Meklēt
Izvēlne

Kursi viesstudentiem

Studijām Latvijas Mākslas akadēmijā viesstudenta statusā var pieteikties studējošie no tām augstskolām, ar kurām Latvijas Mākslas akadēmija ir noslēgusi starpaugstskolu līgumu par studentu apmaiņu.

Latvijas Mākslas akadēmijai vienošanās par viesstudentu apmaiņu ir spēkā ar sekojošām institūcijām:

  • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
  • Latvijas Kultūras akadēmija
  • Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža

Viesstudenti var apgūt dažādus kursus, taču par katru studiju priekšmetu ir jāvienojas individuāli ar interesējošā kursa pasniedzēju. Katrs pieprasījums tiek izskatīts individuāli, jo LMA piedāvā daudz specializētu kursu mākslā un dizainā, kuru pieejamība klausītājiem ir atkarīga gan no interesenta priekšzināšanām, gan no LMA iespējām kursā uzņemt jaunu kursantu. Jāņem vērā, ka reizēm jaunu kursantu uzņemšanu ierobežo pieejamās telpas un aprīkojums, kā arī tas, ka liela daļa apakšnozaru specializēto kursu balstās uz individuālu apmācību kontekstā ar iepriekš apgūto. Viesstudentiem rekomendēti tiek kursi mākslas zinātnē, kultūras vēsturē un teorijā u. tml.

Ar studiju programmu un lekciju grafiku var iepazīties Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapas sadaļā LMA studentiem. Neilgi pirms katra semestra sākuma mājas lapā tiek publicēti gaidāmā semestra lekciju grafiki bakalaura un maģistra programmu studentiem. Lekciju grafikā uzmeklējiet interesējošā kursa pasniedzēju un sazinieties par iespēju kursu apmeklēt viesstudenta statusā (pasniedzēju kontakti publicēti attiecīgās katedras kontaktu sadaļā) vai rakstiet uz e-pastu: . Ja kursa docētājs apstiprina, ka viesstudenti var pievienoties kursam, tad jāaizpilda iesniegums un jāiesniedz LMA Studiju daļā (par bakalaura līmeņa kursiem) vai LMA Maģistrantūrā (par maģistra līmeņa kursiem).

Pēc sekmīgas lekciju kursa apgūšanas un noslēguma pārbaudījuma izpildes viesstudents saņem apliecinājumu par apgūto kursu un iegūst attiecīgo kredītpunktu skaitu.

Pretendenti var pieteikties studijām klausītāja statusā, sākot ar attiecīgā semestra reģistrācijas nedēļas pirmo dienu līdz semestra otrās nedēļas beigām.

Kontakti