Meklēt
Izvēlne

Vides māksla

Studiju ilgums

Bakalaura programma 4 gadi / Maģistra programma 2 gadi / Pilna laika klātiene

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā / Humanitāro zinātņu maģistra grāds audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā

Plašāk par specialitāti

Apraksts

Vides mākslas specialitātē attīsta spējas domāt un strādāt telpiski, prast radīt darbus, kuriem ir sasaiste ar tā atrašanās vietu vai arī pats darbs ir kāda specifiska vide. Apgūstam dažādas mūsdienīgas tehniskas prasmes, kuras savā starpā viena otru papildina un palīdz realizēt laikmetīgas ieceres. Studiju procesā strādājam gan ar fizisko realitāti, gan virtuālo realitāti un abas šīs vides spējam apvienot vai sasaistīt. Lielu uzmanību veltam mākslinieciski estētiskām un konceptuālām kvalitātēm, jo pats nozīmīgākais mūsu nozarē ir radošais aspekts.

Studiju procesā, kā vienojošā pamatprasme ir 3D modelēšana, izmantojot datorprogrammu Blender. Šīs iegūtās zināšanas studenti pielieto tālāk citos priekšmetos, kur tās papildina ar dažādām specifiskām zinībām. Piemēram: dažādu materiālu 3D printēšana, CNC frēzēšana, 2D datorgrafika, objekta-telpas-vides(drona) fotogrametrija, aerolāzeskenēšanas (LIDAR) datu izmantošana un attālinātā izpēte, konceptuālā arhitektūra, projektēšana vidē, izstāžu ekspozīciju projektēšana, video projekciju plānošana (mapping), papildinātā un virtuālā realitāte (A-frame, Unreal Engine), mikrokontrolieru un sensoru datu(IoT) sasaiste ar virtuālās realitātes projektiem.

Sekmīgu studiju rezultātā students spēj pārnest fizisku realitāti digitālā vidē, kur to prot apstrādāt un pielietot dažādu mērķu sasniegšanai. Piemēram: vides vai telpas projektēšana, papildinātā un virtuālā realitāte ar interaktivitātes elementiem, 3D vides izstrāde kino un datorspēļu industrijai (virtual production), kā arī mūsdienu mākslai atbilstošas formas attīstīšana.

Kontakti

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Dizaina vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Projektēšana 1
Projektēšana 2
Vizuālā kompozīcija
Burtu mācība / koloristika
Lietišķā grafika
Datorgrafika
Darbs materiālā
Tektonika
Eksperimentālā kompozīcija
Dizaina pētniecība

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas zīmēšanā un gleznošanā
Jaunrade un materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Darbs materiālā
Dizaingrafika
Vizuālā kompozīcija

Apraksts

Vides mākslas specialitātes maģistranti apgūst vides mākslas formu konceptuālo un radoši kompozicionālo domāšanu. Studenti attīsta un pilnveido 3D datorgrafikas, interaktīvo tehnoloģiju un mazo arhitektonisko formu veidošanas prasmes, balstoties vides materiālu studijās. Praktiskie kursi mērķtiecīgi papildināti ar teorijas sadaļu, kas pilnveido studējošā izpratni par mākslu dažādos kontekstos, paver iespēju kritiski aplūkot aktuālos mākslas procesus un palīdz sekmīgi pilnveidoties radošo industriju jomā. Vides mākslas specialitātes maģistra programmas absolvents ir tehniski zinošs, radoši spēcīgs, mūsdienīgi un telpiski domājošs mākslinieks.

Maģistra darbs  tiek veidots kā jaunrades darbs vides mākslā. Vienlaikus darbā ir arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju specialitātei un tematiskajai jomai, neizslēdzot iespēju tam pretendēt uz citu mākslas disciplīnu.

Kontakti

Studentu darbi