Meklēt
Izvēlne

LMDA starptautiskais simpozijs “(Būvējot) jaunas perspektīvas praksē balstītā mākslas, dizaina un arhitektūras pētniecībā”

(Būvējot) jaunas perspektīvas praksē balstītā mākslas, dizaina un arhitektūras pētniecībā” ir Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta (LMDA) pirmais starptautiskais simpozijs, kas notiks 2022. gada 10.–11. novembrī Latvijas Mākslas akadēmijā.

Simpozija programma
Simpozija tēžu krājums

Pulcējot arhitektūras, dizaina, mākslas pētniekus un praktiķus, simpozijs pētīs, kā dažādas teorētiskās perspektīvas var palīdzēt pārvarēt tradicionālos bināros dalījumus – nošķīrumu starp subjektu un objektu, urbāno un rurālo, dzīvo un nedzīvo, arhitektūru un tās lietotājiem, algoritmisko pārvaldību un tās ētiskajām dimensijām un citiem vispārpieņemtiem nošķīrumiem. Divu dienu simpozija programma veidos platformu etablētām vai alternatīvām praksē balstītas pētniecības metodoloģijām, lai meklētu atbildes uz to, kā pētniecība spēj integrēt kritiskumu, veidojot starpdisciplināru un daudzveidīgu diskursīvo lauku, īpaši attiecībā uz šodienas aktualitātēm.

Simpozijs pievērsīsies sekojošiem jautājumiem: kāds ir (post)digitālais un (post)humānais konteksts kurā mēs veicam pētniecisko darbu; kādas stratēģijas veicina domāšanas pārmaiņas, kas nepieciešamas radikālai prakses pārveidošanai, ļaujot spekulēt par nepieciešamajām izmaiņām nākotnēs perspektīvā; kā praksē balstītas pētniecības metodes palīdz veidot jaunas nozīmes vai pat kļūst par aktīviem aģentiem telpiskā aktīvisma formās krīzes kontekstos?

Simpozija programmā šie jautājumi tiks aplūkoti no mākslas, dizaina un arhitektūras skatpunktiem, mēģinot radīt atvērtu diskursīvu telpu dialogam starp šīm disciplīnām. Katru no trim tematiskajām sekcijām ievadīs uzaicināta starptautiska vieslektora uzstāšanās, kurai sekos simpozija dalībnieku prezentācijas un paneļdiskusija. Kā simpozija noslēdzošā ceturtā daļa un integrēts pasākums notiks Valsts Pētījumu programmas projekta “IDEUM. Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” seminārs “Debates par ainavām un identitātēm”, kura ietvaros tiks organizētas vieslektoru prezentācijas un saruna iesaistot projekta partnerinstitūciju pētniekus.

Simpozija tematiskās sesijas:
10. novembris
(Būvējot) kopienas: (post)digitālie un (post)humānie konteksti; 
(Pār)būvējot praksi: jauni domāšanas veidi un rīki.

11. novembris
Būvējot krīzes apstākļos: jaunās telpiskās prakses kolektīvās katastrofas situācijā;
Debates par ainavām un identitātēm.

Simpozija organizatoriskā komiteja: LMDA vadošā pētniece Dr. Eva Sommeregger (Austrija), LMDA vadošais viespētnieks Dr. Dietmar Köring (Vācija), LMDA pētnieces PhD Liene Jākobsone, Dina Suhanova un Māra Traumane.

Simpozija un tā tematisko sesiju apraksti pieejami šeit: latviešu valodā un angļu valodā.

Simpozija darba valoda – angļu. Simpozija noslēgumā referātu izlase tiks apkopota recenzētā izdevumā, kas būs pieejams gan digitāli, gan izdots kā drukāta publikācija 2023. gada pirmajā pusē.

Simpozijs tiek organizēts ar Valsts pētījumu programmas projekta “IDEUM. Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide” atbalstu (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008).

Kontakti