Meklēt
Izvēlne

Uzņemšanas noteikumi doktorantūrā

UZŅEMŠANA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ 2020./2021. STUDIJU GADĀ NORISINĀSIES ATTĀLINĀTI

13.—16. jūlijs 
Elektroniskā dokumentu iesniegšana, lai reģistrētos iestājpārbaudījumam.

Reģistrējoties studijām doktorantūras programmas iestājpārbaudījumam, pretendents nosūta uz epastu LMA Uzņemšanas komisijai nepieciešamo dokumentu kopijas:

Reflektantam līdz 16. jūlijam (plkst.23:59) elektroniski ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1. Aizpildīts noteiktas formas iesniegums (pieteikuma anketu)

2. maģistra diploma kopija (lai iestātos LMA Doktorantūrā, ir jābūt mākslas vai humanitāro zinātņu maģistra grādam atbilstoši LR tiesību aktiem).
3. CV (norādot arī vidējo izglītību),
4. dokumentu foto (3 x 4 cm)  - 3 oriģināli būs jānodod parakstot Studiju Līgumu,
5. zinātnisko darbu un publikāciju saraksts, 
6. promocijas darba tēmas pieteikums – teksts (ap 40 000 rakstu zīmēm jeb 20 - 22 lappusēm (nosacīti 1 lpp. – 1800 zīmes ar atstarpēm) ar ieskatu pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā,
7. pases vai ID kopija

17. —20. jūlijs
Pieteikumu vērtēšana

21. jūlijs
Rezultātu paziņošana

23. — 24. jūlijs
Studiju līgumu slēgšana

Visi konkursu izturējušie pretendenti pirms studiju līguma slēgšanas personiski uzrāda LMA Uzņemšanas komisijai dokumentu oriģinālus, un komisija pārliecinās par reflektantu norādītās informācijas atbilstību. LMA Uzņemšanas komisijas maldināšanas rezultātā pretendents tiek izslēgts no konkursa uz studiju vietām.

Kontakti