Meklēt
Izvēlne

POST (MA)

Studiju ilgums

Maģistra programma 2 gadi / Pilna laika klātiene

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistra grāds vizuāli plastiskajā mākslā

Plašāk par specialitāti

Apraksts

A LOT OF PEOPLE think that there are only a few swimming-strokes exist like the frontcrawl, backcrawl, breaststroke and maybe the butterfly stroke (or dolphin stroke) sounds familiar too. These swimming-strokes are used in swimming competitions and that is where you probably know them from. But perhaps you know these swimming-strokes also from your local swimming-pool where you or your child get their swimming-lessons. Nevertheless, there are much more swimming-strokes than one might think!![1]

Maģistra programmas specialitāte POST ir balstīta uz mākslas idejām kontekstā (Art in context). Programma izzina un pārbauda, kā iespējams studēt mākslu šodien, vienlaicīgi atrodoties gan Austrumeiropā, gan Ziemeļeiropā – dažādu robežu reģionā ar mainīgu vidi un bagātu pieredzi globālu ideoloģiju piespiedu lietošanā un to sagrūšanā. Ņemot vērā kultūrvēsturisko un  ģeopolitisko fonu, tiem piesaistītos mākslas procesus, atrodamies unikālu pieredžu vidē. MA POST ir uztverama kā atvērta studiju telpa dažādām idejām un eksperimentiem, pārvietojoties teorijas un prakses zigzagotajā reljefā. Šīs specialitātes struktūru veido trīs savstarpēji mijiedarbīgi bloki – “Prakse”, “Teorija” un “Konteksts”, bet saturu nodrošina pasniedzēji, kuru darbība aptver dzejas, filozofijas, grafikas dizaina, glezniecības, tēlniecības, mūzikas un citas mākslas un teorijas nozares – Kristaps Ancāns, Ieva Astahovska, Artis Ostups, Jānis Ozoliņš, Kaspars Groševs, Kārlis Vērdiņš, Armands Zelčs un Amanda Ziemele. Reizi divos gados programmai ir aicināti pieteikties bakalaura grādu ieguvuši studenti no Latvijas un ārvalstīm ar visdažādākajām interesēm, prasmēm, pārliecībām un nefokusētu skatījumu uz dzīves mērķi. Studenti, kuriem ainavā pietrūkst portreta, klusajā dabā skaņas, bet uz postamenta kustības.

PRAKSE

Prakses bloka pamatmērķis ir individuālas mākslinieciskās prakses veidošana un rekonstrukcija, domājot par radošo darbību un to iekļaujošās teritorijas iekārtošanu kā procesu. Programma piedāvā laiku, telpu un atbalstu prakses analīzēšanai un attīstīšanai, sagaidot no studenta motivētu, pašorganizētu darbu studijā vai ārpus tās. Tāpat arī aktīvu līdzdalību studiju procesā ne tikai savas prakses analīzē, bet arī komentējot studiju biedru radošās darbības procesus, tādējādi paplašinot kopējo izpratni par prakses veidošanos. Mākslas prakse kā izpēte tajā apzīmē stāvokli, kurā tiek meklēti vēl nezināmie lielumi, akcentējot to potenciālu sasaitē ar alkām pēc zināšanām. Apmācības metodika katram studentam paredz divu praktisko studiju bloka pasniedzēju atbalstu. Docētāju starptautiskā pieredze un personīgā prakse ar dažādiem mākslas medijiem nodrošina aptverošu un daudzpusīgu kritisko devumu studiju procesā. Prakses bloka uzbūve neparedz pasīvu iesaisti, bet piedāvā izaicināt mūsdienu mākslas un procesu izpratni savā radošajā darbībā, neierobežojot to kādā konkrētā kategorijā vai konstrukcijā. Specialitāte aicina formulēt attieksmju kopu, izjautājot dažādu mediju un to kopuma specifiskās vai paplašinātās nozīmes un telpas, kā arī to krustošanās vai saplūšanas iespējas. Mēs ierosinām studentiem izaicināt sevi, izjaucot un saliekot no jauna savu līdzšinējo radošo darbību. Salikt sev vēlamā kombinācijā un atkal izjaukt, gadījumā, ja tā joprojām nav ērta, vai pārveidot jebko pēc saviem ieskatiem, tam kļūstot par ko citu. Kurss fokusē individuālu domāšanas veidu, analīzi, pašrefleksiju, pielietojot prasmes, zināšanas un kritisku skatījumu. Doties trīs soļus atpakaļ un vienu uz priekšu.

Liela nozīme izteiksmes formas meklējumos tiek piešķirta eksperimentiem un interpretācijai, neatkarīgi no tā, vai forma ir materiāla vai nemateriāla, trīsdimensionāla vai divdimensionāla, digitāla vai performatīva, puritāniska vai hēdonistiska utml. Jaunā specialitāte vērsta uz idejas fiksēšanu, kas būtu skatāma vai pieredzama izstādes formā katra studiju gada beigās, ārpus studiju izstādes projektos, kā arī divu gadu studiju noslēguma izstādē.

TEORIJA

Teorijas bloks sastāv no trīs daļām – kritiskā teorija un māksla, radošā un neradošā rakstīšana, kā arī akadēmiskā un mākslinieciskās prakses tekstu veidošana. 

‘Kritiskās teorijas un mākslas’ kurss piedāvā virkni teorētisku perspektīvu, kas veido mākslas un vizuālās kultūras diskursus 20. gadsimta beigās un 21. gadsimta sākumā, pētot, kā krustojas mākslas prakse un teorētiskās un politiskās idejas. Kurss balstās uz traumas un atmiņas studiju, dzimtes un seksualitātes studiju, nespējas studiju, kritiskās rases teorijas, psihoanalīzes, postkoloniālisma, posthumānisma, ekokritikas un jaunā vēsturisma virzieniem. Tikpat nozīmīga loma kursa ietvaros ierādīta reģionālajiem pētījumiem, kas kritiski vērtē notiekošo Baltijas, Austrumeiropas un Ziemeļeiropas reģionā. Kurss notiek semināru veidā, mērķtiecīgi lasot un apspriežot kursa vadītāju izvēlētos kritiskās teorijas un mākslas teorijas tekstus, nodarbības vadīs arī pieaicinātie eksperti.

‘Radošā un neradošā rakstīšana’ studiju kursā tiek izzināta teksta un vizualitātes attiecību daudzveidība mūsdienu kultūrā, atsaucoties uz mūsdienu mākslu un literatūru. Tajā iekļauta gan radošu, gan kritisku tekstu lasīšana, kā arī darbs pie radošiem uzdevumiem. Kursā tiks aplūkoti tādi žanri kā vizuālā dzeja avangarda literatūra, manifesti, digitālā rakstība, kā arī konceptuālā / neradošā rakstība un daudzās iespējas, ko sniedz 21. gadsimta sociālā realitāte un drukātās un digitālās tekstuālās informācijas pārpilnība. Uzmanība tiek pievērsta tekstu rakstīšanas laboratorijām, kas sastāvēs no teksta analīzes, diskusijām un mājasdarbiem, liekot uzsvaru uz praktiskajiem uzdevumiem, kas tiek veikti patstāvīgi. Paredzams, ka katrs students kopā ar Preiļu konceptuālistu dzejnieku grupas dalībniekiem strādās pie sava (ne)radošā projekta un piedalīsies kursa izstādē.

‘Akadēmiskās un mākslinieciskās prakses tekstu izstrāde” kursa ietvaros studenti apgūst iemaņas kritisku tekstu rakstīšanā un prezentēšanā, pilnveidojot prasmes dažādu tekstu žanros. Kursā tiek apskatītas tādas tēmas kā argumentācija, darbs ar teorētiskajiem avotiem, pētnieciska raksta, anotācijas, konferences paneļa un referāta sagatavošana un prezentācija, pavadošie teksti mākslas darbiem un izstādēm, mākslinieka uzruna, uzstājoties auditorijas priekšā utt. Studenti tiek iepazīstināti ar akadēmiskajiem standartiem un mudināti uztvert rakstīšanu kā dinamisku praksi, kas ietver noteiktus sociālos, institucionālos, starptautiskos un nacionālos kontekstus. Patstāvīgie rakstīšanas uzdevumi tiek analizēti klātienes nodarbībās, ierādot būtisku vietu diskusijām. Visiem studentiem saistībā ar savu diplomdarbu ir jāsagatavo mākslinieka uzruna, uzstājoties auditorijas priekšā.

KONTEKSTS

Kursa mērķis ir izjautāt šķietami nejaušus vai ar nolūku izvēlētus, sasaistē esošus apstākļu, notikumu, faktu un pieredžu fragmentus, kas varētu izrādīties fundamentāli nepieciešami vai tieši otrādi – lieki, lai pietuvotos iespējai izprast kopuma vai cēloņsakarību nozīmi mākslā. Konteksta bloks piedāvā tuvāk apskatīt dažādus aspektus, kas var ietekmēt mākslas darbu vai mākslinieku – kultūrvēsturiski, politiski, sociāli, ekonomiski, ģeogrāfiski, institucionāli un citos veidos. Šī kursa sekcija aicina doties ceļojumā uz trīs mīklainiem nostūriem – mākslinieka, mākslas darba un skatītāja. Cik brīvi mēs esam vai varam būt šajā nostūrī?

Praktizējošu mākslinieku semināros un radošajās darbnīcās studenti meklēs atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

- Kas notiek, ja tiek pārvietots mākslas darbs vai mākslinieks dažādos kontekstos?
- Kas notiek, ja mākslinieks vai mākslas darbs nejauši nonāk nepazīstamā kontekstā?
- Vai māksliniekam ir iespēja ar vai bez mākslas darba palīdzības deformēt vai ietekmēt kontekstu?
- Kas notiek, kad tiek apzināti ignorētas darba un konteksta attiecības?
- Kādas varētu būt attiecības starp darba formu, saturu un kontekstu?

Kurss ‘Exitus’ vērsts uz tiešu saskari ar izstāžu veidošanas procesiem dažādos apstākļos un kontekstos, kā arī pieredžu paplašinājumiem, skatot tos kā miniatūrus izpētes modeļus. Iepazīstot atšķirīgus izstāžu formātus un to alternatīvas, studiju kurss paredz iespēju strādāt vairākās sadarbības formās, sākot no institūcijām līdz mākslas aktīvismam publiskā telpā vai citiem savrupiem notikumiem, kas klāti ar dažādu sociālu musturu kamuflāžām. Līdztekus individuālām aktivitātēm, katru semestri, izlases veidā tiks organizēta iespēja līdzdarboties pasniedzēju rosinātā projektā.

Kurss ‘Ekskursijas’ – kolektīva muzeja,  izstādes vai nozīmīgas vietas apmeklēšana vispusīgākas pieredzes gūšanai un radošās darbības diversifikācijai. Ceļojums, ekspedīcija vai vienkārši klejojums kalpo kā nosacīta izziņas metode un papildinājums praktiskajā darbībā iegūtajām, prasmēm un iemaņām. Ar praksi cieši saistīts process zināšanu kopuma izjautāšanai un pārskatīšanai no netipiskāka skata punkta. Kopīgas pieredzes gūšana kā pētīšanas forma ir iespēja kolektīvi reaģēt uz apkārt notiekošajiem mākslas procesiem, veicinot savstarpējo komunikāciju, domapmaiņu, līdzdarbību un apskatāmās tēmas iztirzājumu sociālā vidē.

Kurss ‘Ārpus konteksta’ piedāvā aplūkot cilvēka ikdienas paradumus un to pavadošos notikumus dažādos leņķos un mērogos. Par atskaites punktu izvēloties cilvēka ķermenisko pieredzi un zināšanas, iekšienei un ārienei pietuvinātu izjautājošu skatu, sajūtu un pieredžu apvienojumu, tai saskaroties ar apkārt esošo apstākļu kopumu. Kursā tiks aplūkotas visnotaļ savdabīgas tēmas un fenomeni, kas saistīti ar jautājumiem, ko nozīmē dzīvot kā ķermenim, to skaitā, – prāta kutināšana, prokrastinācija, personīgā higiēna, kognitīvie treniņi utml. Kursa mērķis ir uzturēt platformu negaidītu radošu virzienu ģenerēšanai, piegādājot jaunus impulsus radošajā darbībā.

‘Radošo industriju’ studiju kurss balstīts studentu vadītas mācīšanās pieejā, lai attīstītu mākslinieku uzņēmējdarbības domāšanu – spēju domāt radoši, stratēģiski, analītiski un reflektīvi, gūt pārliecību, attīstīt sadarbības spējas, komunikācijas prasmes un izpratni par praktisku darbību radošo industriju nozarē. Studiju kursa mērķis ir veicināt kompetenci, radīt jaunas idejas, attīstīt procesus un sasniegt rezultātus, rodot dziļāku izpratni par radošo industriju tendencēm un norisēm. Studenti reflektēs par savu uzņēmēja spēju veicināšanu saistībā par profesionālās karjeras attīstību, izprotot auditoriju un tirgu, kā arī kopīgi identificējot risināmās problēmas ar problēmās balstītu pieeju. Studenti tiks mērķtiecīgi virzīti saskatīt iespējas un tās arī izmantot, veicinot profesionālo izaugsmi saistībā ar mākslinieciskajām interesēm. Uzņemšanas noteikumi POST specialitātē ŠEIT. Komunikācijai:

[1] http://www.zwemslagen.nl/EN/IndexEN.html