Meklēt
Izvēlne

Maksājuma kārtība par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu reflektantiem

Lasot tālāk, atrodama noderīga informācija par iemaksu, kas bakalaura un maģistra programmu reflektantiem jāveic par dokumentu reģistrēšanu. Norādīts iemaksas apmērs, maksājuma rekvizīti u.tml.

Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas noteikumu 3.7. Bakalaura programmas reflektantiem jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiemaksā Akadēmijas kontā maksa par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu.

Šīs maksas apmēru nosaka Akadēmija un tā atpakaļ netiek izmaksāta:
EUR 14,00 Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem;
EUR 22,00 Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Vides mākslas, Metāla dizaina, Stikla mākslas, Keramikas, Modes mākslas, Funkcionālā dizaina, Vizuālās komunikācijas, "Kustība. Attēls. Skaņa", Scenogrāfijas un Restaurācijas apakšnozaru reflektantiem.

Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas noteikumu 6.6. Maģistra programmas reflektantiem jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiemaksā Akadēmijas kontā maksu EUR 14,00 par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu.

Šīs maksas apmēru nosaka Akadēmija un tā atpakaļ netiek izmaksāta.

Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

Maksājumu var veikt jebkurā bankā, Latvijas Pastā vai internetbankā. Uzņemšanas komisijai jāiesniedz izpildīta maksājuma apliecinājums. Visvienkāršākais veids ir maksājumu atbilstoši vadlīnijām veikt internetbankā un izdrukāt veiktā maksājuma apliecinājumu, kas jāņem līdzi uz Akadēmiju. 

Maksājuma rekvizīti:
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Nod. maks. reģ. Nr. 90000029965
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV62TREL9220051000000

Kā maksājuma uzdevums obligāti jānorāda: Samaksa par iestājeksāmeniem KK-21351