senāta apstiprinātiem tarifiem, neatkarīgi no studiju kursa, par kuru tiek kārtots pārbaudījums, apjoma kredītpunktos. Pārbaudījuma atkārtošana, lai uzlabotu sekmīgu vērtējumu, ir iespējama par maksu tikai vienu reizi.
Lai pārliktu eksāmenu, vispirms ir jāraksta iesniegums, lai iemaksātu LMA norēķinu kontā   € 14,- par eksāmena otrreizēju pārlikšanu un Studiju daļā vai Maģistrantūrā jāsaņem INDIVIDUĀLĀ ATZĪMJU LAPA, lai ierakstītu eksāmena atzīmi.

Stipendiju konkursā tiek ņemta vērā pirmā atzīme, kas iegūta eksāmenā!