Meklēt
Izvēlne

Uzņemšanas noteikumi maģistra programmā

Informācija par iestājpārbaudījumu maksu un iesniedzamajiem dokumentiem LMA maģistra programmas reflektantiem.
Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem maģistra programmā, reflektants iesniedz LMA Uzņemšanas komisijā šādus dokumentus:
1) bakalaura izglītību apliecinoša dokumenta – diploma un sekmju izraksta – kopijas;
2) pases kopiju;
3) noteiktas formas iesniegumu;
4) 3 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
5) maģistra studiju projekta pieteikumu;
6) maģistra studiju projekta pieteikumu elektroniski, nosūtot uz e-pastu: .

6.3. Reflektantu ranžēšana konkursa rezultātiem tiek veikta pēc vērtējuma 10 punktu sistēmā, kas tiek aprēķināts, pamatojoties uz pārbaudījumu rezultātiem, ja reflektants piedalās konkursā. Reflektantu konkursa rezultāti tiek noteikti, tos sarindojot atbilstoši iegūtajiem konkursa punktu summai. Vienādas konkursa punktu summas gadījumā studijām maģistra programmā priekšroka tiek dota tiem reflektantiem, kuri ir ieguvuši augstāku novērtējumu bakalaura programmas gala darba novērtējumā – diplomdarbā. Vienādas konkursa punktu summas gadījumā studijām doktora programmā priekšroka tiek dota tiem reflektantiem, kuri ir ieguvuši augstāku novērtējumu maģistra programmas gala darba novērtējumā – diplomdarbā.
6.4. Studiju uzsākšanai maģistra programmā ir noteiktas sekojošās prasības un kritēriji:
6.4.1. humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās, otrā līmeņa augstākā izglītība mākslās vai tai pielīdzināta izglītība;
6.4.2. sekmīgi un konkursa prasībām atbilstoši (ja tāds ir) pietiekošs pārbaudījums – maģistra darba tēmas pieteikumu konkurss;
6.4.3. papildu nosacījumi – personām, kurām izglītības dokumentā nav vērtējuma mākslas vēsturē un Latvijas mākslas vēsturē, ir jāpiedalās pārrunas, kurās, apzinot reflektanta zināšanas, tiek noteikts (pēc attiecīgās apakšnozares vadības rekomendācijām), kādi mākslas vēstures kursu moduļi reflektantam ir papildus jāapgūst 1. studiju gadā, to saskaņojot ar programmas vadītāju/direktoru.
6.5. Maģistrantūras pārbaudījuma vērtēšanai ar rektora rīkojumu tiek izveidota vērtēšanas komisija, kurā tiek iekļauti LMA Maģistra programmas padomes locekļi.
6.6. Iesniedzot dokumentus, reflektants uzrāda dokumentu oriģinālus un iemaksā Akadēmijas kontā maksu € 14 par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu.


Šīs maksas apmēru nosaka Akadēmija, un tā atpakaļ netiek izmaksāta.
Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem, kā arī personām, kuras pretendē uz ārpuskonkursa reģistrāciju.
Maksājumi jāpārskaita Latvijas Mākslas akadēmijai:

Latvijas Mākslas akadēmija 
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050 
Nod. maks. reģ. nr. 90000029965
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
21351  EKK – maksa par iestājpārbaudījumiem.
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksātāja (reflektanta) vārds, uzvārds un maksājuma mērķis – maksa par iestājpārbaudījumiem.

Kontakti