Meklēt
Izvēlne

Konkurss uz docenta amata vietu Latvijas Mākslas akadēmijā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakanto docenta amata vietu mākslas zinātnē, vizuālās mākslas un kultūras vēsturē un teorijā.

Vakantā DOCENTA amata vieta:
- viena docenta amata vieta – mākslas zinātnē, Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozarē.

Prasības:
- atbilstošas AL, LR MK noteikumiem Nr. 391 (04.09.03. protokols Nr. 41, 3.§);
- Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā) no 2016. gada 7. līdz 29. janvārim (darba dienās) no pulksten 11.00 līdz 16.00.

Informācija pa tālruni: +371 67321892.

Latvijas Mākslas akadēmijas 2015. gada 11. decembrī Senāta lēmums, protokols Nr. 3

Iesniedzamo dokumentu saraksts:
1) Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
2) CURRICULUM VITAE (dzīves un darba gājums);
3) pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi;
4) izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
5) pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
6) katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
7) pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus.

Pielikumā:
vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.