Meklēt
Izvēlne

Iestājpārbaudījumi 2020./2021. studiju gadam

 • 20. jūlijā  plkst. 14:00 norisināsies attālināta konsultācija Zoom platformā par iestājpārbaudījumiem LMA bakalaura programmā. Zoom Meeting ID: 832 2991 3597, Password: 470419.
 • 27.—31. jūlijs 
  Elektroniskā dokumentu iesniegšana Bakalaura studiju programmai.
 • 28. jūlijs — 3. augusts
  Sagatavoto iestājpārbaudījumu uzdevumu darbu attēlus (failus) jāievieto LMA MOODLE platformā. Instrukcija tiks nosūtīta uz e-pastu, pēc reflektanta reģistrācijas iestājpārbaudījumam.
 • 4. — 7. augusts
  Norisināsies īpašās piemērotības pārbaudījumi un to izvērtēšana.
 • 4. un / vai 5. augustā
  Izziņots otrās kompozīcijas uzdevums.
 • 5. — 7. augusts
  Norisinās pārrunas ar reflektantiem LMA MOODLE platformā videozvana veidā.
 • 11. augusts
  Rezultātu paziņošana.
 • 13.— 17. augusts 
  Studiju līguma slēgšana (ņemot vērā situāciju, datumi var mainīties).

studijas LMA Latgales filiālē

LMA Latgales filiālē 2020. / 2021. studiju gadā norisināsies uzņemšana bakalaura programmas glezniecības, grafikas, tēlniecības un restaurācijas specialitātēs. (Iestājpārbaudījumu laika grafiks un uzdevumi sakrīt ar grafiku Rīgā)

Plašāka informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem un nepieciešamajiem materiāliem zemāk lapā.

Jautājumus par iestāšanos uzdodiet katedru vadītājiem vai metodiķiem, sazinoties pa mājaslapā norādītajām e-pasta adresēm.

REĢISTRĀCIJAS MAKSA UN DOKUMENTI BAKALAURA PROGRAMMAI

UZŅEMŠANA BAKALAURA PROGRAMMĀ 2020. / 2021. STUDIJU GADĀ NORISINĀSIES ATTĀLINĀTI

27. — 31. jūlijs  elektroniskā dokumentu iesniegšana, lai reģistrētos iestājpārbaudījumam.

Reģistrējoties bakalaura programmas iestājpārbaudījumiem, reflektants nosūta uz e-pastu  LMA Uzņemšanas komisijai nepieciešamo dokumentu kopijas:

1. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
2. pases vai ID kopiju;
3. aizpildītu noteiktas formas iesniegumu (pieteikuma anketu)-

4. dokumentus par nokārtotiem trim centralizētajiem eksāmeniem (turpmāk CE) – latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču) un matemātikā;
5. vidējās izglītības sekmju izrakstu (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam). 
6. maksājuma uzdevumu par reģistrēšanās pakalpojumu.

Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā LMA kontā maksu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu. Šīs maksas apmēru nosaka LMA, un tā atpakaļ netiek izmaksāta:

 • € 10 – Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem;
 • € 22 – Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Vides mākslas, Metāla dizaina, Stikla mākslas, Keramikas, Modes mākslas, Funkcionālā dizaina, Vizuālās komunikācijas, Kustība, attēls, skaņa, Scenogrāfijas un Restaurācijas apakšnozares reflektantiem.
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

28. jūlijs — 3. augusts
Sagatavoto iestājpārbaudījumu uzdevumu darbu attēlus (failus) jāievieto LMA MOODLE platformā. Instrukcija tiks nosūtīta uz e-pastu, pēc reflektanta reģistrācijas iestājpārbaudījumam.

4. — 7. augusts
Norisināsies īpašās piemērotības pārbaudījumi un to izvērtēšana.

4. un / vai 5. augustā
Izziņots otrās kompozīcijas uzdevums.

5. — 7. augusts
Norisinās pārrunas ar reflektantiem LMA MOODLE platformā videozvana veidā.

11. augusts
Rezultātu paziņošana.

13.— 17. augusts 
Studiju līguma slēgšana (ņemot vērā situāciju, datumi var mainīties).

Visi konkursu izturējušie pretendenti pirms studiju līguma slēgšanas personiski uzrāda LMA Uzņemšanas komisijai dokumentu oriģinālus, un komisija pārliecinās par reflektantu norādītās informācijas atbilstību. LMA Uzņemšanas komisijas maldināšanas rezultātā pretendents tiek izslēgts no konkursa uz studiju vietām.

IESPĒJAMĀS STUDIJU VIRZIENU IZVĒLES

2020. / 2021. studiju gadā iespējams veikt vairākas izvēles konkursā uz studiju vietām (norādot prioritāti, izpildot visus noteiktos iestājpārbaudījumu uzdevumus):

 • Tekstilmākslas apakšnozare – Modes mākslas apakšnozare
 • Funkcionālais dizains – Metāla dizains – Vides māksla
 • Tēlniecības apakšnozare – Keramikas apakšnozare – Stikla mākslas apakšnozare
 • Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Keramikas, Stikla mākslas, Scenogrāfijas, Vizuālās komunikācijas, Kustība. Attēls. Skaņa., Funkcionālā dizaina, Vides mākslas, Modes mākslas, Metāla dizaina un Restaurācijas apakšnozare – Mākslas vēsture un teorija.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU UZDEVUMI 2020. / 2021. ST. G.

Veiksmīgai iestājpārbaudījumu uzdevumu iesniegšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums un videokamera.

LMA KONTS:

Latvijas Mākslas akadēmija 
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050 
Nod. maks. reģ. nr. 90000029965
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
21351  EKK – maksa par iestājpārbaudījumiem.
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksātāja (reflektanta) vārds, uzvārds un maksājuma mērķis – maksa par iestājpārbaudījumiem.

REĢISTRĀCIJAS MAKSA UN DOKUMENTI MAĢISTRA PROGRAMMAI

UZŅEMŠANA MAĢISTRA PROGRAMMĀ 2020. / 2021. STUDIJU GADĀ NORISINĀSIES ATTĀLINĀTI

13.—16. jūlijs 
Elektroniskā dokumentu iesniegšana, lai reģistrētos iestājpārbaudījumam līdz plkst. 23.59.

Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem maģistra programmā, reflektants iesniedz LMA Uzņemšanas komisijā šādus dokumentus:

1. bakalaura izglītību apliecinoša dokumenta – diploma un sekmju izraksta – kopijas;
2. pases kopiju;
3. noteiktas formas iesniegumu (pieteikuma anketu)-

4. 3 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
5. maģistra studiju projekta pieteikumu;
6. maģistra studiju projekta pieteikumu elektroniski, nosūtot uz e-pastu: .

Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā LMA kontā maksu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu 14 EUR apmērā. Šīs maksas apmēru nosaka LMA, un tā atpakaļ netiek izmaksāta. Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

REKVIZĪTI:

Latvijas Mākslas akadēmija 
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050 
Nod. maks. reģ. nr. 90000029965
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
21351  EKK – maksa par iestājpārbaudījumiem.
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksātāja (reflektanta) vārds, uzvārds un maksājuma mērķis – maksa par iestājpārbaudījumiem.

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ

UZŅEMŠANA DOKTORA PROGRAMMĀ 2020. / 2021. STUDIJU GADĀ NORISINĀSIES ATTĀLINĀTI

13.—16. jūlijs 
Elektroniskā dokumentu iesniegšana, lai reģistrētos iestājpārbaudījumam līdz plkst. 23.59.

Reģistrējoties studijām doktorantūras programmas iestājpārbaudījumam, pretendents nosūta uz epastu  LMA Uzņemšanas komisijai nepieciešamo dokumentu kopijas:

1. Aizpildīts noteiktas formas iesniegums (pieteikuma anketu)

2. maģistra diploma kopija (lai iestātos LMA Doktorantūrā, ir jābūt mākslas vai humanitāro zinātņu maģistra grādam atbilstoši LR tiesību aktiem).
3. CV (norādot arī vidējo izglītību),
4. dokumentu foto (3 x 4 cm)  - 3 oriģināli būs jānodod parakstot Studiju Līgumu,
5. zinātnisko darbu un publikāciju saraksts, 
6. promocijas darba tēmas pieteikums – teksts (ap 40 000 rakstu zīmēm jeb 20 - 22 lappusēm (nosacīti 1 lpp. – 1800 zīmes ar atstarpēm) ar ieskatu pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā,
7. pases vai ID kopija

Plašāk lasiet šeit.

Kontakti