Meklēt
Izvēlne

Uzņemšanas noteikumi maģistra programmā

UZŅEMŠANA MAĢISTRA PROGRAMMĀ 2020. / 2021. STUDIJU GADĀ NORISINĀSIES ATTĀLINĀTI

13. — 16. jūlijs 
Elektroniskā dokumentu un projektu iesniegšana uz e-pastu  līdz plkst. 23.59.
 
Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem maģistra programmā, reflektants iesniedz LMA Uzņemšanas komisijā šādus dokumentus:

1. bakalaura izglītību apliecinoša dokumenta – diploma un sekmju izraksta – kopijas;
2. pases kopiju;
3. noteiktas formas iesniegumu (pieteikuma anketu)-

4. 3 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
5. maģistra studiju projekta pieteikumu;
6. maģistra studiju projekta pieteikumu elektroniski, nosūtot uz e-pastu: .

17. —20. jūlijs
Pieteikumu vērtēšana

21. jūlijs
Rezultātu paziņošana

23. — 24. jūlijs
Studiju līgumu slēgšana

Visi konkursu izturējušie pretendenti pirms studiju līguma slēgšanas personiski uzrāda LMA Uzņemšanas komisijai dokumentu oriģinālus, un komisija pārliecinās par reflektantu norādītās informācijas atbilstību. LMA Uzņemšanas komisijas maldināšanas rezultātā pretendents tiek izslēgts no konkursa uz studiju vietām.

Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā LMA kontā maksu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu 14 EUR apmērā. Šīs maksas apmēru nosaka LMA, un tā atpakaļ netiek izmaksāta. Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

Rekvizīti:

Latvijas Mākslas akadēmija 
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050 
Nod. maks. reģ. nr. 90000029965
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
21351  EKK – maksa par iestājpārbaudījumiem.
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksātāja (reflektanta) vārds, uzvārds un maksājuma mērķis – maksa par iestājpārbaudījumiem.

Kontakti