Meklēt
Izvēlne

Sagatavošanas kursi

Latvijas Mākslas akadēmija organizē maksas sagatavošanas kursus visiem, kam ir mākslinieciskas dotības un interese par mākslu.
Šos kursus var apmeklēt jau vidusskolas pēdējo klašu audzēkņi, sākot no 10. klases.

Mācību programma (trīs mācību gadi) paredz nodarbības zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā atbilstoši LMA iestājpārbaudījumu saturam. Nodarbību apmeklēšana Sagatavošanas kursos nedod priekšrocības iestājpārbaudījumos.

Vairāk informācijas par pieteikšanās kārtību zvanot +371 25743752.

Kursu programma

1. gadā mācību ilgums – 34 nedēļas
Priekšmeti:

 • zīmēšana – 136 stundas (4 x 45 min katru otro nedēļu);
 • gleznošana – 136 stundas (4 x 45 min katru otro nedēļu);
 • kompozīcijas pamati – 68 stundas (2 x 45 min katru nedēļu).

Priekšnoteikumi: kursā uzņem bez priekšzināšanām

2. gadā mācību ilgums – 34 nedēļas
Priekšmeti:

 • zīmēšana – 136 stundas (4 x 45 min katru otro nedēļu);
 • gleznošana – 136 stundas (4 x 45 min katru otro nedēļu);
 • kompozīcijas pamati – 68 stundas (2 x 45 min katru nedēļu).

Priekšnoteikumi: uzņem ar prasmēm un iemaņām 1. gada līmenī

3. gadā mācību ilgums – 41 nedēļa
Priekšmeti:

 • zīmēšana – 8 stundas nedēļā (296 stundas mācību gadā);
 • gleznošana – 8 stundas nedēļā (296 stundas mācību gadā);
 • kompozīcija – 1 stunda nedēļā izvēlētajā specialitātē;
 • veidošana – 4 stundas nedēļā (specialitātēm, kurās paredzēts iestājpārbaudījums veidošanā).

Priekšnoteikumi: uzņem ar priekšzināšanām.

 

Sagatavošanas kursi mākslas vēsturē

Mācību programma (viens mācību gads) ir atbilstoša iestājpārbaudījumiem mākslas zinātnē bakalaura studiju programmā. Mācību gada ilgums – 34 nedēļas, lekcijas notiek 2 reizes nedēļā.
Priekšmeti: 

Ievads Latvijas profesionālās mākslas vēsturē 

Ievads Rietumu mākslas vēsturē 

Informācija par iestājpārbaudījumiem

Mācību kursu apraksts

Mācību kursu apraksts
1. gadā
Zīmēšanas nodarbībās audzēkņi iegūst prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem zīmēšanas materiāliem. Mācās ģeometrisku un sadzīves priekšmetu ievietošanu lapā; to uzbūves, perspektīvas, gaismēnu principus; apgūst lineāri konstruktīvu, apjomīgi telpisku zīmējumu, formas veidošanu.

Gleznošanas nodarbībās iegūst teorētiskas zināšanas, prasmes un iemaņas tonāli telpiskās un dekoratīvās glezniecības pamatprincipu apguvē. Mācību kursa saturs: glezniecības pamattehnikas – eļļas glezniecības specifika, iespējas, darbam nepieciešamie materiāli un darbarīki; krāsu mācības pamati; mākslas valodas elementi glezniecībā; klusās dabas – viena no pamatžanriem – komponēšanas pamatprincipi; tonāli telpiskas glezniecības pamatprincipi; dekoratīvās plaknes glezniecības pamatprincipi.

Kompozīcijas pamatos iepazīstas ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu dažādību; apgūst iemaņas kompozīcijas – mākslas darba uzbūves – organizēšanā, dažādu materiālu (ogle, tuša, guaša, tempera, plastiski materiāli, papīrs), tehniku un piederumu (ota, spalva) izmantošanā kompozīcijas uzdevumu veikšanai.

2. gadā
Zīmēšanas nodarbībās apgūst Mikelandželo Dāvida sejas detaļu uzbūves paņēmienus, apjomīgi telpiska un lineāri konstruktīva zīmējuma risinājuma principus, attīsta lineāro, tonālo un telpisko domāšanu. Iepazīstas ar ģipša maskas un ģipša galvas uzbūves veidiem. Mācās izprast apjoma veidošanas principus.

Gleznošanas nodarbībās apgūst augstākas profesionālās iemaņas un prasmes klusās dabas gleznošanā eļļas vai akvareļa tehnikā.

Mērķis: pilnveidot un attīstīt pirmajā gadā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.
Mācību kursa saturs: akvareļglezniecības (pēc izvēles) specifika, iespējas, darbam nepieciešamie materiāli un darbarīki; tonāli telpiskas glezniecības pamatprincipi; krāsu perspektīves likumsakarības vairākplānu klusās dabas gleznojumā; priekšplāna risinājuma iespējas un paņēmieni klusās dabas gleznojumā; viena no klusās dabas priekšmetiskā elementa – drapērijas – studijas. 

Kompozīcijas pamatos padziļina 1. kursā gūtās prasmes un iemaņas. Mācās organizēt plaknes attēlu atbilstoši līdzsvara noteikumiem. Mācību kurss ietver gan formālus vingrinājumus, gan tēlojoši priekšmetiskus uzdevumus, kā arī izteiksmes un vides strukturālas ekspresijas ar mērķi sniegt pamatus uzdotās kompozīcijas radīšanā.

3. gadā
Zīmēšanas kursa mērķis: iemācīt plastiski sarežģītas formas attēlošanas pamatus. Uzbūves, apjoma, telpiska rakursa jēdzienu praktiska apgūšana attēlojot ģipša galvas, kā arī dzīvos modeļus. Spēja izvērtēt un pielietot bagātu tonālo attiecību skalu. Zīmējums kā formas izpratnes fiksējums paralēli galvas studijām – zīmēšanas izteiksmes līdzekļu apgūšana dzīvo modeļu kustību uzmetumos. Intensīvas cilvēka figūru studijas (2–4 st.), mainot kustības, formātus un modeļus, izvairoties no pasīvas nozīmēšanas. Savukārt tonālie uzdevumi tiek virzīti līdz tonālai gatavībai.

Gleznošanas kursa mērķis: padziļināt iepriekš apgūtās profesionālās iemaņas un attīstīt glezniecības uzdevuma izpratni un spējas to patstāvīgi risināt atbilstoši LMA iestājeksāmenu prasībām.
Mācību kursa saturs: tonāli telpiskas glezniecības pamatprincipi; materialitātes, apjoma un telpiskuma atspoguļošanas pamatprincipi un paņēmieni; lineārā un krāsu perspektīve interjera gleznojumā; anatomijas studiju, proporciju un uzbūves problēmas portreta un pusfigūras gleznojumā.

Nodarbību kursa "Kompozīcija" mērķis: sniegt nepieciešamās zināšanas izvēlētajā specialitātē atbilstoši LMA iestājeksāmenu prasībām.

Kursu pedagogi ir Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēki un vieslektori.

Sagatavošanas kursu nodarbību saraksts 2021./2022. mācību gadam

Mācību gada sākums 20.septembrī.

Aktuālais nodarbību saraksts apskatāms šeit.

Mācību maksa, reģistrācija un nodarbību sākums

Sākoties  2021./2022.mācību gadam jauna samaksas kārtība.

Turpmāk samaksa par Sagatavošanas kursiem un Sagatavošanas kursiem mākslas vēsturē tiks veikta pusgada apmērā vai pa daļām, saskaņā ar maksājuma grafiku. Mācību maksa tiek apmaksāta 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Pēc mācību apmaksas maksājumu uzdevumu iesūtīt .

Mācību maksas apmēri Sagatavošanas kursiem zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā par pusgadu:

 • 1.mācību gads – 1.pusgads 399€, 2.pusgads 579€ (vai pēc attiecīgi izvēlētajiem priekšmetiem);
 • 2.mācību gads 1.pusgads 399€, 2.pusgads 579€ (vai pēc attiecīgi izvēlētajiem priekšmetiem);
 • 3.mācību gads – 1.pusgads 688€, 2.pusgads 985€ (vai pēc attiecīgi izvēlētajiem priekšmetiem);

Mācību maksas apmēri Sagatavošanas kursiem mākslas vēsturē par pusgadu:

 • 1.pusgads 161€, 2.pusgads 230€ (vai pēc attiecīgi izvēlētajiem priekšmetiem);

Papildus informācija zvanot +371 25743752 vai rakstot uz (kursu vadītāja Paula Salmiņa).

Pilnu mācību maksas izcenojumu skatīt šeit.

*Mācību maksa vēl var tikt precizēta sākoties mācību gadam.

Pieteikšanās Sagatavošanas kursiem notiek elektroniski aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikšanās no 16.augusta līdz 10.septembrim. Pieteikuma anketu iespējams aizpildīt šeit. Nodarbību sākums 20.septembrī.

Mācību maksa jāiemaksā:

Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. 90000029965
Banka: budžets
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV62TREL 9220 0510 00000
Maksāšanas mērķis: EKK 21351 – maksa par Sagatavošanas kursiem (kurš kurss, audzēkņa vārds, uzvārds)

Kontakti