Meklēt
Izvēlne

Erasmus+ studijas

Erasmus+ programma studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku studiju pieredzi Akadēmijas sadarbības partneraugstskolās, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Studentiem ir iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un, nemaksājot studiju maksu, pavadīt ārvalstu augstskolā oficiāli atzītu studiju periodu.

Reizi gadā (februārī) Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu un izstāžu daļa izsludina Erasmus+ programmas studiju stipendiju konkursu nākošā studiju gada mobilitātēm Akadēmijas partneraugstskolās, balstoties uz Erasmus+ stipendiju konkursa nolikumu.

Erasmus+ programmas dalībvalstis

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Lielbritānija, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Turcija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Pieteikšanās nosacījumi

Erasmus+ stipendiju konkursam var pieteikties Bakalaura programmas 1. kursa 2. semestra, 2., 3., 4. kursa studenti (kuri plāno stāties LMA Maģistra programmā) un Maģistra programmas 1. kursa studenti, kā arī Doktorantūras 1. un 2.kursa studenti. Topošie bakalaura programmas 4. kursa un Maģistra programmas 2. kursa studenti drīkst pieteikties tikai rudens semestra studijām.

Minimālais studiju mobilitātes periods ir 3 mēneši, savukārt maksimālais - 12 mēneši viena studiju līmeņa ietvaros.

Stipendiju konkursā drīkst piedalīties arī tie studenti, kuri jau izmantojuši studiju vai prakses mobilitāti iepriekš un saņēmuši programmas Erasmus+ vai Mūžizglītības programmas Erasmus stipendiju, taču kopējais mobilitātes ilgums vienā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus.

Studiju periods tiek novērtētēts ECTS kredītpunktos. ECTS jeb Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma palīdz gūt pārskatu par augstāko izglītību, salīdzināt to un atzīt studiju rezultātus un nodrošināt kvalitāti. Ārvalstīs veiktā studiju perioda veiksmīga realizācija paredz, ka Erasmus+ studiju periods tiek atzīts, novērtēts ar kredītpunktu skaitu un ieskaitīts Akadēmijas studiju periodā un studenta sekmēs.

Stipendiju likmes

Stipendiju likmes Erasmus+ programmā uz visām programmas dalībvalstīm nosaka Valsts izglītības attīstības aģentūra. Stipendija paredzēta, lai palīdzētu segt ceļošanas, uzturēšanās un citas ar studiju periodu ārvalstīs saistītās izmaksas, taču negarantē visu izdevumu segšanu.

Informācija par pieteikšanos

Pieteikšanās termiņš 2021. gada 22. februāris plkst. 23:59.

Sagatvojot pieteikumu, lūdzu ņemt vērā pieteikuma sagatavošanas vadlīnijas.

Līdz konkursā noteiktajam termiņam elektroniskā veidā jāiesūta pieteikuma dokumenti.

Pieteikumā jāiekļauj:

 • Pieteikuma forma 
 • CV (angļu valodā)
 • Motivācijas vēstule (angļu valodā)
 • Portfolio (līdz 10 MB ar anotācijām angļu valodā)
 • Svešvalodas apliecinājums (valodas kursu sertifikāta kopija, valodas centralizētā eksāmena sertifikāta kopija, atzīmju grāmatiņas kopija ar atzīmi svešvalodā, utml.)


Iepriekšējo gadu studentu gūtā pieredze augstskolās atrodama sadaļā Erasmus partneraugstskolas pie konkrētās skolas apraksta.

INFORMĀCIJA APSTIPRINĀTAJIEM STUDENTIEM

Erasmus+ studiju mobilitāte tiek organizēta saskaņā ar Erasmus studenta hartu.

Pieteikuma iesniegšana partneraugstskolā:

 • LMA Ārlietu un izstāžu daļas koordinatore sazinās ar partnerskolas koordinatoru un nosūta nomināciju jeb izvirza studenta kandidatūru Erasmus+ studijām partnerskolā.

 • Students tiek informēts par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanas termiņu partnerskolā un laicīgi sagatavo nepieciešamos dokumentus.

 • Students kopā ar LMA Ārlietu un izstāžu daļas koordinatori pārskata sagatavoto pieteikumu un laicīgi nosūta partnerskolai (online vai e-pasta pieteikumu sūta students, ja dokumenti jāsūta pa pastu, sūtīšanu veic un izdevumus sedz LMA Ārlietu un izstāžu daļa).

 • Gadījumā, ja partnerskola studentu neapstiprina, LMA Ārlietu un izstāžu daļa palīdz atrast citu alternatīvu apmaiņas studijām, ņemot vērā pieteikšanās nosacījumus un termiņus.

Pēc apstiprinājuma saņemšanas no partneraugstskolas:

 • Jānoslēdz trīspusējs  studiju līgums Learning Agreement, kas paredz izvēlēto studiju programmu un kredītpunktu skaitu. Partnerskolā students izvēlas studiju programmu, kas atbilst viņa studiju virzienam un līmenim: 27-30 ECTS rudens semestrī, 30-33 ECTS pavasara semestrī, 60 ECTS gadā.

 • Jānoslēdz finansējuma līgums par piešķirto Erasmus+ stipendiju un mobilitātes noteikumiem; jāiepazīstas ar līguma pielikumiem: II Pielikums - Vispārīgie noteikumi, III Pielikums - Erasmus+ studenta harta.

 • Jāpiesakās un jāizņem Eiropas Veselības apdrošināšanas karte EVAK un jāveic obligātā nepieciešamā apdrošināšanās.

 • Pēc uzaicinājuma saņemšanas e-pastā, jāizpilda pirmais tiešsaistes valodas novērtējuma tests. Online Linguistic Support (OLS) ir bezmaksas valodas mācību programma tiešsaistē, kas izstrādāta Erasmus+ mobilitātes dalībniekiem un kurā students pārbauda savu prasmes līmeni valodā, kuru izmantos ārvalstīs, kā arī piedāvā iespēju izmantot svešvalodas apguves kursus.

Studiju mobilitātes laikā:

 • Pie partnerskolas Erasmus+ koordinatora jāparaksta apstiprinājums Letter of Confirmation, kas apliecina, ka uzsākts studiju mobilitātes periods.

 • Studentam jāievēro noslēgtā Erasmus+ finansējuma līguma noteikumi, jāpavada partnerskolā pilns studiju periods, jāapmeklē lekcijas/darbnīcas un jānokārto nepieciešamie eksāmeni vai citi pārbaudījumi, un jāievēro partnerskolā noteiktā kārtība un noteikumi.
 • Jebkādu neskaidrību vai problēmu gadījumā jāsazinās ar LMA Ārlietu un izstāžu daļu, un jebkuras izmaiņas trīspusējā studiju līgumā rakstiski jāsaskaņo ar LMA un partneraugstskolu.
 • Studiju mobilitātes perioda beigās no partneraugstskolas jāsaņem sekmju izraksts (Transcript of Records), kurā uzrādīti sekmju rezultāti un iegūtie ECTS kredītpunkti, studiju līgums (Learning Agreement), ja tas nav jau iepriekš atsūtīts uz LMA, kā arī pilnībā aizpildīts un parakstīts apstiprinājums (Letter of Confirmation).

Pēc atgriešanās no partneraugstskolas:

 • Finansējuma līgumā noteiktajā termiņā students Ārlietu un izstāžu daļā iesniedz Erasmus+ mobilitātes apstiprinājumu no partnerskolas (Letter of Confirmation), apstiprinātu līgumu par studiju programmu un kredītpunktiem (Learning Agreement), ja tas nav jau iepriekš atsūtīts uz LMA, kā arī sekmju izrakstu (Transcript of Records).
 • Ja students Erasmus+ studiju mobilitātes laikā ir ieguvis vairāk nekā 30 ECTS semestrī vai 60 ECTS gadā, LMA Studiju daļa vai Maģistrantūra pieņem lēmumu par pārsniegto kredītpunktu iekļaušanu studenta sekmēs.
 • Ja studijās partnerskolā students nav ieguvis nepieciešamo kredītpunktu skaitu, atgriežoties no studijām partnerskolā, studentam jānokārto papildus priekšmets(i), iepriekš vienojoties ar katedras vadītāju un Studiju daļu vai Maģistrantūru.
 • Pēc uzaicinājuma saņemšanas e-pastā, students izpilda otro (noslēdzošo) tiešsaistes valodas novērtējuma testu.
 • Pēc uzaicinājuma saņemšanas e-pastā, students aizpilda elektronisko Erasmus+ mobilitātes atskaiti Erasmus+ Participant Report.
 • Students iesūta mobilitātes pieredzes stāstu ar 3-5 pievienotām foto no mobilitātes perioda. Pieredzes stāsts jāveido, balstoties uz pieredzes stāsta formu.

Nepieciešamie dokumenti studiju mobilitātei:

Kontakti