Meklēt
Izvēlne

Izsludināts papildu konkurss stipendijām docētājiem un personālam Mūžizglītības programmā "Erasmus"

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina papildu konkursu stipendijām docētājiem un personālam Mūžizglītības programmā „Erasmus” par laika posmu no 2014. gada 12. maija līdz 30. septembrim.

Aizpildīta pieteikuma forma (skat. ieraksta beigās) plānotajai mobilitātei jānosūta Elīnai Ģibietei uz e-pastuelina.gibiete(abols)lma.lv"> līdz 2014. gada 8. maijam (ieskaitot). Vēlams pievienot uzņēmējorganizācijas un/vai viesaugstskolas ielūguma vēstuli.

Ņemot vērā Latvijas Mākslas akadēmijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras sadarbības līgumā noteikto proporciju starp docētāju un personāla mobilitāšu skaitu un pieejamo finansējumu, lūgums akadēmiskajam personālam aktīvāk izmantot docēšanas iespējas.

„Erasmus” docēšana: drīkst veikt ikviens Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējs kādā no Akadēmijas sadarbības augstskolām, vadot lekciju vai meistardarbnīcu.

„Erasmus”  prakse: drīkst pieteikties ne tikai Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji, bet arī tās struktūrvienības, kuras ikdienā administrē Akadēmijas darbu – Grāmatvedība, Studiju daļa, Personāldaļa, Rektorāts, Bibliotēka, Maģistrantūra u.c. Šāda veida struktūrvienības „Erasmus” mobilitāti lieliski var izmantot, lai smeltos pieredzi citās augstskolās vai uzņēmumos un labās prakses piemērus ieviestu arī Latvijas Mākslas akadēmijā. „Erasmus” prakse var būt darba novērošanas brauciens, studiju brauciens, seminārs, konference, sadarbības projekts u.c.

Stipendija tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas – Ministru Kabineta noteiktā dienas naudas norma par attiecīgu valsti un attiecīgu dienu skaitu + vidējā viesnīcas likme attiecīgajā valstī par attiecīgu dienu skaitu. Pēc attaisnojoša dokumenta iesūtīšanas vai iesniegšanas tiek apmaksāti arī ceļa izdevumi apmērā līdz EUR 300. Par stipendijas izlietošanu ir nepieciešami tikai ceļa izdevumus attaisnojoši dokumenti – biļešu kopijas vai rezervācijas izdrukas, kurās redzams vārds, uzvārds, ceļošanas datumi un summa vai degvielas čeku kopijas, ja braucat ar auto.

Ieraksta beigās atrodami nepieciešamie dokumenti – „Erasmus” stipendiju nolikums un pieteikuma forma.

Informācija par programmas realizēšanu - http://www.lma.lv/?parent=399
Par Erasmus programmu vispār - http://www.lma.lv/?parent=12

Atgādinām, ka stundu pasniedzēji, kam tiek slēgs darba līgums par konkrētu studiju gadu, mobilitāti drīkst īstenot tikai līguma darbības laikā.

Ja rodas jautājumi, droši vaicājiet Ārlietu un izstāžu daļas vadītājai Elīnai Ģibietei – elina.gibiete(abols)lma.lv">.