Meklēt
Izvēlne

LMA 2. starptautiskā zinātniskā konference 2022

2022. gada 16. – 17. jūnijā notiks ikgadējā Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) starptautiskā zinātniskā konference, kuru organizē LMA Doktorantūras programma.

Šī gada LMA starptautiskās zinātniskās konferences tēma:

“Humanitāro un dabaszinātņu sinerģija kultūras vēsturē un teorijā”.

Konferencē tiks integrēta atsevišķa sekcija “Humanitāro un dabaszinātņu sinerģija: ķermenis un performativitāte”; sekcijā dalību ir apstiprinājuši starptautiski atzīti un vietējie pētnieki.

Konferenci atbalsta Signet Bank.

Aicinājums pieteikt referātus LMA starptautiskajai zinātniskajai konferencei
  • Pieteikumus konferencei gaidām līdz 31. martam. Dalības apstiprinājums tiks nosūtīts līdz 30. aprīlim.
  • Pieteikumā jānorāda – Pieteicēja vārds, uzvārds, pārstāvētā institūcija, e-pasts, pieteiktās tēmas nosaukums, satura izklāsts (3000 zīmju/300 vārdu apjomā), 4 -5 atslēgas vārdi, kā arī īss akadēmisko interešu un darbības raksturojums (līdz 100 vārdiem);
  • Pieteikumus un jautājumus sūtīt – 

Katra referenta prezentācijai tiks atvēlētas 20 min. (t.sk. jautājumu/diskusiju daļa).

Dalība konferencē ir bez maksas.

Pieteiktie un programmā iekļautie referātu kopsavilkumi tiks publicēti “Latvijas Mākslas akadēmijas starptautiskā konference 2022” Tēžu krājumā/ programmā.

Pēc konferences labākie referenti tiks uzaicināti iesniegt rakstus LMA Doktora studiju programmas zinātnisko rakstu krājumam “Acta Academiae Artum V”, kuru recenzēs starptautiska redkolēģija.

Kontakti