Meklēt
Izvēlne

Iestājpārbaudījumu uzdevumi 2021./2022. st.g.

REĢISTRĀCIJAS MAKSA UN DOKUMENTI BAKALAURA PROGRAMMAI

UZŅEMŠANA BAKALAURA PROGRAMMĀ 2021. / 2022. STUDIJU GADĀ NORISINĀSIES ATTĀLINĀTI

2021. gads 5.—9. jūlijs (plkst. 9:00), pēc Latvijas laika

Lai reģistrētos iestājpārbaudījumam:

1. reflektants elektroniski aizpilda reģistrācijas pieteikuma anketu, (anketu Latgales filiālei);
2. aizpildītu iesniegumu reflektants nosūta uz e-pastu ;
3. e-pastam pievieno LMA Uzņemšanas komisijai nepieciešamo dokumentu elektroniskas kopijas (visas dokumentu kopijas vēlams apvienot vienā PDF dokumentā, sakārtotus norādītajā secībā):

1) pases vai ID kartes kopiju;
2) vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
3) trīs sekojošu centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas –

  • latviešu valodā;
  • svešvalodā (angļu, vācu vai franču);
  • matemātikā;

4) vidējās izglītības sekmju izraksta kopiju (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam);
5) maksājuma uzdevumu par reģistrēšanās pakalpojumu iestājpārbaudījumiem (maksājuma mērķis: Reflektanta vārds / uzvārds. Par reģistrēšanos iestājpārbaudījumiem)

Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā LMA kontā maksu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu. Šīs maksas apmēru nosaka LMA, un tā atpakaļ netiek izmaksāta:

  • € 10 – Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem;
  • € 22 – Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Vides mākslas, Metāla dizaina, Stikla mākslas, Keramikas, Modes mākslas, Funkcionālā dizaina, Vizuālās komunikācijas, Kustība, attēls, skaņa, Scenogrāfijas un Restaurācijas apakšnozares reflektantiem.
  • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

Veiksmīgai iestājpārbaudījumu uzdevumu iesniegšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums un videokamera.

LMA KONTS:

Latvijas Mākslas akadēmija 
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050 
Nod. maks. reģ. nr. 90000029965
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
21351  EKK – maksa par iestājpārbaudījumiem.
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksātāja (reflektanta) vārds, uzvārds un maksājuma mērķis – maksa par iestājpārbaudījumiem.

REĢISTRĀCIJAS MAKSA UN DOKUMENTI MAĢISTRA PROGRAMMAI

UZŅEMŠANA MAĢISTRA PROGRAMMĀ 2021. / 2022. STUDIJU GADĀ NORISINĀSIES ATTĀLINĀTI

12.—15. jūlijs (plkst.19.00), pēc Latvijas laika
Elektroniskā dokumentu iesniegšana, lai reģistrētos iestājpārbaudījumam.

Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem maģistra programmā, reflektants iesniedz LMA Uzņemšanas komisijā šādus dokumentus:

1. bakalaura izglītību apliecinoša dokumenta – diploma un sekmju izraksta – kopijas;
2. pases kopiju;
3. noteiktas formas iesniegumu (pieteikuma anketu)-

  • pieteikuma anketa maģistra studiju programmai;

4. 3 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
5. maģistra studiju projekta pieteikumu;
6. maģistra studiju projekta pieteikumu elektroniski, nosūtot uz e-pastu: .

Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā LMA kontā maksu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu 14 EUR apmērā. Šīs maksas apmēru nosaka LMA, un tā atpakaļ netiek izmaksāta. Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

REKVIZĪTI:

Latvijas Mākslas akadēmija 
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050 
Nod. maks. reģ. nr. 90000029965
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
21351  EKK – maksa par iestājpārbaudījumiem.
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksātāja (reflektanta) vārds, uzvārds un maksājuma mērķis – maksa par iestājpārbaudījumiem.

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ

UZŅEMŠANA DOKTORA PROGRAMMĀ 2021. / 2022. STUDIJU GADĀ NORISINĀSIES ATTĀLINĀTI

12.—14. jūlijs (plkst. 23.59), pēc Latvijas laika
Elektroniskā dokumentu iesniegšana, lai reģistrētos iestājpārbaudījumam.

(Pārrunas ar reflektantiem —15. jūlijs)

Reģistrējoties studijām doktorantūras programmas iestājpārbaudījumam, pretendents nosūta uz epastu  LMA Uzņemšanas komisijai nepieciešamo dokumentu kopijas:

1. Aizpildīts noteiktas formas iesniegums (pieteikuma anketu)

2. maģistra diploma kopija (lai iestātos LMA Doktorantūrā, ir jābūt mākslas vai humanitāro zinātņu maģistra grādam atbilstoši LR tiesību aktiem).
3. CV (norādot arī vidējo izglītību),
4. dokumentu foto (3 x 4 cm)  - 3 oriģināli būs jānodod parakstot Studiju līgumu,
5. zinātnisko darbu un publikāciju saraksts, 
6. promocijas darba tēmas pieteikums – teksts (ap 40 000 rakstu zīmēm jeb 20 - 22 lappusēm (nosacīti 1 lpp. – 1800 zīmes ar atstarpēm) ar ieskatu pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā,
7. pases vai ID kopija

Plašāk lasiet šeit.

Kontakti