Meklēt
Izvēlne

Uzņemšanas noteikumi bakalaura programmā

Priekšnoteikumi studiju uzsākšanai

Bakalaura studiju uzsākšanai LMA ir nepieciešama:

 1. vidējā izglītība;
 2. sekmīgi nokārtoti iestājpārbaudījumi atbilstoši konkursa prasībām un ar Augstākās izglītības padomi saskaņotām papildus prasībām Akadēmijas Uzņemšanas noteikumos:
 • vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, audiovizuālo mediju mākslas, dizaina apakšnozarēs un restaurācijā – zināšanas un prasmes mākslas vispārējās disciplīnās – zīmēšanā, gleznošanā un/vai veidošanā un kompozīcijā un/vai portfolio;
 • mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē – vizuālās mākslas vēstures zināšanas.  

Dokumenti

Reģistrējoties bakalaura programmas iestājpārbaudījumiem, reflektants iesniedz LMA Uzņemšanas komisijā šādus dokumentus:

 1. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 2. pases kopiju;
 3. noteiktas formas iesniegumu;
 4. 6 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
 5. dokumentus par nokārtotiem trim centralizētajiem eksāmeniem (turpmāk CE) – latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču) un matemātikā.
 6. vidējās izglītības sekmju izrakstu (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam). 

Iesniedzot dokumentus, reflektants uzrāda dokumentu oriģinālus un iemaksā LMA kontā maksu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu. Šīs maksas apmēru nosaka LMA, un tā atpakaļ netiek izmaksāta:

 • € 10 – Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem;
 • € 22 – Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Vides mākslas, Metāla dizaina, Stikla mākslas, Keramikas, Modes mākslas, Funkcionālā dizaina, Vizuālās komunikācijas, Kustība, attēls,skaņa, Scenogrāfijas un Restaurācijas apakšnozares reflektantiem.

Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

LMA konts:
Latvijas Mākslas akadēmija 
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050 
Nod. maks. reģ. nr. 90000029965
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
21351  EKK – maksa par iestājpārbaudījumiem.
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksātāja (reflektanta) vārds, uzvārds un maksājuma mērķis – maksa par iestājpārbaudījumiem.

Kontakti