Meklēt
Izvēlne

Iespēja piedalīties konkursā uz valsts stipendijām

Uzmanību, studenti! No 2012. gada 4. septembra līdz 14. septembrim visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem, kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, jāiesniedz iesniegums (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai. 

Iesniegumi jāiesniedz:
Bakalaura programmas studentiem – Studiju daļā (9. telpā)
Maģistra programmas studentiem – Maģistrantūrā (21. telpā)
Doktora programmas studentiem – Lailai Bremšai (Doktorantūras sekretārei, 5. telpā)

Iesnieguma veidlpapu var lejupielādēt elektroniski (skat. failu šī ieraksta beigās) vai saņemt 9. un 21. telpā.

Stipendiju konkursam tiek vērtēti pēdējās sesijas rezultāti vai iestājpārbaudījumu rezultāti.
Saskaņā ar 09.08.2011. MK noteikumiem Nr. 626 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām"" ("LV", 128 (4526), 17.08.2011.) [stājas spēkā 18.08.2011.]

• Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt šo noteikumu 1. punktā minētais studējošais, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus* un pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu. [..]
• Lai saņemtu šo noteikumu 3. punktā minēto stipendiju, studējošais iesniedz LMA stipendiju piešķiršanas komisijai IESNIEGUMU stipendijas saņemšanai un dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādītos datus.
• Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz šo noteikumu 3. punktā minēto stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:
1) invalīdam;
2) bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
3) studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
4) studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
5) studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni;
6) studējošajam, kuram ir labāki sekmju rezultāti apakšnozarē:
- vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, dizaina un audiovizuālās mākslas nodaļas studējošajiem kompozīcijā;
- vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares studējošajiem mākslas vēstures un teorijas priekšmetos;
- restaurācijas apakšnozares studējošajiem restaurācijā.

* Pārbaudījumi tiek kārtoti saskaņā ar apstiprināto sesijas grafiku. Stipendijai tiek ņemts vērā vērtējums, kas iegūts pirmo reizi, kārtojot pārbaudījumu, nevis pārliekot eksāmenu, lai uzlabotu saņemto vērtējumu vai labojot nesekmīgo vērtējumu.