Meklēt
Izvēlne

Uzņemšana maģistra studijās

No 2023. gada 30. marta līdz 6. jūlijam (plkst.23.59 pēc LV laika) atvērta reģistrēšanās studijām maģistra programmā. Pieteikšanās notiek elektroniski, aizpildot tiešsaistes formu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus.

Pieteikties studijām

Uzņemšanas noteikumi Maģistra programmai

Reflektants var pieteikties studijām un reģistrēties konkursam ne vairāk kā divās maģistra programmas apakšnozarēs, norādot katras apakšnozares prioritāti. Pieteikšanās notiek elektroniski, aizpildot pieteikumu un augšuplādējot norādītos dokumentus:

 1. Pases vai ID kopija;
 2. Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma un sekmju izraksta (diploma pielikums) kopija;
 3. Maģistra darba projekta pieteikums;
 4. Portfolio jeb radošo darbu apkopojums;
 5. CV;
 6. Maksājuma uzdevums par pieteikuma reģistrāciju.

Dokumentu reģistrēšanas maksa

Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā LMA kontā maksu par reģistrācijas iesnieguma un dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu – 14 EUR, neatkarīgi no tā cik apakšnozarēs iesniedz pieteikumus. Maksas apmēru nosaka LMA, un tā atpakaļ netiek izmaksāta.

Maksājuma rekvizīti

Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22

Maksājuma mērķī norādot: Kods 21351. Reflektanta vārds, uzvārds reģistrācija studijām

 1. Pieteikumu izvērtēšana, intervijas no 10.07.2023. – 14.07.2023.
  Par intervijas laiku, norisi un formātu atbild attiecīgā apakšnozare.
 2. Uzņemšanas rezultātu paziņošana – 18.07.2023. plkst.14.00.
  Rezultātus paziņo, publicējot tos LMA informatīvajā sistēmā LAIS, reflektanta profilā.
 3. Studiju līgumu slēgšana – 20.07.2023 un 21.07.2023 LMA, Kalpaka bulv.13, 22.telpā.

Ierodoties uz līgumu slēgšanu, reflektants iesniedz 3 fotogrāfijas dokumentiem (3x4 cm). Kā arī uzrāda atbildīgajam LMA Uzņemšanas komisijas darbiniekam visu iesniegto dokumentu oriģinālus, kurš pārliecinās par sniegtās informācijas atbilstību elektroniski iesniegtajiem dokumentiem.

Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka LMA Uzņemšanas komisija tikusi maldināta – elektroniski iesniegto dokumentu neatbilstība dokumentu oriģināliem, tad reflektants tiek izslēgta no konkursa uz studijām Latvijas Mākslas akadēmijā.

Kontakti