Meklēt
Izvēlne

Erasmus+ personālam

ERASMUS+ PERSONĀLAM

Erasmus+ programma atbalsta akadēmiskā un neakadēmiskā personāla mobilitātes, īstenojot docēšanu un pieredzes apmaiņu kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm.

Personāla mobilitāšu mērķis ir profesionālā pilnveide un noderīgu zināšanu un prasmju gūšana, kā profesionālajā attīstībā, tā integrēšanai Latvijas Mākslas akadēmijas studiju programmās un darba vidē, starptautisku kontaktu dibināšana un nostiprināšana, zināšanu un prasmju sniegšana studentiem, kā arī sadarbības projektu veicināšana.

Personāla mobilitātes iespējams īstenot Erasmus+ programmas dalībvalstīs: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Īrijā, Islandē, Itālijā, Kiprā, Lielbritānijā, Lietuvā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maķedonijā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Turcijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā.

Reizi vai divas gadā, ierasti pirms jaunā studiju gada/semestra sākuma, Ārlietu un izstāžu daļa izsludina stipendiju konkursu, kurā apstiprina attiecīgā studiju gada docēšanas un pieredzes apmaiņas mobilitātes.

DOCĒŠANA
Docēšanas mobilitāti drīkst izmantot akadēmiskais personāls un viesdocētāji, kam darba līgums ar Akadēmiju noslēgts uz laiku. Docēšanas mobilitātes periods var ilgt no 2 dienām līdz 2 mēnešiem. Akadēmijas noteiktais vienas docēšanas ilgums ir 2 – 5 mobilitātes darba dienas, kurās īstenojamas vismaz 8 akadēmiskās stundas docēšanas visā mobilitātes periodā. Docēšana var notikt augstskolā, ar kuru Akadēmijai ir līgumsaistības. Docēšanas laikā partneraugstskolā pasniedzējam jānodrošina pārstāvētās apakšnozares prezentācija un teorētisko un/vai praktisko nodarbību kurss. Docēšanu var īstenot arī speciālists no uzņēmuma, pasniedzot lekcijas vai vadot radošo darbnīcu Latvijas Mākslas akadēmijā. Uzņēmumam vai organizācijai jābūt reģistrētai un jāatrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm, izņemot Latviju, savukārt uzaicinātajam speciālistam jābūt līgumattiecībās ar šo uzņēmumu.

PIEREDZES APMAIŅA
Pieredzes apmaiņas mobilitāti drīkst izmantot akadēmiskais un neakadēmiskais personāls, kā arī viesdocētāji, kam darba līgums ar Akadēmiju noslēgts uz laiku. Stažēšanās mobilitātes periods var ilgt no 2 dienām līdz 2 mēnešiem. Akadēmijas noteiktais vienas mobilitātes ilgums ir 2 – 5  dienas. Stažēšanās var notikt kādā no dalībvalstu organizācijām, uzņēmumiem, augstskolām vai Akadēmijas partneraugstskolām, ar kuru Akadēmijai ir līgumsaistības. Mobilitāte var būt īss prakses periods, darba novērošanas brauciens, pieredzes apmaiņa, seminārs, sadarbības projekts, dalība radošajā darbnīcā, praktizēšanās specialitātē, metodisko materiālu vākšana u.c. Mobilitātes mērķis nedrīkst būt konference.

PIRMS MOBILITĀTES JĀNOFORMĒ:
- personāla docēšanas/stažēšanās programma;
- stipendijas līgumi.

PĒC MOBILITĀTES JĀIESNIEDZ:
- uzņemošās augstskolas/organizācijas parakstīti dokumenti – docēšanas/ stažēšanās programma un apliecinājums, kurā norādīts uzturēšanās iemesls un periods;
- biļešu rezervāciju kopijas (izņemot virtuālo mobilitāti); 
- tiešsaistē aizpildīta individuālā mobilitātes atskaite;
- saturiskā atskaite.

STIPENDIJU LIKMES UN IZMAKSAS KĀRTĪBA
Mobilitātes dalībnieki saņem stipendiju, kas tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas - stipendija par dienu skaitu pēc noteiktas likmes attiecīgajā ES valstī un ceļa izdevumi, kas tiek aprēķināti pēc Eiropas Komisijas apstiprināta attāluma kalkulatora, ņemot vērā attālumus starp pilsētām un noteiktām likmēm par kilometru skaitu. Stipendija tiek izmaksāta pirms došanās mobilitātē un netiek maksāta par ceļošanas dienām, kurās nenotiek docēšana vai stažēšanās.
- Stipendijas finansējumu veido atbalsts no Eiropas Komisijas budžeta un Valsts budžeta līdzfinansējuma 168EUR – 216EUR par vienu mobilitātes darba dienu atkarībā no mobilitātes valsts un ceļa likmi, balstoties uz Eiropas Komisijas noteikto attaluma kalkulatoru – 180EUR – 360EUR atkarībā no attāluma. Virtuālās mobilitātes apmaksas likmes skatīt pielikumā par virtuālajām mobilitātēm. 

VIRTUĀLĀ MOBILITĀTE
Pieredzes apmaiņas un docēšanas mobilitātes LMA personālam, kā arī docēšanas mobilitāti vieslektoriem no uzņēmumiem iespējams īstenot arī virtuāli.

Virtuālās mobilitātes gadījumā mobilitātes veicējs visas programmas aktivitātes veic tiešsaistē, atrodoties savā mītnes zemē. Neliela aktivitāšu daļa var tik īstenota arī attālināti, to iepriekš saskaņojot ar mobilitātes organizētāju.

Pieteikumu iesniegšanai nav konkrēts termiņš. Lai pieteiktos, jānosūta aizpildīta pieteikuma anketa uz e-pasta adresi . Pieteikto mobilitāti izvērtē stipendiju konkursa vērtēšanas komisija, un atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā divu nedēļu laikā.

Samaksa par virtuālās mobilitātes īstenošanu tiek veikta, piemērojot Erasmus+ stratēģisko partnerību projektu dienas likmes par intelektuālo ieguldījumu.

Visi pārējie mobilitātes noteikumi, kā mobilitātes pieteikuma atbilstība, dokumentācija, īstenošanas noteikumi, atzīšana un atskaites ir spēkā un notiek saskaņā ar Erasmus+ programmu stipendiju konkursa nolikumu.

Kontakti