Meklēt
Izvēlne

Funkcionālais dizains

Nodaļa

Dizaina nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Apraksts

Produktu dizains, bakalaura līmeņa studijas

Studiju programma orientēta uz produkta dizaina izstrādi un realizāciju. Studenti apgūst spēju radīt produktus, kas balstīti teorētiskā izpētē un ir konceptuāli pamatoti. Padziļināti tiek apgūtas dažādu materiālu tehnoloģijas un modelēšanas spējas, kā arī rasēšana, dizaina skicēšana, tēlotājģeometrija, tādā veidā radot produktu piedāvājumus, kas ir ne tikai idejiski, bet arī tehniski pārliecinoši.
Uzzini vairāk

Interjera dizains, bakalaura līmeņa studijas

Studenti apgūst interjera dizaina veidošanas un projektēšanas pamatprincipus, sākot no kopējas vīzijas, koncepcijas definēšanas līdz detalizētu tehnisko zināšanu studijām. Studiju procesā tiek ietverta gan lokāla, gan starptautiska prakse un sadarbība ar industriju. Līdz ar to jaunie interjera dizaina speciālisti iegūst daudzveidīgu pieredzi un zināšanas tehnoloģijās, telpas funkcionālajos un emocionālajos aspektos.
Uzzini vairāk

Grafikas un Iepakojumu dizains, bakalaura līmeņa studijas

Studenti apgūst zināšanas un prasmes pārvaldīt instrumentus, ar kuru palīdzību radīt jēgpilnus un sabiedriski atbildīgus grafikas dizaina risinājumus – komunikācijas materiālus, zīmolu dizainu, iepakojumu, interaktīvo un informācijas dizainu. Topošie dizaineri izkopj spēju veikt izpēti, kritiski domāt un veidot stāstījumu, izmantojot vizuālus izteiksmes līdzekļus. Padziļināti tiek apgūtas iemaņas konceptu radīšanā, zīmolu stratēģijā, iepakojuma konstrukciju veidošanā, kā arī burtu lietošanas, kompozīcijas, vizuālās uztveres un citos pamatprincipos. 
Uzzini vairāk

Procesa dizains / Produktu dizains / Dizaina pētniecība
maģistra līmeņa studijas

Funkcionālā dizaina maģistrantūras studiju fokuss ir nemateriālais dizains, apgūstot pamatprincipus tādās dizaina nozārēs kā sociālais, komunikācijas, informācijas, pieredzes, pakalpojumu un spekulatīvais dizains. Laikmetīga dizaina radīšanas apgūšana sevī ietver ne tikai taustāmo un vizuālo daļu, bet arī stratēģiski plānotu un virzītu darbību kopumu, kas uzlabo un atvieglo lietotāja dzīves kvalitāti.

Kontakti

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūrasvēsture
Dizainavēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana
Mākslu studijas (Zīm/Glezn/Veid)

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Kompozīcija /atbalsta kurss grafikas dizainā/
Kompozīcija /atbalsta kurss ergnomikā/
Kompozīcija /atbalsta kurss materiāli un tehnoloģijas/
Maketēšanas tehnoloģijas
Dizaina instrumenti un metodes
Grafikas dizaina pamati
Krāsu mācība
Datorprogrammu studijas
Rasēšana
Ergonomika
Anatomija
Tektonika
Telpiskā (3D) modelēšna
Tēlotājģeometrija
Materiāli un tehnoloģijas
Drukas materiāli un tehnoloģijas
Iepakojuma konstrukcijas
Ievads ekspozīcijas dizainā
Ievads kompozīcijas dizainā
Dizaina profesijas virzieni / Portfolio
Dizaina pētniecības metodes
Prezentēšanas tehnika un metodes

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un foto studijas
Jaunrade un materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Dizaina skicēšana
Zīmolu dizains
Drukas materiāli un tehnoloģijas
Iepakojuma materiāli un konstrukcijas
Iepakojuma dizains
Dizains un Jaunuzņēmējdarbība
Telpiskā (3D) modelēšana
Mākslu studijas (zīm/glezn/veid)

MAĢISTRA programma

Nemateriālais dizains, maģistra līmeņa studijas

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumeiropas mākslas estētikas vēsture
Daiļrades uztveres psiholoģija
Ievads filosofiskajās refleksijās

MĀKSLA, MĀKSLAS TEORIJA UN PĒTNIECĪBA 

Mākslas studijas (zīmēšana, veidošana, gleznošana)
Laikmetīgās mākslas vēsture
Māksla publiskajā telpā 20.gs.beigas, 21.gs.

DIZAINA STUDIJAS

Komunikācijas dizains
Pakalpojumu dizains
Sociālais dizains
Informācijas dizains
Pieredzes dizains
Spekulatīvais dizains
Grafikas dizaina pamati
Ekspozīciju dizains

DIZAINA TEORIJA UN PĒTNIECĪBA 

Dizaina konteksts
Dizains sabiedrībai un ilgtspējai
Dizains un valsts
Kritiskais dizains
Laikmetīgā vide un dizains

RADOŠO INDUSTRIJU UN DIZAINA MENEDŽMENTS 

Radošās uzņēmejdarbības laboratorija
Projektu vadība
Prezentēšanas tehnika un metodes
Autortiesības

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS NOZARĒ 

Dizaina prakse

MAĢISTRA DARBS

Maģistra darba praktiskā izstrāde
Maģistra darba pētniecība
Maģistra darba aizstāvēšana

BRĪVĀ IZVĒLES DAĻA

dažādi studiju kursi, kas pieejami LMA un sadarbības augstkolās – LKA un LMA.
 

Pasniedzēji