Meklēt
Izvēlne

Dr. art. Silvija Grosa

Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares vadītāja, profesore

Silvija Grosa ir mākslas vēsturniece. Lekciju kursos “Seno laiku mākslas vēsture”, “Antīkās mākslas vēsture”, “Renesanses mākslas vēsture” cenšas ieinteresēt studentus par senāko periodu mākslu Eiropā. Lai nostiprinātu zināšanas par Eiropas mākslas mantojumu, organizējusi braucienus uz nozīmīgām mākslas krātuvēm Eiropā. Lekciju kursa “Kultūras krustpunkti” kuratore.

Zinātnisko interešu lokā ir Latvijas 19. un 20. gadsimtu mijas arhitektūra un dekoratīvā māksla. Darbi: monogrāfija “Dekors Rīgas jūgendstila perioda arhitektūrā” (iznāks 2019. gadā), "Pūķa motīvs un Rīgas jūgendstila dekoratīvā tēlniecība” (2004), ceļveži “Rīgas jūgendstils. Pastaigas pa Rīgu jūgendstila laikmetā” (2003), vairāki atkārtoti izdoti īsvarinti (2004, 2005, 2007, 2014), “Brīvmūrniecība. Zīmes un Rīgas arhitektūra” (2016). Daļas par arhitektūru un lietišķo mākslu daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” IV sējumā “Neoromantiskā modernisma periods. 1890–1915” (2014) un par lietišķo mākslu III sējuma II grāmatā “Historisma un reālisma periods. 1840–1890” (iznāks 2019. gada sākumā). Sastādījusi rakstu krājumus “Jūgendstils Baltijā. Laiks un telpa: Baltijas jūras valstis 19.–20. gs. mijā / Art Nouveau. Time and Space: The Baltic Sea countries at the turn of the 20th century”(1999), “Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā” (2000). Ap 35 zinātnisku rakstu autore Latvijas un ārzemju izdevumos, organizējusi konferences Latvijā un ar referātiem piedalījusies daudzās konferencēs Latvijā un ārzemēs.

Pasniedz:

BA
Seno laiku mākslas vēsture
Antīkās mākslas vēsture
Renesanses mākslas vēsture

MA
Kultūras konteksti, kursa kuratore
Maģistrantu zinātniskā konference

T. +371 26548167