Meklēt
Izvēlne

Kārtība par pārbaudījumu kārtošanu par maksu

Informācija par noteikumiem un kārtību, kādā studējošie kārto pārbaudījumus par maksu.

KĀRTĪBA, KĀDĀ STUDĒJOŠAIS KĀRTO PĀRBAUDĪJUMUS PAR MAKSU:

1) lai studējošais varētu kārtot pārbaudījumus (studiju parādus) ārpus sesijas plāna, vispirms Studiju daļā (bakalaura programmas studējošie) vai Maģistrantūra (maģistra programmas studējošie) raksta iesniegumu (aizpilda noteiktas formas veidlapu) par atļauju kārtot studiju pārbaudījumus (studiju parādus) ārpus sesijas plāna;

2) pamatojoties uz iesniegumu, LMA Finansu daļā studējošajam tiek izrakstīts rēķins, uz kā pamata tiek veikts pārskaitījums uz LMA norādīto kontu par studiju pārbaudījumu kārtošanu (studiju parādu) ārpus sesijas plāna, atbilstoši LMA Senātā apstiprinātajam CENRĀDIM (klikšķināt šeit).

Uzrādot maksājuma dokumentu, studējošais Studiju daļā (bakalaura programmā studējošie) vai Maģistrantūrā (maģistra programmas studējošie) saņem INDIVIDUĀLO ATZĪMJU LAPU, kurā mācībspēks-eksaminators pēc pārbaudījuma ieraksta vērtējumu vai ieskaiti. Aizpildītā INDIVIDUĀLĀ ATZĪMJU LAPA jāiesniedz Studiju daļā vai Maģistrantūrā.

Rīkojumam par pārbaudījumu kārtošanu ir saistoši NOTEIKUMI PAR STUDIJU KĀRTĪBU LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ:

4.7. Studentam, kas kādā pārbaudījumā ir saņēmis nesekmīgu vērtējumu, ir tiesības vienu reizi bez papildu maksas atkārtoti kārtot šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Studentam, kas nav ieradies uz pārbaudījumu bez objektīva, dokumentāli apliecināta attaisnojoša iemesla (slimība, ārkārtēji ģimenes apstākļi u. tml.), ir tiesības vienu reizi par papildu samaksu saskaņā ar LMA Senāta apstiprinātiem tarifiem kārtot šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Par pārbaudījuma kārtošanas laiku un vietu studentam iepriekš rakstiski jāvienojas ar studiju kursa docētāju.

4.8. Par katru pārbaudījuma kārtošanas reizi ārpus sesijas laika tiek noteikta maksa saskaņā ar LMA Senāta apstiprinātiem tarifiem neatkarīgi no studiju kursa, par kuru tiek kārtots pārbaudījums, apjoma kredītpunktos. Pārbaudījuma atkārtošana, lai uzlabotu sekmīgu vērtējumu, ir iespējama par maksu tikai vienu reizi.

Pamatojums:
NOLIKUMS PAR STUDIJU KĀRTĪBU LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ;
2011. gada 25. februāra LMA Senāta lēmums, prot. Nr. 4