Meklēt
Izvēlne

Erasmus+ personālam

Erasmus+ programma atbalsta akadēmiskā un neakadēmiskā personāla mobilitātes, īstenojot docēšanu un pieredzes apmaiņu kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm.

Personāla mobilitāšu mērķis ir profesionālā pilnveide un noderīgu zināšanu un prasmju gūšana, kā profesionālajā attīstībā, tā integrēšanai Latvijas Mākslas akadēmijas studiju programmās un darba vidē, starptautisku kontaktu dibināšana un nostiprināšana, zināšanu un prasmju sniegšana studentiem, kā arī sadarbības projektu veicināšana.

Divas reizes gadā gadā, ierasti pirms vai jauna studiju semestra sākumā, Ārlietu daļa izsludina stipendiju konkursu, kurā apstiprina attiecīgā studiju gada docēšanas un pieredzes apmaiņas mobilitātes, balstoties uz Erasmus+ stipendiju konkursa nolikumu.

ERASMUS+ PROGRAMMAS DALĪBVALSTIS

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Lietuva, Lielbritānija, Lihtenšteina, Luksemburga, Ziemeļ-Maķedonija, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice,Turcija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.


DOCĒŠANAS MOBILITĀTE
Docēšanas mobilitāti drīkst izmantot akadēmiskais personāls un viesdocētāji, kam darba līgums ar Akadēmiju noslēgts uz noteiktu laiku. Docēšanas mobilitātes periods var ilgt no 2 dienām līdz 2 mēnešiem. Akadēmijas noteiktais vienas docēšanas ilgums ir 2-5 dienas, kurās īstenojamas vismaz 8 akadēmiskās stundas. Docēšana var notikt tikai tādā augstskolā, ar kuru Akadēmijai ir līgumsaistības.

Programmas ietvaros docēšanu var īstenot arī uzaicināts speciālists no ārvalstu uzņēmuma vai pašnodarbinātā persona ar nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, vadot lekcijas vai radošo darbnīcu Latvijas Mākslas akadēmijā. Akadēmijas noteiktais vienas docēšanas ilgums ir 1-5 mobilitātes darba dienas; mobilitātei nav noteiktu akadēmisko stundu ierobežojuma. Uzņēmumam jābūt reģistrētam un jāatrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm, izņemot Latviju, savukārt uzaicinātajam speciālistam jābūt līgumattiecībās ar šo uzņēmumu. 

PILNVEIDES MOBILITĀTE
Pilnveides jeb pieredzes apmaiņas mobilitāti drīkst izmantot akadēmiskais un neakadēmiskais personāls, kā arī viesdocētāji, kam darba līgums ar Akadēmiju noslēgts uz noteiktu laiku. Pilnveides mobilitātes periods var ilgt no 2 dienām līdz 2 mēnešiem. Akadēmijas noteiktais vienas mobilitātes ilgums ir 2-5 dienas. Pilnveide var notikt kādā no dalībvalstu organizācijām, uzņēmumiem vai augstskolām. Mobilitāte var būt īss prakses periods, darba novērošanas brauciens, pieredzes apmaiņa, seminārs, sadarbības projekts, dalība radošajā darbnīcā, praktizēšanās specialitātē, metodisko materiālu vākšana u.c. Svarīgi - pilnveides mobilitātes mērķis nedrīkst būt konference!

INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS:

Līdz konkursā noteiktajam termiņam elektroniskā veidā jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma anketa.

Pieteikšanās termiņš: 2024. gada 4. februāris | plkst. 23:59

Laika periods, kurā var tik realizēta mobilitāte: 12/02/2024 - 31/10/2024

SVARĪGI:

Ja Erasmus+ stipendiju konkursā tiek saņemts pieteikums, kura pieteicējs nav iesniedzis visas savas iepriekšējās mobilitātes atskaites, iesniegtais pieteikums konkursā netiek izskatīts.

Uz mobilitātes pieteikšanās brīdi personālam un viesdocētājiem jābūt noslēgtiem darba līgumiem ar LMA, kā arī mobilitāte drīkst notikt laikā, kamēr ir spēkā darba līgumi ar LMA.

Piesakoties, ievērot norādīto periodu, kura laikā var tikt realizēta mobilitāte, kā arī maksimālo atļauto mobilitātes dienu skaitu.

 • Pieteikties docēšanas vai pilnveides mobilitātei: ŠEIT
 • Pieteikt vieslektoru no ārvalstu uzņēmuma: ŠEIT

Konkursa rezultāti tiek izziņoti katram pretendentam personīgi uz pieteikumā norādīto e-pastu.
 


APSTIPRINĀTAJIEM KANDIDĀTIEM

PIRMS MOBILITĀTES JĀNOFORMĒ:

 • Teaching mobility agreement / Training mobility agreement;
 • Docēšanas mobilitātes stipendijas līgums / Pilnveides mobilitātes stipendijas līgums

PĒC MOBILITĀTES JĀIESNIEDZ:

 • Letter of Confirmation - uzņemošās augstskolas/organizācijas parakstīts apliecinājums (oriģināls);
 • Ceļošanu apstiprinoši dokumenti - lidmašīnas biļešu rezervācijas vai cita transporta veida (autobuss, vilciens) biļetes; 
 • Erasmus+ participant report - tiešsaistes mobilitātes atskaite;
 • Mobilitātes pieredzes stāsts ar foto.

UZTURĒŠANĀS UN CEĻA ATBALSTA LIKMES
Mobilitātes dalībnieki saņem finansējumu, kas tiek aprēķināts pēc sekojošas formulas: uzturēšanās atbalsts par dienu skaitu pēc noteiktas likmes attiecīgajā programmas dalībvalstī + ceļa atbalsts, kas tiek aprēķināts pēc Eiropas Komisijas apstiprināta ceļa attāluma kalkulatora un tam atbilstošajām likmēm.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI PERSONĀLA MOBILITĀTEI

Pievienotie faili:

ERASMUS+ STAFF MOBILITY / INFORMATION IN ENGLISH

ERASMUS+ FOR STAFF

Erasmus+ program supports the mobility for academic and non-academic staff through teaching and training exchange in one of the member states of the Erasmus+ program.

The aim of staff mobility is professional improvement and the acquisition of useful knowledge and skills, both in professional development and for its integration into the study programs and work environment of the Art Academy of Latvia, establishing and strengthening international contacts, providing knowledge and skills to students, as well as promoting cooperation projects.

Twice a year, usually before or at the beginning of a new study semester, the International Relations department announces a grant competition of teaching and training exchange mobilities for the relevant study year, based on the regulations of the Erasmus+ grant competition.

MEMBER STATES OF THE ERASMUS+ PROGRAM

Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Croatia, Estonia, Ireland, Iceland, Italy, Cyprus, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, North Macedonia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Finland, Spain, Turkey, Hungary, Sweden.

TEACHING MOBILITY

Teaching mobility may be used by academic staff and guest lecturers who have an employment contract with the Academy for a certain period of time. The teaching mobility period can last from 2 days to 2 months. The duration of one teaching session determined by the Academy is 2-5 working days of mobility, during which at least 8 academic hours are implemented within the entire mobility period. Teaching can take place at a partner university. During teaching at the partner university, the lecturer must provide a presentation of the represented specialization and a course of theoretical and/or practical lessons.

Teaching within the program can also be carried out by an invited specialist from a foreign company or a self-employed person with a taxpayer registration number, conducting lectures or a creative workshop at the Art Academy of Latvia. The duration of one teaching session determined by the Academy is 1-5 mobility working days; mobility is not limited to certain academic hours. The company or organization must be registered and located in one of the member states of the Erasmus+ program, except in Latvia, while the invited specialist must have an employment contract with this company.

TRAINING MOBILITY

Training mobility may be used by academic and non-academic staff, as well as guest lecturers who have an employment contract with the Academy for a certain period of time. The period of training mobility can last from 2 days to 2 months. The duration of one mobility set by the Academy is 2-5 days. The training can take place in one of the organizations, companies, universities or partner universities. Mobility can be a short practice period, work observation trip, exchange of experience, seminar, cooperation project, participation in a creative workshop, practice in a specialty, collection of methodological materials, etc. Important - the destination of training mobility must not be a conference!

APPLICATION DETAILS:

The application form must be filled out and submitted electronically by the deadline set in the competition.

Application deadline: January 23, 2023, at 10:00 AM

Time period for the implementation of mobilities: 06/02/2023 - 30/09/2023

 • Apply for teaching or training mobility: HERE
 • Apply a guest lecturer from a foreign company for teaching mobility at LMA: HERE

The results of the competition will be announced to each applicant personally to the e-mail indicated in the application.

 


FOR APPROVED CADIDATES

PRIOR TO MOBILITY YOU MUST FORM:

AFTER MOBILITY YOU MUST SUBMIT:

 • Letter of Confirmation - certification signed by the host university/organization (original);
 • Documents confirming travel - airplane boarding pass or other transport (bus, train) tickets;
 • Erasmus+ participant report - online mobility report;
 • Written report with photos of the mobility experience.

GRANT AND TRAVEL SUPPORT RATES

Mobility participants receive grant, which is calculated according to the following formula: daily costs support for the number of days at a certain rate in the relevant program member state + travel support, which is calculated according to the travel distance calculator approved by the European Commission and the corresponding rates.

DOCUMENTS FOR STAFF MOBILITY