Meklēt
Izvēlne

Diplomi un pielikumi

1. Kritērijus un kārtību, kādā Latvijas augstākās izglītības institūcijas izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus par akreditētas studiju programmas apguvi un minēto dokumentu paraugus, nosaka 16.04.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.202.(www.likumi.lv).

2. Absolvējot studijas Latvijas Mākslas akadēmijā, tiek izsniegts augstākās izglītības diploms, kā arī diploma pielikums – valsts atzīts izglītības dokuments, kas apliecina personas iegūto augstāko izglītību atbilstoši programmu akreditācijai.

3. Diploma pielikums automātiski tiek izsniegts izdevējvalsts oficiālajā valodā – latviešu valodā un plaši pielietotā Eiropas valodā – angļu valodā.

4. Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam, kas atbilst Eiropas vienotā diploma pielikuma formai. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Latvijas Mākslas akadēmijas izsniegtās diplomu un diplomu pielikumu kopijas ir autentiskas oriģinālam.

5. Diplomu un diploma pielikumu saņem visi Latvijas Mākslas akadēmijas studijas beigušie studējošie latviešu un angļu valodā bez maksas.

6. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

7. Latvijas Mākslas akadēmijā BAKALAURA DIPLOMU izsniedz personai, kura apguvusi akreditēto akadēmisko bakalaura augstākās izglītības programmu MĀKSLA (43211, 43213, 43214) un izpildījusi valsts akadēmiskās izglītības standartā noteiktās prasības. Bakalaura diploms apliecina pirmā akadēmiskā grāda ieguvi.

8. Latvijas Mākslas akadēmijā MAĢISTRA DIPLOMU izsniedz personai, kura apguvusi akreditēto akadēmisko maģistra augstākās izglītības programmu MĀKSLA (45211, 45213, 45214) un izpildījusi valsts akadēmiskās izglītības standartā noteiktās prasības. Maģistra diploms apliecina otrā akadēmiskā grāda ieguvi.

9. Diploma pielikumu sērija un numurs atbilst diploma sērijai un numuram.

10. Diploma pielikuma lapu izgatavo no krītpapīra (115 g/m2). Lapas lielums ir A4 formāta lapa (210 E 297 mm). Lapas abas puses ir pārklātas ar vienota parauga aizsardzības tīkliņu pelēkā krāsā.

11. Diploma pielikuma lapas ir numurētas, caurauklotas un apstiprinātas ar augstskolas rektora pilnvarotas amatpersonas parakstu un zīmoga nospiedumu.