Meklēt
Izvēlne

Ilgtermiņa stratēģija

Latvijas Mākslas akadēmijas Ilgtermiņa attīstības stratēģija (turpmāk – Stratēģija) ir izstrādāta, ņemot vērā Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumus Nr. 561 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumus”.

Stratēģija ir izstrādāta, balstoties Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās specializācijas un politiku pamatprincipos (2016) un ņemot vērā Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam "Radošā Latvija” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 29. jūlija rīkojumu Nr. 401) un Latvijas Mākslas akadēmijas studiju un zinātniskās darbības attīstības stratēģiju, “Latvijas Mākslas akadēmijas internacionalizācijas stratēģiju” un “Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās rīcības plānā 2012.–2020. gadam”, kā arī turpinot “Latvijas Mākslas akadēmijas darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģiju 2009.–2015. gadam”.

Latvijas Mākslas akadēmijas Ilgtermiņa attīstības stratēģijas mērķis ir mākslas, dizaina, mākslas un kultūras teorijas un vēstures augstākās izglītības nodrošināšana, balstot izglītību pētniecībā un radoši mākslinieciskā darbībā un pārnesot tehnoloģiskās un netehnoloģiskās inovācijas un radoši māksliniecisko praksi, sekmējot kultūras un radošo industriju darbību, Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību.

Lejuplādēt dokumentu "Latvijas Mākslas akadēmijas ilgtermiņa attīstības stratēģija"