Meklēt
Izvēlne

Uzņemšanas noteikumi bakalaura programmā

Reģistrējoties bakalaura programmas iestājpārbaudījumiem, reflektants sagatavo nepieciešamo dokumentu kopijas:

1. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
2. pases vai ID kopiju;
3. aizpildītu noteiktas formas iesniegumu (pieteikuma anketu)-
4. dokumentus par nokārtotiem trim centralizētajiem eksāmeniem (turpmāk CE) – latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču) un matemātikā;
5. vidējās izglītības sekmju izrakstu (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam). 
6. maksājuma uzdevumu par reģistrēšanās pakalpojumu.

Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā LMA kontā maksu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu. Šīs maksas apmēru nosaka LMA, un tā atpakaļ netiek izmaksāta:

  • € 10 – Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem;
  • € 22 – Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Vides mākslas, Metāla dizaina, Stikla mākslas, Keramikas, Modes mākslas, Funkcionālā dizaina, Vizuālās komunikācijas, Kustība, attēls, skaņa, Scenogrāfijas un Restaurācijas apakšnozares reflektantiem.
  • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

LMA konts:

Latvijas Mākslas akadēmija 
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050 
Nod. maks. reģ. nr. 90000029965
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
21351  EKK – maksa par iestājpārbaudījumiem.
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksātāja (reflektanta) vārds, uzvārds un maksājuma mērķis – maksa par iestājpārbaudījumiem.

Kontakti