Meklēt
Izvēlne

Restaurācija

Nodaļa

Mākslas zinātnes nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Apraksts

LMA Restaurācijas apakšnozares studijās ir iekļauti akadēmiskie priekšmeti un priekšmetu bloki, kas sniedz teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas stājglezniecības un monumentālās glezniecības restaurācijā.  Restaurācijas teorētiskajās disciplīnās ir iekļauta glezniecības tehnoloģija un speciālā ķīmija. Lekcijas sniedz zināšanas par mākslas darba struktūras izpēti, bojājumu diagnostiku un restaurācijā pielietojamajiem materiāliem.

Praktiskajās nodarbībās tiek apgūti dažādi restaurācijas procesi. Strādājot ar konkrētu mākslas darbu, notiek teorētisko zināšanu pārbaude un padziļināšana. Restaurācijas praktiskajās disciplīnās ietilpst arī glezniecības un grafikas darbu kopēšana, kas dod zināšanas par gleznu optisko struktūru uzbūvi, dažādu tehniku raksturu, attīsta prasmes, kas nepieciešamas restauratora darbā. Ar katru studiju gadu veicot aizvien sarežģītākus uzdevumus, students kļūst par patstāvīgu restaurācijas speciālistu. Studenti apgūst restaurācijas zinātniskos pamatprincipus un iemācās noformēt starptautiskajai praksei atbilstošu restaurācijas dokumentāciju.

Mācību laikā studentiem ir iespēja piedalīties ne tikai ar radošo darbu, bet arī ar specialitāti saistītās zinātniskajās konferencēs un izstādēs. Apakšnozares pedagogi un studenti sadarbojas ar Latvijas muzejiem, Latvijas Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūtu, Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti, kā arī ar restaurācijas institūtiem un mākslas augstskolām Eiropā. 

Kontakti

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma


HUMANITĀRO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJO MĀKSLAS PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Zīmēšana 
Gleznošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA.
Restaurācija 
Monumentālās glezniecības restaurācija
Kopēšana
Glezniecības tehnoloģija
Muzeju mācība / Kultūras pieminekļu aizsardzība
Ķīmija

VASARAS STUDIJU POSMS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Mākslas studijas plenērā
Materiālu studijas

BAKALAURA DARBS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI.
Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Gleznošana
Zīmēšana 
Veidošana
Mediju māksla
Anatomija