Laipni lūgti jaunajā mājaslapā! Kamēr vēl informācija tiek pilnveidota, ir pieejama iepriekšējā mājaslapa šeit.

Meklēt
Izvēlne

Sagatavošanas kursi

Latvijas Mākslas akadēmija organizē maksas sagatavošanas kursus visiem interesentiem, kuriem ir mākslinieciskas dotības, interese par mākslu un mākslas procesiem.
Sagatavošanas kursus LMA iespējams apmeklēt jau vidusskolas pēdējo klašu audzēkņiem (sākot ar 10. klasi).

Mācību programma (trīs mācību gadi) paredz nodarbības zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā atbilstoši Akadēmijas iestājpārbaudījumu saturam. Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursants saņem apliecību par kursu beigšanu. Nodarbību apmeklēšana Sagatavošanas kursos nedod priekšrocības iestājpārbaudījumos Mākslas akadēmijā.

Reģistrācija mācību gadam sākas septembra sākumā (2018. gadā – 3. septembrī). Mācību gads tradicionāli sākas septembra trešajā pirmdienā (2018. gadā – 17. septembrī).

Kursu vadītāja - Dagmāra Villeruša, tel.: +371 29205852
e-pasts:  

Kursu programma

1. gads - mācību ilgums 34 nedēļas
- priekšmeti:

  • zīmēšana - 136 stundas (4 stundas vakarā (4 x 45 min.), katru otro nedēļu);
  • gleznošana - 136 stundas (4 stundas vakarā, katru otro nedēļu);
  • kompozīcijas pamati - 68 stundas (katru nedēļu 2 x 45 min.).

- priekšnoteikumi: kursā uzņem bez priekšzināšanām

2. gads - mācību ilgums 34 nedēļas
- priekšmeti:

  • zīmēšana - 136 stundas (4 stundas vakarā (4 x 45 min.), katru otro nedēļu);
  • gleznošana - 136 stundas (4 stundas vakarā, katru otro nedēļu);
  • kompozīcijas pamati - 68 stundas (katru nedēļu 2 x 45 min.).

- priekšnoteikumi: uzņem ar prasmēm un iemaņām 1. gada līmenī.

3. gads - mācību ilgums 41 nedēļa
- priekšmeti:

  • zīmēšana - 8 stundas nedēļā (296 stundas mācību gadā);
  • gleznošana - 8 stundas nedēļā (296 stundas mācību gadā);
  • kompozīcija - 1 stunda nedēļā izvēlētajā specialitātē;
  • veidošana - 4 stundas nedēļā (attiecīgajām specialitātēm).

- priekšnoteikumi: uzņem ar priekšzināšanām.

Sagatavošanas kursi mākslas vēsturē

Mācību programma (viens mācību gads) ir atbilstoša iestājpārbaudījumiem mākslas zinātnē bakalaura studiju programmā. Mācību gada ilgums - 34 nedēļas, lekcijas notiek 2 reizes nedēļā.
Priekšmeti: 

Ievads Latvijas profesionālās mākslas vēsturē - 64 stundas ( 2 x 45 min.)

Ievads Rietumu mākslas vēsturē (2 x 45 min.)

Informācija par iestājpārbaudījumiem

Sagatavošanas kursu programma

Mācību kursu apraksts
1. gadā
Zīmēšanas nodarbībās audzēkņi iegūst prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem zīmēšanas materiāliem. Mācās ģeometrisku un sadzīves priekšmetu ievietošanu lapā; to uzbūves, perspektīvas, gaismēnu principus; apgūst lineāri konstruktīvu, apjomīgi telpisku zīmējumu, formas veidošanu.

Gleznošanas nodarbībās iegūst teorētiskas zināšanas, prasmes un iemaņas tonāli telpiskās un dekoratīvās glezniecības pamatprincipu apguvē. Mācību kursa saturs: glezniecības pamattehnikas - eļļas glezniecības specifika, iespējas, darbam nepieciešamie materiāli un darbarīki; krāsu mācības pamati; mākslas valodas elementi glezniecībā; klusās dabas - vienas no žanra pamattēmām - komponēšanas pamatprincipi; tonāli telpiskas glezniecības pamatprincipi; dekoratīvās plaknes glezniecības pamatprincipi.

Kompozīcijas pamatos iepazīstas ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu dažādību; apgūst iemaņas kompozīcijas - mākslas darba uzbūves - organizēšanā, dažādu materiālu (ogle, tuša, guaša, tempera, plastiski materiāli, papīrs), tehniku un piederumu (ota, spalva) izmantošanā kompozīcijas uzdevumu veikšanai.

2. gadā
Zīmēšanas nodarbībās apgūst Mikelandželo Dāvida sejas detaļu uzbūves paņēmienus, apjomīgi telpiska un lineāri konstruktīva zīmējuma risinājuma principus, attīsta lineāro, tonālo un telpisko domāšanu. Iepazīstas ar ģipša maskas un ģipša galvas uzbūves veidiem. Mācās izprast apjoma veidošanas principus.

Gleznošanas nodarbībās apgūst augstākas profesionālās iemaņas un prasmes klusās dabas gleznošanā eļļas vai akvareļa tehnikā.

Mērķis: pilnveidot un attīstīt pirmajā gadā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.
Mācību kursa saturs: akvareļglezniecības (pēc izvēles) specifika, iespējas, darbam nepieciešamie materiāli un darbarīki; tonāli telpiskas glezniecības pamatprincipi; krāsu perspektīves likumsakarības vairākplānu klusās dabas gleznojumā; priekšplāna risinājuma iespējas un paņēmieni klusās dabas gleznojumā; viena no klusās dabas priekšmetiskā elementa – drapērijas – studijas. 

Kompozīcijas pamatos padziļina 1. kursā gūtās prasmes un iemaņas. Mācās organizēt plaknes attēlu atbilstoši līdzsvara noteikumiem. Mācību kurss ietver gan formālus vingrinājumus, gan tēlojoši priekšmetiskus uzdevumus, kā arī izteiksmes un vides strukturālas ekspresijas ar mērķi sniegt pamatus uzdotās kompozīcijas radīšanā.

3. gadā
Zīmēšanas kursa mērķis: iemācīt plastiski sarežģītas formas attēlošanas pamatus. Uzbūves, apjoma, telpiska rakursa jēdzienu praktiska apgūšana attēlojot ģipša galvas, kā arī dzīvos modeļus. Spēja izvērtēt un pielietot bagātu tonālo attiecību skalu. Zīmējums kā formas izpratnes fiksējums paralēli galvas studijām - zīmēšanas izteiksmes līdzekļu apgūšana dzīvo modeļu kustību uzmetumos. Intensīvas cilvēka figūru studijas (2 - 4 st.) mainot kustības, formātus un modeļus, izvairoties no pasīvas nozīmēšanas. Savukārt tonālie uzdevumi tiek virzīti līdz tonālai gatavībai.

Gleznošanas kursa mērķis: padziļināt iepriekš apgūtās profesionālās iemaņas un attīstīt glezniecības uzdevuma izpratni un spējas to patstāvīgi risināt atbilstoši LMA iestājeksāmenu prasībām.
Mācību kursa saturs: tonāli telpiskas glezniecības pamatprincipi; materialitātes, apjoma un telpiskuma atspoguļošanas pamatprincipi un paņēmieni; lineārā un krāsu perspektīve interjera gleznojumā; anatomijas studiju, proporciju un uzbūves problēmas portreta un pusfigūras gleznojumā.

Nodarbību kursa „Kompozīcija" mērķis: sniegt nepieciešamās zināšanas izvēlētajā specialitātē, atbilstoši LMA iestājeksāmenu prasībām.

Kursu pedagogi ir Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēki un vieslektori.

Sagatavošanas kursu nodarbību saraksts 2018./2019. mācību gadam

Mācību gada sākums: 2018. gada 17. septembrī

1. gads
Otrdienās un ceturtdienās - zīmēšana / gleznošana
4 stundas (4 x 45 min.), no 18.00 līdz 21.15
Pasniedzēji:Ilze Neilande, Reinis Liepa, Ilze Lībiete

Trešdienās - kompozīcijas pamati, pasn. Ilze Lībiete, LMA bibliotēkas lasītavā
2 stundas, no 18.00 vai 19.30

2. gads
Pirmdienās un trešdienās - zīmēšana / gleznošana
4 stundas no 18.00 līdz 21.15
Pasniedzēji: lekt. Inese Siliņa, asoc.prof. Valdis Krēsliņš

Otrdienās - kompozīcijas pamati, pasn. Maija Avota
Ceturtdienās – kompozīcijas pamati, as.prof. Pēteris Postažs
LMA bibliotēkas lasītavā
2 stundas, no 18.00

3. gads
Pirmdienās un trešdienās - gleznošana
4 stundas no 18.00 līdz 21.15
Pasniedzējas: asoc.prof. Irēna Lūse, 58. telpa, lekt. Ilze Neilande, 51. telpa

Otrdienās un ceturtdienās - zīmēšana
4 stundas no 18.00 līdz 21.15
Pasniedzēja: asoc.prof. Dina Ābele

Kompozīcija izvēlētajā specialitātē - 1 stunda nedēļā (45 min.) - pirms zīmēšanas, gleznošanas nodarbībām

Piektdienās – veidošana 15. telpa, 1. stāvs
4 stundas no 18.00 līdz 21.15
Pasniedzējs: doc. Valtis Barkāns

Mākslas vēstures kurss
Pirmdienās un trešdienās - Latviešu mākslas vēsture un Aizrobežu mākslas vēsture
10. auditorija, 1. stāvs
2 stundas (2 x 45 min.) no 18.00 līdz 19.30
Pasniedzēji: lekt. Inese Sirica, Agita Gritāne

Par mācību maksu, reģistrāciju un nodarbību sākumu

Mācību  maksas lielumu nosaka Latvijas Mākslas akadēmijas Senāts. Mācību maksa tiek aprēķināta visam  mācību gadam un vienmērīgi sadalīta pa mēnešiem.

Pirmā iemaksa par 1,5 mēnešiem; turpinot mācības – līdz katra mēneša 1. datumam par nākamo mēnesi, uzrādot kvīti, kvīts izdruku vai nosūtot maksājuma uzdevumu uz e-pastu: .

Iespēja apmeklēt atsevišķus priekšmetus.
Audzēkņu reģistrācija no 2018. gada 3. septembra līdz 6. septembrim un no 10. līdz 13. septembrim no plkst. 18.00 līdz 20.00, 52. telpā, 4. stāvā.

Reģistrējoties jāiesniedz 2 apliecības lieluma fotogrāfijas, jāuzrāda mācību apmaksas kvīts (vai interneta izdruka) un jāaizpilda anketa.

Informācija pa telefonu +371 29205852 (kursu vadītāja Dagmāra Villeruša).

Mācību maksa
1. gads: par zīmēšanu, gleznošanu un kompozīciju 114 € mēnesī
par atsevišķiem priekšmetiem:
zīmēšana/gleznošana 46 € mēnesī
kompozīcijas pamati 23 € mēnesī

2. gads: par zīmēšanu, gleznošanu un kompozīciju 114 € mēnesī
par atsevišķiem priekšmetiem:
zīmēšana/gleznošana 46 € mēnesī
kompozīcijas pamati 23 € mēnesī

3. gads: par zīmēšanu, gleznošanu un kompozīciju 194 € mēnesī
par atsevišķiem priekšmetiem:
zīmēšana 92 € mēnesī
gleznošana 92 € mēnesī
kompozīcija 16 € mēnesī
veidošana 46 € mēnesī

Mākslas vēstures gads 46 € mēnesī.

Mācību maksas jāiemaksā:
Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
Nod. maks. reģ. Nr. 90000029965
Banka: budžets
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV62TREL 9220 0510 00000
Maksāšanas mērķis:
EKK 21351 - maksa par Sagatavošanas kursiem
(audzēkņa vārds, uzvārds un mēnesis, par kuru maksā)

Kontakti