Meklēt
Izvēlne

Sagatavošanas kursi

Latvijas Mākslas akadēmija organizē maksas sagatavošanas kursus visiem, kam ir mākslinieciskas dotības un interese par mākslu. Kursus iespējams apmeklēt ik vienam bez vecuma ierobežojuma un iepriekšējas sagatavotības, sākot no 10.klases. 

Mācību programma (trīs mācību gadi) paredz nodarbības zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, kā arī Latvijas un Rietumu mākslas vēsturē, atbilstoši LMA iestājpārbaudījumu saturam. Nodarbību apmeklēšana Sagatavošanas kursos nedod priekšrocības iestājpārbaudījumos.

Vairāk informācijas par pieteikšanās kārtību zvanot +371 25743752.

Kursu programma

1. gadā mācību ilgums – 34 nedēļas
Priekšmeti:

  • zīmēšana – 136 stundas (4 x 45 min katru otro nedēļu);
  • gleznošana – 136 stundas (4 x 45 min katru otro nedēļu);
  • kompozīcijas pamati – 68 stundas (2 x 45 min katru nedēļu).

Priekšnoteikumi: kursā uzņem bez priekšzināšanām

2. gadā mācību ilgums – 34 nedēļas
Priekšmeti:

  • zīmēšana – 136 stundas (4 x 45 min katru otro nedēļu);
  • gleznošana – 136 stundas (4 x 45 min katru otro nedēļu);
  • kompozīcijas pamati – 68 stundas (2 x 45 min katru nedēļu).

Priekšnoteikumi: uzņem ar prasmēm un iemaņām 1. gada līmenī

3. gadā mācību ilgums – 41 nedēļa
Priekšmeti:

  • zīmēšana – 8 stundas nedēļā (296 stundas mācību gadā);
  • gleznošana – 8 stundas nedēļā (296 stundas mācību gadā);
  • kompozīcija – 1 stunda nedēļā izvēlētajā specialitātē;
  • veidošana – 4 stundas nedēļā (specialitātēm, kurās paredzēts iestājpārbaudījums veidošanā).

Priekšnoteikumi: uzņem ar priekšzināšanām.

Sagatavošanas kursi mākslas vēsturē

Mācību programma (viens mācību gads) ir atbilstoša iestājpārbaudījumiem mākslas zinātnē bakalaura studiju programmā. Mācību gada ilgums – 34 nedēļas, lekcijas notiek 2 reizes nedēļā.
Priekšmeti: 

Ievads Latvijas profesionālās mākslas vēsturē 

Ievads Rietumu mākslas vēsturē 

Informācija par iestājpārbaudījumiem

Mācību kursu apraksts

Mācību kursu apraksts
1. gadā
Zīmēšanas nodarbībās audzēkņi iegūst prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem zīmēšanas materiāliem. Mācās ģeometrisku un sadzīves priekšmetu ievietošanu lapā; to uzbūves, perspektīvas, gaismēnu principus; apgūst lineāri konstruktīvu, apjomīgi telpisku zīmējumu, formas veidošanu.

Gleznošanas nodarbībās iegūst teorētiskas zināšanas, prasmes un iemaņas tonāli telpiskās un dekoratīvās glezniecības pamatprincipu apguvē. Mācību kursa saturs: glezniecības pamattehnikas – eļļas glezniecības specifika, iespējas, darbam nepieciešamie materiāli un darbarīki; krāsu mācības pamati; mākslas valodas elementi glezniecībā; klusās dabas – viena no pamatžanriem – komponēšanas pamatprincipi; tonāli telpiskas glezniecības pamatprincipi; dekoratīvās plaknes glezniecības pamatprincipi.

Kompozīcijas pamatos iepazīstas ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu dažādību; apgūst iemaņas kompozīcijas – mākslas darba uzbūves – organizēšanā, dažādu materiālu (ogle, tuša, guaša, tempera, plastiski materiāli, papīrs), tehniku un piederumu (ota, spalva) izmantošanā kompozīcijas uzdevumu veikšanai.

2. gadā
Zīmēšanas nodarbībās apgūst Mikelandželo Dāvida sejas detaļu uzbūves paņēmienus, apjomīgi telpiska un lineāri konstruktīva zīmējuma risinājuma principus, attīsta lineāro, tonālo un telpisko domāšanu. Iepazīstas ar ģipša maskas un ģipša galvas uzbūves veidiem. Mācās izprast apjoma veidošanas principus.

Gleznošanas nodarbībās apgūst augstākas profesionālās iemaņas un prasmes klusās dabas gleznošanā eļļas vai akvareļa tehnikā.

Mērķis: pilnveidot un attīstīt pirmajā gadā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.
Mācību kursa saturs: akvareļglezniecības (pēc izvēles) specifika, iespējas, darbam nepieciešamie materiāli un darbarīki; tonāli telpiskas glezniecības pamatprincipi; krāsu perspektīves likumsakarības vairākplānu klusās dabas gleznojumā; priekšplāna risinājuma iespējas un paņēmieni klusās dabas gleznojumā; viena no klusās dabas priekšmetiskā elementa – drapērijas – studijas. 

Kompozīcijas pamatos padziļina 1. kursā gūtās prasmes un iemaņas. Mācās organizēt plaknes attēlu atbilstoši līdzsvara noteikumiem. Mācību kurss ietver gan formālus vingrinājumus, gan tēlojoši priekšmetiskus uzdevumus, kā arī izteiksmes un vides strukturālas ekspresijas ar mērķi sniegt pamatus uzdotās kompozīcijas radīšanā.

3. gadā
Zīmēšanas kursa mērķis: iemācīt plastiski sarežģītas formas attēlošanas pamatus. Uzbūves, apjoma, telpiska rakursa jēdzienu praktiska apgūšana attēlojot ģipša galvas, kā arī dzīvos modeļus. Spēja izvērtēt un pielietot bagātu tonālo attiecību skalu. Zīmējums kā formas izpratnes fiksējums paralēli galvas studijām – zīmēšanas izteiksmes līdzekļu apgūšana dzīvo modeļu kustību uzmetumos. Intensīvas cilvēka figūru studijas (2–4 st.), mainot kustības, formātus un modeļus, izvairoties no pasīvas nozīmēšanas. Savukārt tonālie uzdevumi tiek virzīti līdz tonālai gatavībai.

Gleznošanas kursa mērķis: padziļināt iepriekš apgūtās profesionālās iemaņas un attīstīt glezniecības uzdevuma izpratni un spējas to patstāvīgi risināt atbilstoši LMA iestājeksāmenu prasībām.
Mācību kursa saturs: tonāli telpiskas glezniecības pamatprincipi; materialitātes, apjoma un telpiskuma atspoguļošanas pamatprincipi un paņēmieni; lineārā un krāsu perspektīve interjera gleznojumā; anatomijas studiju, proporciju un uzbūves problēmas portreta un pusfigūras gleznojumā.

Nodarbību kursa "Kompozīcija" mērķis: sniegt nepieciešamās zināšanas izvēlētajā specialitātē atbilstoši LMA iestājeksāmenu prasībām.

Kursu pedagogi ir Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēki un vieslektori.

Sagatavošanas kursu nodarbību saraksts 2023./2024. studiju gadam

Nodarbību sākums 2023. gada 4. septembrī. 

Aktuālais nodarbību saraksts apskatāms šeit.

Mācību maksa, reģistrācija un nodarbību sākums

Pirms Sagatavošanas kursu uzsākšanas tiek slēgts līgums. Samaksa par Sagatavošanas kursiem un Sagatavošanas kursiem mākslas vēsturē tiek veikta pusgada apmērā vai pa daļām, saskaņā ar līguma maksājuma grafiku. Mācību maksa tiek apmaksāta 10 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas. Pēc apmaksas veikšanas maksājuma uzdevums obligāti jāiesūta .

Sagatavošanas kursu nodarbību maksu skatīt šeit.

Pieteikšanās Sagatavošanas kursiem notiek elektroniski aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikšanās no 1. līdz 20.augustam. Pieteikuma anketu iespējams aizpildīt šeit Nodarbību sākums 4.septembrī. 

Papildus informācija zvanot +371 25743752 vai rakstot uz (kursu vadītāja Paula Salmiņa).

Mācību maksa jāiemaksā:
Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
PVN reģ. nr. 90000029965
CITADELE PARXLV22
LV78PARX0002240530003 – LMA pašu ieņēmumu konts 
Maksājuma mērķis: maksa par Sagatavošanas kursiem (kurš kurss, audzēkņa vārds, uzvārds)

Kontakti