Meklēt
Izvēlne

Pedagoģija māksliniekiem

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Latvijas Mākslas Akadēmiju
PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
„VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS"
Akreditēta 30.05.2007., lēmums Nr. 2062

Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds:  
vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju
vienā no virzieniem, profesionālais maģistra grāds izglītībā.

Studiju programmas raksturojums: pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu atbilstošo akadēmisko bakalaura grādu vai atbilstošo profesionālo augstāko izglītību dabaszinātņu vai humanitāro zinātņu jomā iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju - vidējas izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem un profesionālā maģistra grādu izglītībā.

Programmai ir fiofunkcionāls raksturs. Tā sastāv no A daļas - pedagoģijas priekšmeti un B daļas - vizuālās mākslas un tehniskās grafikas priekšmeti.

Vizuālās mākslas skolotājs - Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā vai tam pielīdzināma izglītība mākslas jomā, vai bakalaura grāds atbilstošajā mākslas zinātņu nozarē vai inženierzinātņu nozarē, kur apgūto mākslas studiju kursu apjoms ir vismaz 60 KP
- Konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi
P - 2 gadi
N - 2,5 gadi

Vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājs - humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā vai tam pielīdzināma izglītība mākslas jomā vai tam pielīdzināma 2. līmeņa augstākā izglītība atbilstošajā mākslas vai inženierzinātņu jomā, kur apgūto mākslas un tehniskās grafikas studiju kursu apjoms ir vismaz 60 KP
- konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi
P -2,5 gadi
N - 3 gadi

Reģistrācija studijām no 14.07 - 09.08.2010 DU Uzņemšanas komisijā (LV - 5400, Daugavpils , Vienības iela 13, 113. auditorija, tālr. 65421198, 65421017)
Nepieciešamie dokumenti:
- pases kopija (uzrādot oriģinālu) ;
- bakalaura vai maģistra diploms un sekmju izraksta kopijas ;
- 2 fotogrāfijas ;
- kvīts par dokumentu pieņemšanu Ls 15 ;
- pašvaldības vai sociālā dienesta izziņa par atbilstību maznodrošinātas personas statusam
Reflektanti, kas laicīgi iesnieguši DU Uzņemšanas komisijā dokumentus, var pretendēt uz valsts dotētajām budžeta vietām.

Paredzēta papilduzņemšana 24.08 - 06.09.2010

PAPILDUS INFORMĀCIJA
DU Studiju nodaļā
Tālr. 65421198, 65421017
e - pasts
www.du.lv DU Studējošo servisa centrā tālr. 65422922
e - pasts
Programmas moderatore LMA I. Balode tālrunis 22020960, 67423325