Meklēt
Izvēlne

Kārtība par dokumentu izsniegšanu par maksu

Informācija par kārtību, kādā tiek izsniegti dokumenti par maksu.

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK IZSNIEGTI DOKUMENTI PAR MAKSU:
• Lai saņemtu akadēmisko izziņu vai citus dokumentus, studējošais vai eksmatrikulētā persona vai viņa pilnvarotā persona raksta iesniegumu (aizpilda iesnieguma veidlapu) Studiju daļā vai LMA Maģistrantūrā.

• Pamatojoties uz iesniegumu, LMA Finansu daļā tiek izrakstīts rēķins, uz kā pamata tiek veikts pārskaitījums uz LMA norādīto kontu par dokumentu sagatavošanu, atbilstoši LMA Senātā apstiprinātajam CENRĀDIM (klikšķināt šeit).

• Studiju daļa sagatavo un izsniedz akadēmiskās izziņas latviešu un angļu valodā (bakalaura programmā studējošajiem) un angļu valodā maģistra programmā studējošajiem, kā arī dokumentu dublikātus LMA studējošajiem un eksmatrikulētām personām, kuru dokumenti atrodas LMA Arhīvā vai pēc Valsts arhīva dokumentu dublikātu iesniegšanas.

• LMA maģistrantūra sagatavo un izsniedz akadēmiskās izziņas latviešu valodā (maģistra programmā studējošajiem vai eksmatrikulētajām personām par studiju laiku LMA maģistra programmā).

• Akadēmiskās izziņas paraksta:
- bakalaura un maģistra programmā studējošiem - programmas dekāns vai prorektors studiju un zinātniskajā darbā;
- eksmatrikulētām personām - prorektors studiju un zinātniskajā darbā.

LMA studējošiem un personām, kuras eksmatrikulētas no LMA, akadēmiskā izziņa tiek sagatavota, balstoties uz personiskās lietas dokumentiem.

Ir noteikts, ka:
1) arhīva izziņa tiek sagatavota 5 darba dienu laikā;
2) izziņa (svešvalodā) 5 darba dienu laikā;
3) iegūtās izglītības diploma dublikāts 10 darba dienu laikā;
4) diploma pielikuma - sekmju izraksta dublikāts 10 darba dienu laikā;
5) diploma pielikums (svešvalodā) 14 darba dienu laikā;
6) sekmju izraksts (svešvalodā) 10 darba dienu laikā.

Dokumenti tiek sagatavoti un izsniegti tikai pēc maksājumu dokumentu uzrādīšanas.