Meklēt
Izvēlne

Uzņemšana bakalaura studijās

Pieteikšanās bakalaura studijām notiks elektroniski laikā no 17. jūlija (plkst. 00:01 pēc LV laika) līdz 21. jūlijam (līdz plkst. 9:00 pēc LV laika), aizpildot iesnieguma formu (links būs aktīvs no 17. jūlija) un nosūtot nepieciešamo dokumentu elektroniskas kopijas (vienotā PDF dokumentā, sakārtotus norādītajā secībā) uz e-pastu 

Uzņemšanas noteikumi Bakalaura programmai

Iesniedzamie dokumenti:

  1. pases kopiju vai ID kopiju;
  2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
  3. trīs sekojošu centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas – latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču) un matemātikā;
  4. vidējās izglītības sekmju izraksta kopiju (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam);
  5. maksājuma uzdevumu par reģistrēšanās pakalpojumu iestājpārbaudījumiem (maksājuma mērķis: Reflektanta vārds / uzvārds. Par reģistrēšanos iestājpārbaudījumiem)

Dokumentu reģistrēšanas maksa

Reģistrācijas maksas EUR 22,00
Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarei EUR 10,00.
Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

Maksājuma rekvizīti

Latvijas Mākslas akadēmija 
Reģ. Nr. 90000029965
Valsts kase TRELLV22
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: "21351  EKK, maksa par (reflektanta) vārds, uzvārds reģistrāciju"

Pēc pieteikuma iesniegšanas

Divu darba dienu laikā Reflektants savā e-pastā saņem Reflektanta pieteikuma reģistrācijas apliecinājumu kopā ar instrukciju par īpašās piemērotības pārbaudījumu (iestājpārbaudījumu) GRAFIKU un/vai darbu iesniegšanas kārtību.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 24.07.–27.07.2023.

Iestājpārbaudījumu norise KLĀTIENĒ (no 24.07. līdz 27.07.2023.) (sk. Iestājpārbaudījumu uzdevumi 2023./2024. st. g. interesējošās apakšnozares uzdevumus).
Iestājpārbaudījumu uzdevumi 2023./2024. st.g. LMA Latgales filiālē

Reflektants noteiktā pārbaudījuma dienā ierodas uz pārbaudījumu LMA telpās, ņemot līdz:

  1. klātienē iesniedzamos iepriekš sagatavotos darbus (zīmēšanā un/vai gleznošanā saskaņā ar apakšnozares noteiktajām prasībām);
  2. visus materiālus, ar ko veicams pārbaudījuma klātienes uzdevums;
  3. ierodoties klātienē uz iestājpārbaudījumiem obligāti ir jābūt līdzi pasei vai ID kartei.

Ja veicamais iestājpārbaudījuma uzdevums notiek ATTĀLINĀTĀ FORMĀTĀ (Vizuālās komunikācijas un Kustība. Attēls. Skaņa apakšnozarēm), reflektants sagatavoto iestājpārbaudījumu uzdevumu darbu attēlus (failus) un ievieto tos LMA MOODLE vidē. Instrukcija tiks nosūtīta uz reflektanta e-pastu, pēc reflektanta reģistrācijas iesnieguma apstrādes kopā ar Reflektanta reģistrācijas apliecinājumu.

UZŅEMŠANAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

2023. gada 1. augustā plkst. 14.00

Studiju līguma slēgšana 3. augustā (Kalpaka bulvārī 13)

1) visi konkursu izturējušie reflektanti pirms studiju līguma slēgšanas personiski uzrāda LMA Uzņemšanas komisijas atbildīgajam darbiniekam iesniegto dokumentu oriģinālus, kuriem tika nosūtītas elektroniskās kopijas, reģistrējoties iestājpārbaudījumiem;

2) LMA Uzņemšanas komisijas atbildīgais darbinieks pārliecinās par reflektantu sniegtās informācijas atbilstību;

3) konkursu izturējušais reflektants iesniedz 3 dokumentu fotogrāfijas 3x4 cm un paraksta studiju līgumu.

Brīdinājums!

Gadījumā, ja LMA Uzņemšanas komisija konstatē, ka tā ir maldināta – tiek konstatēta elektroniski iesniegto dokumentu neatbilstība ar dokumentu oriģināliem,  reflektants tiek izslēgts no konkursa uz studijām Latvijas Mākslas akadēmijā.

Kontakti