Meklēt
Izvēlne

Mākslas akcija "Pastaiga Nr. 2"

2011. gada 28. februārī no plkst. 9:30 līdz 12:00 notiks mākslas akcija „Pastaiga Nr. 2". Maršruts: Latvijas Mākslas akadēmija (pulcēšanās Latvijas Mākslas akadēmijas pagalmā) - Kultūras ministrija - Esplanāde - Ministru kabinets.

Paziņojums presei par mākslas akciju PASTAIGA-2 un Ministru kabineta apstiprināto konsolidācijas pasākumu sarakstu 2011. gadam

Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju studējošo pašpārvaldes un Latvijas Mākslas augstskolu asociācija iepazīstoties ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1. marta sēdē akceptēto precizēto konsolidācijas pasākumu sarakstā 2011. gadam minēto informāciju, ka Kultūras ministrijai „finansējums tās pārraudzībā esošajām mākslas augstskolām šogad netiks samazināts, savukārt, nākamgad plānoto provizorisko samazinājumu mākslas augstskolām 114 630 latu apmērā precizēs līdz gada beigām, kad Izglītības un zinātnes ministrija būs veikusi studiju programmu dublēšanas izvērtējumu", ar gandarījumu atzīst, ka Latvijas Republikas Ministru kabinets ir ņēmis vērā mākslas akcijā „Pastaiga-2" pausto, plašās mākslas augstākās izglītības norisēs ieinteresētās sabiedrības daļas viedokli kultūrizglītības finansēšanas jautājumos, un, ka Latvijas Republikas kultūras ministre Sarmīte Ēlerte ir turējusi studējošajiem izteikto solījumu - nodrošināt to, ka budžeta dotācijas samazinājums Kultūras ministrijas pārraudzībā esošajām mākslas augstskolās proporcionāli nebūs lielāks, kā Izglītības un zinātnes pārraudzībā esošajām augstskolām.

Sasniegtais kompromiss ir uzlūkojams par drošu pamatu turpmākajām diskusijām par kultūras un mākslas augstākās izglītības lomu Latvijas valsts kultūrpolitikā un par kultūras un mākslas augstākās izglītības nozīmi Latvijas valstī. Tāpat arī, izteiktais pieņēmums, ka „nākamgad plānotais provizoriskais samazinājums mākslas augstskolām 114 630 latu apmērā tiks precizēts līdz gada beigām, kad Izglītības un zinātnes ministrija būs veikusi studiju programmu dublēšanas izvērtējumu", ļauj cerēt, ka mehānisku samazinājumu vietā sekos pārdomāta rīcība un līdz ar studiju programmu izvērtēšanu un augstākās izglītības finansēšanas modeļa maiņu, iekļaujot tajā arī radoši mākslinieciskās darbības rezultātos balstītus vērtējumu kritērijus, izdosies kliedēt jebkurus pieņēmumus par to, ka tās būtu Kultūras ministrijas pārraudzībā esošās augstskolas - Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija un Latvijas Kultūras akadēmija, kuras būtu veikušas kādu studiju programmu dublēšanu.

Ņemot vērā akcijas laikā izskanējušos ierosinājumus un arī sabiedrības pārstāvju izteiktos jautājumus par mākslas un kultūras izglītības jautājumiem Latvijā, Latvijas Mākslas augstskolu asociācija plāno jau tuvākajā laikā sasaukt Latvijas forumu kultūrizglītības un mākslas izglītības jautājumos, kura ietvaros būtu nepieciešams apkopot un izdiskutēt nozares pārstāvju viedokļus par Latvijas kultūrizglītības situācijas stāvokli, tās lomu sabiedrībā un tās nozīmi konkurētspējīgas un modernas, bet vienlaikus savas saknes rūpīgi kopjošas 21. gadsimta Latvijas veidošanā.

Vienlaikus Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju studējošo pašpārvaldes un Latvijas Mākslas augstskolu asociācija vēlas izteikt savu atzinību un visdziļāko pateicību visiem studējošajiem un Latvijas Studentu apvienībai, visiem pasniedzējiem un darbiniekiem, visiem mākslas skolu audzēkņiem un viņu vecākiem, visiem kultūras iestāžu darbiniekiem, aktieriem, mēdiju pārstāvjiem un visiem, kuriem nebija vienaldzīga Latvijas izglītības, mākslas un kultūras nākotne, izsakot cerību, ka mākslas akcija „Pastaiga-2" kalpos studentiem kā iedvesmojošs piemērs tam, ka demokrātiskā valstī ir iespējams panākt pārmaiņas ar demokrātiskiem līdzekļiem, izrādot savu pilsonisko pārliecību un sociālo aktivitāti.

Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju studējošo pašpārvaldes un Latvijas Mākslas augstskolu asociācija īpaši vēlas pateikties Rīgas pilsētas izpilddirektoram Jurim Radzēvičam, kurš operatīvi saskaņoja mākslas akciju „Pastaiga-2" un īpaši izteikt atzinības vārdus valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri apzinīgi pildīja savus pienākumus, vienlaikus ar sapratni un simpātijām uztverot mākslas akcijas norisi.

Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju studējošo pašpārvaldes un Latvijas Mākslas augstskolu asociācija vēlas īpaši pateikties Latvijas Republikas kultūras ministre Sarmītei Ēlertei, kura izrādīja ieinteresētību kultūras augstākās izglītības jautājumos un kura panāca apsolīto praktiski atceļot finansējuma samazinājumu, un visam Latvijas Republikas Ministru kabineta, kurš izrādīja izpratni šajos jautājumos.

Latvijas Mākslas augstskolu asociācija apvieno Latvijā akreditētas mākslas augstskolas - Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju. Latvijas Mākslas augstskolu asociācija mērķi ir: sekmēt Latvijas mākslas augstskolu darbību; veicināt augstākās izglītības mākslās attīstību, kā arī mākslas vēstures un citu ar mākslām saistīto zinātņu nozaru attīstību; veicināt Latvijas mākslas augstskolu sadarbību un kopējo pasākumu organizēšanu; pārstāvēt Latvijas mākslas augstskolas Latvijā un ārvalstīs, valstiskās un nevalstiskās institūcijās.

Latvijas Mākslas augstskolu asociācija darbojas saskaņā ar Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas statūtiem.

Papildus informācija:
Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors, docents Andris Teikmanis
Tel.: +371 29995098
E-pasts: andris.teikmanis(abols)lma.lv">