Meklēt
Izvēlne

Funkcionālais dizains (MA)

Studiju ilgums

Maģistra programma 2 gadi / Pilna laika klātiene

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistra grāds dizainā

Apraksts

Maģistra programma Dizaina nodaļā aptver nozares plašo un starpdisciplināro lauku. Neatkarīgi no izvēlētās apakšnozares, studijas dizaina programmā rosina specializēties vienā no trīs virzieniem, kas tiek atpazīti kā 3P – no konceptuālu produktu izstrādes Produktu dizainā, inovācijām procesos un pakalpojumos Procesu dizainā, līdz akadēmiskai un praktiskai Pētniecībai dizainā – PPP.

  • Produktu dizains – inovācijas materiālā, jaunu fizisku vai digitālu produktu izstrāde, turpinot aizsāktos praktiskos pētījumus vai radot jaunus, sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina un/vai Vizuāli plastiskās mākslas specialitātēm, vai citām augstskolām materiālu zinātnēs.
  • Procesu dizains – ieskats laikmetīgajās procesu un nemateriālā dizaina jomās (komunikāciju dizains, pakalpojumu dizains, spekulatīvais dizains, informācijas dizains, sociālais dizains, pieredzes dizains), integrējot studentus dažādu citu nozaru un industriju procesos un problēmu risināšanā.
  • Pētniecība dizainā – dizaina nozares analīze, kritika, nozares stratēģisko procesu veicināšana, vēstures fiksācija, vai pētniecība ar dizaina metodēm, sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas specialitāti.

Maģistra darba izstrāde Dizaina programmā ir atkarīga no studējošā izvēlētās specializācijas kādā no PPP virzieniem.

  • Izvēloties Produktu dizaina jomu, studiju rezultātā maģistrants izstrādā pētniecībā balstītu maģistra darbu dizaina jomā, ar komercializācijas potenciālu vai augstu māksliniecisko vērtību.
  • Ja studējošais izvēlas specializāciju Procesu dizainā, studiju rezultātā top pētniecība balstīts maģistra darbs procesu dizainā, izmantojot starpdisciplināru pieeju un pielietojot dizaina stratēģisko komponenti visdažādākajās jomās.
  • Specializējoties Pētniecības jomā, maģistra darbs tiek veidots kā akadēmisks pētījums, kur pētniecībā tiek izmantots dizaina process un metodes, vai arī tiek veikta pētniecība pašā dizaina nozarē.

Kontakti

Studiju kursi

Nemateriālais dizains, maģistra līmeņa studijas

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumeiropas mākslas estētikas vēsture
Daiļrades uztveres psiholoģija
Ievads filosofiskajās refleksijās

MĀKSLA, MĀKSLAS TEORIJA UN PĒTNIECĪBA 

Mākslas studijas (zīmēšana, veidošana, gleznošana)
Laikmetīgās mākslas vēsture
Māksla publiskajā telpā 20.gs.beigas, 21.gs.

DIZAINA STUDIJAS

Komunikācijas dizains
Pakalpojumu dizains
Sociālais dizains
Informācijas dizains
Pieredzes dizains
Spekulatīvais dizains
Grafikas dizaina pamati
Ekspozīciju dizains

DIZAINA TEORIJA UN PĒTNIECĪBA 

Dizaina konteksts
Dizains sabiedrībai un ilgtspējai
Dizains un valsts
Kritiskais dizains
Laikmetīgā vide un dizains

RADOŠO INDUSTRIJU UN DIZAINA MENEDŽMENTS 

Radošās uzņēmejdarbības laboratorija
Projektu vadība
Prezentēšanas tehnika un metodes
Autortiesības

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS NOZARĒ 

Dizaina prakse

MAĢISTRA DARBS

Maģistra darba praktiskā izstrāde
Maģistra darba pētniecība
Maģistra darba aizstāvēšana

BRĪVĀ IZVĒLES DAĻA

dažādi studiju kursi, kas pieejami LMA un sadarbības augstkolās – LKA un LMA.
 

Studentu darbi