Meklēt
Izvēlne

LMA STUDIJAS UN DIPLOMDARBU IZSTRĀDE TURPINĀS ATTĀLINĀTĀ FORMĀTĀ

Esot atbildīgiem attiecībā uz notikumiem un riskiem, kas šobrīd valda pasaulē saistībā ar COVID-19 un balstoties uz Ministru kabineta 12. marta paziņojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Latvijas Mākslas akadēmijā studiju process tiek organizēts attālināti, tai skaitā bakalaura un maģistra darbu izstrāde.

Studiju darbs norisinās pēc studiju gada plāna. Drīzumā studiju darbam tiks piedāvāta Moodle platforma, LMA IT speciālisti šobrīd veic tā funkciju pielāgošanu atbilstošajiem uzdevumiem.

Skates norisināsies jau ieplānotajā laikā no 20. līdz 29. aprīlim. LMA ēkas nepieejamības dēļ skašu darbs šobrīd jāorganizē attālināti. Tas nozīmē, ka skates iecerētas digitāli. Skašu darbu organizē katra katedra un nodaļa. Šoreiz nav jārēķinās ar „senāta skatēm” un virtuālās skates var „iekārtot” skatīšanai arī uz ilgāku periodu. 

Sesija norisināsies attālināti. Par sesijas darbu lūgums savstarpēji vienoties pasniedzējiem, studējošajiem un programmu direktoriem, ņemot vērā ārkārtas situācijas radītos apgrūtinājumus. Jārēķinās, ka sesijas darbam jānoslēdzas līdz 15. maijam, ja LMA Senāts 01.04.20. nelems par citu termiņu.

Diplomdarbu (teorētiskās daļas ar vizuālo pielikumu) bakalaura programmā jāiesniedz līdz 25. maijam, bet maģistriem līdz 1. jūnijam, ja LMA Senāts 01.04.20. nelems par citu termiņu. Ārkārtas situācijā ir mainīts diplomdarbu nolikums un diplomdarbi (teorētiskās daļas ar vizuālo pielikumu) būs jāiesniedz tikai elektroniski (nav jādrukā!) PDF formātā iepriekš norādītajā platformā. Praktiskā diplomdarba formāts arī jāveido digitāli (piemēram, pabeigta darba fotogrāfija, video, arī iecerētā darba skices u.tml.). Diplomdarbu aizstāvēšana norisināsies attālināti. Par to, kā tas viss praktiski norisināsies, jūs tiksiet savlaicīgi informēti.

PAR  DIPLOMDARBIEM

Studentiem:

 • diplomdarbu izstrādē aicinām izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un citu Eiropas un pasaules valstu bibliotēku un organizāciju nodrošinātos e-resursus;
 • nepieciešamības gadījumā var sazināties ar LMA bibliotēku un LMA Informācijas centra metodiķi Guntu Ploku, vai ;
 • lai rastu labākos radošos risinājumus diplomdarba pabeigšanai, svarīgi ir sadarboties ar darba vadītāju. Atcerieties – jūsu vērtība ir jūsu idejas, tās var būt arī skices. Pilnīgi pieņemami un respektējami, ka sākotnēji ieplānotais darbs materiālā var mainīt savu formu;
 • izmantojiet iespēju konsultēties ar bakalaura un maģistra darba konsultantēm!

BA programmā ar bakalaura teorētiskās daļas konsultanti doc. Aigu Dzalbi , kā arī ar katras apakšnozares piesaistītajiem konsultantiem.

MA programmā ar maģistra darba teorētiskās daļas konsultantēm – Iliānu Veinbergu, doc. Inesi Siricu un Maiju Rudovsku. Ja nepieciešama vēl kāda speciālista konsultācija – informējiet par to savu diplomdarba vadītāju;

 • ja nepieciešams, sazinieties ar darba vadītāju par tēmas precizēšanu vai maiņu, kā arī, lai saprastu, kā diplomdarba pētījumu jeb ideju pielāgot attālinātam darbam un tā prezentēšanai.

Diplomdarbu vadītāji (arī nodaļu un katedru vadītāji savas struktūras ietvaros):

 • aicina noslēguma darba izstrādē izmantot LNB piedāvātos e-resursus, LMA pieejamos resursus, kā arī palīdz atrast nepieciešamos publikāciju materiālus un konsultē par to pielietošanu, izstrādājot attālinātā veidā diplomdarbu;
 • diplomdarba vadītājs palīdz diplomandam tikt galā ar uzdevumu – pabeigt diplomdarbu attālinātā formātā, palīdz izstrādāt darba izstrādes laika grafiku. Noskaidro diplomanda praktiskās un tehniskās iespējas pabeigt darbu materiālā;
 • pielāgojoties ārkārtas situācijai, pārskata noslēguma darba tēmu, pētījuma mērķi un darba uzdevumus, pētniecības metodes, un, ņemot vērā studentu praktiskās iespējas, iepriekšdefinētos studiju rezultātus, pielāgo tos attālinātai kvalitatīva darba izstrādei. Palīdz studentam pamatot darba ideju (pētījumā balstītu radošo darbu);
 • diplomdarba vadītājs palīdz arī izstrādāt teorētisko daļu, meklēt labākos risinājumus diplomdarba aizstāvēšanai un tā digitālajai prezentācijai, lai varētu iekļauties vienotajā LMA kopīgajā virtuālajā diplomdarbu izstādē. Ja nepieciešams, piesaista teorētiskās daļas konsultantu, kā arī, ja nepieciešamas īpašas prasmes digitālā formāta izstādes izveidē, piemeklē tam konsultantu;
 • sniedz priekšlikumus studiju programmas direktoram, prorektoram studiju un zinātniskajā darbā, prorektoram administratīvajā un radošajā darbā par nepieciešamajām izmaiņām noslēguma pārbaudījumu prasībās un vērtēšanas kritērijos.

Nodaļu un katedru vadītāji, studiju programmu direktori:

 • pārrauga katra studenta noslēguma darba izstrādes atbilstošu vadību, lai nodrošinātu noslēgumu darbu kvalitatīvu izstrādi noteiktajos termiņos, nepieciešamības gadījumā norīkojot papildus konsultantus;
 • nepieciešamības gadījumā izvērtē un atbalsta noslēguma darbu nosaukuma izmaiņas, sakarā ar to pielāgošanu attālinātai darba izstrādei un sniedz priekšlikumus prorektoram studiju un zinātniskajā darbā;
 • sadarbībā ar Studiju programmu padomi izstrādā un apstiprina ārkārtas situācijai pielāgotas noslēguma pārbaudījumu prasības un vērtēšanas kritērijus un metodiku, tai skaitā, tādu darbu vērtēšanai, kuros ārkārtas situācijas dēļ nav bijis iespējams pilnā apmērā īstenot paredzētos pētniecībā balstītos radošos darbus. Šādos gadījumos lielāka vērība pievēršama darba idejiskajam un teorētiskajam pamatojumam.

Diplomdarbu izstāde norisināsies digitālā formātā. Pašlaik tiek plānots par vienotu platformu, kurā bakalaura un maģistra diplomandi varēs izstādīt savus darbus. Aicinām uz to skatīties kā iespēju tikt pamanītiem starptautiski, jo visas MĀKSLAS augstskolas pašreiz pāriet tieši uz šāda formāta diplomandu izstādēm, iegūstot plašāku skatītāju loku.