Meklēt
Izvēlne

Valsts pētījumu programma / projekts IDEUM

Projekts "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" / IDEUM
(Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" ietvaros.

Projekta Nr.: VPP-LETONIKA-2021/1-0008
Projekta īstenošana: 20.12.2021.–19.12.2024.
Projekta kopējais finansējums: 1 068 000 EUR
Projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome

Projekta partneri: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI, vadošais partneris), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija

Projekta koordinators LMA: Dina Suhanova

IDEUM mājaslapa: klikšķināt šeit.
IDEUM Facebook profils: klikšķināt šeit.

Projekta pētnieciskā grupa: Dina Suhanova, Māra Traumane (LMA Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta pētnieces) un LMA maģistrantūras studentes – Liāna Iveta Beņķe (Mākslas vēstures un teorijas studijas ar Kuratoru specializāciju) un Biruta Auriņa (Mākslas vēstures un teorijas studijas).

Kontaktinformācija: , (LU LFMI)

Projekta mērķis: apvienojot pētniekus no dažādām humanitāro, kultūras, sociālo un vides pētījumu jomām, īstenot daudzdimensionālu un starpnozaru pētījumu par identitātes, vēstures, kultūras un vides attiecībām vēsturiskos un mūsdienu kontekstos. Saskaņā ar valsts pētījumu programmas virsmērķi – veidot Latvijā iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību, kuras pamats ir demokrātiskas vērtības, latviešu valoda un kultūra, projekts tiks īstenots trīs jomās:

  • fundamentāli, – īstenojot inovatīvu, starpnozaru pētījumu, attīstot zinātnes komunikāciju un sekmējot pētniecisko sadarbību kā Latvijā, tā ar nozaru starptautiskajām organizācijām;

  • līdzdalīgi, – attīstot un stiprinot pilsoņu zinātni, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes akcijas, jo īpaši humanitāro zinātņu datu jomā;

  • izglītojoši, – integrējot radītās zināšanas un projekta rezultātus Latvijas augstākās izglītības sistēmā.

Projekta uzdevumi: (1) analizēt identitātes veidošanās priekšnosacījumus un attīstību mijiedarbībā ar vietu (vidi) vēsturiskā un laikmetīgā kontekstā; (2) kartēt daudzšķautņainu ainavas identitāšu attīstību, pievēršot uzmanību cilvēka veidotās vides, kultūras un dabas sinerģijai; (3) pētīt arhitektūras un vides formas, mākslinieciskās prakses, lokalitātes, vietas un piederības koncepcijas; (4) aplūkot kultūras ainavu veidošanos, jo īpaši kultūru migrācijas kontekstā.

Logo, company name

Description automatically generatedA red and white logo

Description automatically generated with low confidence