Meklēt
Izvēlne

Uzņemšanas noteikumi specializācijā POST

Studiju ilgums: 2 gadi (pilna laika klātiene)
Iegūstamo kredītpunktu skaits: 120 ECTS / 80 KP
Eiropas Savienības valstu studentiem pieejamas 10 budžeta vietas
Programmas sākums: 2021. gada 30. augusts

  • Pieteikums jāiesūta elektroniski uz e-adresi 
  • Pieteikšanās studiju ciklam 2021–2023 tiek atvērta 20.04.2021
  • Pieteikšanās beigu termiņš: 15.06.2021

Mēs rekomendējam savlaicīgi veikt pieteikšanos MA POST specializācijai, neatliekot to uz pieteikšanās termiņa beigām. Pieteikumu izskatīšana noritēs pakapēniski, un uzaicinājumi uz intervijām tiks izsūtīti pakāpeniski arī pirms pieteikšanās termiņa noslēguma. NB: Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc 15.06.2021, netiks izskatīti!

Piesakoties iestājpārbaudījumiem maģistrantūras programmā, reflektants Latvijas Mākslas akadēmijas Māģistrantūras uzņemšanas komisijai kā vienotu pdf dokumentu (nepārsniedzot 20 MB) sagatavo sekojošus materiālus un iesūta tos elektroniski uz e-adresi :

1. Aizpildītu noteiktas formas iesniegumu (pieteikuma anketu) Lejupielādēt šeit
2. Bakalaura izglītību apliecinošu dokumentu kopijas
3. Līdzšinējās radošās darbības apskats (Portfolio)
4. Maģistra studiju projekta pieteikumu
5. CV
6. Motivācijas vēstuli (latviešu vai angļu valodā)
7. 1–3 rekomendācijas (prasība nav obligāta)
8. Personu apliecinoša dokumenta kopija (Pase vai eID)
9. Reģistrēšanas pakalpojumu apmaksu apliecinošu dokumentu (maksājuma uzdevums)

Lielākai skaidrībai

Iesniegums (pieteikuma anketa), kur to atrast?
Iesnieguma formu ir iespējams lejuplādēt šeit. Aizpildītu to jāsaglabā pdf faila formātā un jāpievieno pārējiem dokumentiem.

Bakalaura izglītību apliecinoši dokumenti. Kā rīkoties, ja neesi vēl pabeidzis studijas?

Pretendentam jāiesniedz Bakalaura izglītību apliecinošu dokumentu – diploma un sekmju izraksta – kopijas. Ja reflektants atrodas savā noslēguma studiju semestrī – apliecinājums no patreizējās mācību iestādes par gatavību iegūt bakalaura grādu tekošajā semestrī, kā arī aktuālo sekmju izrakstu. Dokumenti jāiesniedz latviešu vai angļu valodā, savukārt tulkojumiem jābūt notāra apstiprinātiem. Ja bakalaura izglītība ir iegūta ārpus Latvijas, jāpievieno AIC (Akadēmiskā informācijas centra) izziņa par diploma atbilstību BA līmenim. Dokumentu oriģināli, kas apliecina Bakalaura grāda iegūšanu, reflektantam jāuzrāda, slēdzot studiju līgumu.

Līdzšinējās radošās darbības apskats (Portfolio). Ko tajā jāiekļauj?

Līdzšinējās radošās darbības apskatu (Portfolio) veido tekstuāls izklāsts ar attēliem par pēdējos piecos gados nozīmīgākajiem realizētajiem darbiem, dalību izstādēs, mākslas projektos utml. Maksimālais apjoms – 10 lpp. teksts ar attēliem. Video u. c. nedrukājamu  mediju demonstrēšanai materiāls jāizvieto publiski pieejamās vietnēs (Piemēram YouTube vai Vimeo u. c.). Darbu izlases attēliem, kas raksturo līdzšinējo radošo darbību ir jābūt pievienotai anotācijai, un attēla parakstam kurā minēti: gads, medijs/tehnika, materiāls, izmērs.

Maģistra studiju projekta pieteikums

Maģistra darba projektā jāparādās: 1) izvēlētās maģistra darba tēmas līdzšinējās izpētes raksturojums un problēmas uzstādījums; 2) tēmas aktualitātes pamatojums; 3) maģistra darba koncepcija jeb veids, kā autors aplūko izvēlēto tēmu; 4) mākslinieka iecere konkrētā mākslas darbā; 5) maģistra darba iecerēto metožu un paņēmienu uzskaitījums.

Sagatavojot pētniecībā balstīta radošā darba projektu ir jāievēro sekojoši priekšnosacījumi:

1. Pieteikumam ir jābūt skaidri formulētam, pamatojot tēmas izvēli un tās aktualitāti.
2. Pieteikumā ir jāidentificē pētījumā risināmā problēma vai problēmu kopums un jāsniedz ieskats tēmas līdzšinējās izpētē vai arī ir jāsniedz ieskats līdzšinējos ar tēmu saistītajos risinājumos.
3. Pieteikumā jāformulē jautājumi, uz kuriem pētījuma ietvaros ir paredzēts gūt atbildes.
4. Pieteikumā jāizklāsta iecerētie risinājumi, tai skaitā iecerētās pētniecības un pētniecībā balstītās radošās prakses metodes, dizaina pieejas vai mākslinieciskās koncepcijas, kuras ir plānots izmantot, lai iegūtu atbildes uz formulētajiem jautājumiem vai piedāvātu problēmu risinājumus.
5. Jāsniedz ieskats maģistra darba projekta izstrādātāja līdzšinējā pētnieciskajā pieredzē vai radošajā praksē.
6. Maģistra darba projektam ir jāpievieno praktiskā darba vizuālais materiāls (skices, fotogrāfijas, reprodukcijas, zīmējumi utt.). Audio-vizuālajā mediju mākslā, iepriekš saskaņojot, var pievienot citu mediju materiālus.
7. Maģistra darba projekta ieteicamais apjoms ir no 1000 līdz 2000 vārdiem (Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas, Dizaina vai Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļu apakšnozarēs un Mākslas zinātnes nodaļas Restaurācijas apakšnozarē).

Kādu informāciju iekļaut CV?

Materiāliem tiek pievienots arī maģistra darba projekta autora curriculum vitae (CV) – īss biogrāfisko ziņu, iegūtās izglītības, valodu prasmes (angļu valodas prasmju apliecinošs dokuments), radošās un darba pieredzes apraksts.

Motivācijas vēstule (latviešu vai angļu valodā)

Ieteicamais apjoms 500 vārdi.
Kāds ir iemesls interesei studēt MA POST ?
Kā raksturotu līdzšinējo radošo darbību un tās iespējamo turpinājumu?
Kādas īpašības, prasmes vai spējas varētu būt noderīgas izvirzīto mērķu sasniegšanai?

Reģistrēšanas pakalpojumu apmaksa. Cik? Kur? Kā?

Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā LMA kontā maksu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu 14 EUR apmērā. Šīs maksas apmēru nosaka LMA, un tā netiek atgriezta. Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

Rekvizīti:

Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050
Reģ. nr. 90000029965
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
21351  EKK – maksa par iestājpārbaudījumiem.

Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksātāja (reflektanta) vārds, uzvārds un maksājuma mērķis – maksa par iestājpārbaudījumiem.

Rekomendācijas

Pretendents vispārējo dokumentu klāstam, pēc savas izvēles, var pievienot rekomendācijas vēstules no iepriekšējām izglītības iestādēm, interesantu projektu līdzīstenotājiem, noslēguma darbu vadītājiem, recenzentiem, treneriem, garīgajiem līderiem un kaut vai kaimiņiem, ja visi iepriekš minētie atsakās to darīt. Referenču skaitam nevajadzētu pārsniegt trīs. Šī prasība nav obligāta un tai nebūs tieša nozīme reflektantu atlasē.

Ja esmu uzņemts – nepieciešamie dokumenti slēdzot studiju līgumu

Visi konkursu izturējušie pretendenti pirms studiju līguma slēgšanas uzrāda LMA Uzņemšanas komisijai dokumentu oriģinālus, un komisija pārliecinās par reflektantu norādītās informācijas patiesumu un atbilstību. Reflektants iesniedz trīs dokumentu fotogrāfijas (3 x 4 cm) studijām nepieciešamo dokumentu noformēšanai. LMA Uzņemšanas komisijas maldināšanas gadījumā, pretendents tiek izslēgts no konkursa uz studiju vietām.

Iestājpārbaudījumu norise un vērtēšana:

1. Reflektanti, kuri sekmīgi pārvarējuši pieteikšanās procedūru un demonstrējuši atbilstošu pieredzes un zināšanu apjomu, lai veiksmīgi startētu studiju programmā, tiks uzaicināti uz interviju.
2. Pēc visas informācijas izvērtēšanas LMA Maģistrantūras uzņemšanas komisija rakstiskā veidā (uz norādīto e-pasta adresi) informēs pretendentu par iespēju studēt POST programmā. Pretendentiem, kuri konkursa kārtībā netiks uzņemti, tiks izsūtīta atteikuma vēstule.
3. Pretendentu pieteikumi tiks vērtēti vadoties pēc sekojošiem pamatkritērijiem:

– Iepriekšējās radošās darbības apraksta saturs un kvalitāte
– Iepriekšējās radošās darbības aktivitāte un aktualitāte
– Maģistra studiju projekta pieteikuma saturs un tēmas oriģinalitāte
– Motivācija attīstīt savu radošo darbību
– Spēja strukturēti izklāstīt savas idejas un domu gaitu

Kontakti: