Meklēt
Izvēlne

Iepirkuma id. nr. LMA 2018/15 - LMA Plānotājs 2019

Iepirkuma nosaukums: LMA Plānotājs 2019
CPV kods: 22100000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Saņemto piedāvājumu skaits 1
Maksimālais līguma izpildes termiņš: 14.12.2018.
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.11.2018.
Iegūto punktu skaits: 85 
Līguma izpildītājs: SIA Jelgavas tipogrāfija, reģ.nr. 43603009384
Līguma summa ( bez PVN): 6800.00 EUR
Līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.

Lēmums

Iepirkuma id. nr. LMA 2018/15

Iepirkuma līgums ar SIA Jelgavas tipogrāfiju par iepirkuma iepirkumu “LMA Plānotājs 2019” 
Līgums Nr. LMA 2018/15 noslēgts 2018. gada 21.novembrī.

Līgums Nr. LMA 2018/15