Meklēt
Izvēlne

Uzņemšana maģistra studijās

Pieteikšanās maģistra studijām sāksies jau pavasarī un būs atvērta līdz 2022. gada 14. jūlijam. Pieteikšanās notiks elektroniski, aizpildot tiešsaistes pieteikšanās formu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus šeit.

Konkurss

Uzņemšana maģistra programmā notiek, pamatojoties uz maģistra darba projekta pieteikumu konkursa rezultātiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pases vai ID kartes kopija;
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija vai sekmju izraksts (ja reflektants pieteikuma iesniegšanas brīdī vēl turpina bakalaura studijas);
 • CV  (forma pieejama šeit);
 • 3 fotogrāfijas (3 x 4 cm);
 • Maģistra darba projekta pieteikums 1000–2000 vārdu apjomā latviešu valodā (Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē - 2000-3000 vārdu apjomā);

Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē maģistra darbs ir pētniecisks darbs. Visās pārējās apakšnozarēs maģistra darbs ir  pētniecībā balstīts radošs darbs;

Maģistra darba projektā jāuzrāda: 1) tēmas līdzšinējās izpētes raksturojums; 2) problēmas uzstādījums; 3) tēmas aktualitātes pamatojums; 4) maģistra darba koncepcija jeb veids, kā autors aplūko dažādas parādības; 5) mākslinieka iecere konkrētā mākslas darbā; 6) maģistra darba iecerēto metožu un paņēmienu uzskaitījums;

Vairāk informācijas par maģistra darba projekta izstrādi šeit.

 • Maksājuma uzdevuma izdruka (PDF), kas apliecina reģistrācijas maksas EUR 14,00 samaksu:

Maksājuma rekvizīti

Latvijas Mākslas akadēmija 
Reģ. Nr. 90000029965
Valsts kase TRELLV22
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: " 21351  EKK, maksa par (reflektanta) vārds, uzvārds reģistrāciju"

Papildu dokumenti (ja nepieciešams):

 • Ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs, pieteikumam pievieno Latvijas Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzes atzinumu.
 • Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) vai personas kods nekā personas pasē vai personas apliecībā, tad jāpievieno dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) vai personas koda maiņu.

Uzņemšanas prasības

Lai studētu LMA maģistrantūrā ir nepieciešams humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās, otrā līmeņa augstākā izglītība mākslās vai tai pielīdzināta izglītība.

Ja izglītība iegūta ārpus LMA

Ja bakalaura vai tai pielīdzināta izglītība iegūta ārpus Latvijas Mākslas akadēmijas, pirms pieteikuma izvirzīšanas konkursam, tiek izvērtēta pieteikumā sniegtā informācija un pievienotie dokumenti un nepieciešamības gadījumā tiek organizētas pārrunas, lai apzinātu reflektanta zināšanas un spēju iekļauties studiju procesā konkrētās apakšnozares programmā. Ja šāds reflektants tiek virzīts uz atlasi un iztur maģistra projektu pieteikumu konkursu, pēc attiecīgās apakšnozares rekomendācijām, tiek noteikts, kādi priekšmeti vai tēmas reflektantam ir papildus jāapgūst, lai sekmīgi iekļautos izvēlētajā programmā.

Jautājumu gadījumā par iepriekšējās izglītības atbilstību var konsultēties pie interesējošās apakšnozares metodiķa (metodiķu kontakti atrodami šeit, zem katras apakšnozares apraksta).

Ja izglītība iegūta ārvalstīs

Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu. Tajā jābūt norādītam, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

Pilns LMA uzņemšanas noteikumu teksts pieejams šeit
Informācija par maģistra studiju programmām šeit

Svarīga informācija dokumentu iesniedzējiem

 • Iesniedzamos dokumentus jāsagatavo iepriekš. Pieteikšanās brīdī portālā augšupielādē visu norādīto dokumentu kopijas, dokumentu oriģinālus uzrāda līguma slēgšanas brīdī;
 • Reflektanti, kas beidz bakalaura studijas 2022. gadā, bakalaura diploma kopiju kopā ar sekmju izrakstu augšupielādē portālā ne vēlāk kā līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai.
 • Reflektants var pieteikties konkursam, izvēloties ne vairāk kā divas maģistra studiju programmas apakšnozares, norādot I un II prioritāti.
 • Jautājumu gadījumā par dokumentu iesniegšanu rakstiet uz vai zvaniet +371 26137572. Lai iegūtu plašāku informāciju par studiju saturu un norisi katrā no apakšnozarēm, sazinieties ar konkrēto katedru (metodiķu kontakti atrodami šeit, zem katras apakšnozares apraksta).

Kontakti