Meklēt
Izvēlne

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (PostDoc) 1.1.1.2./VIAA/1/16/125 “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā”

Latvijas Mākslas akadēmija ir parakstījusi līgumu par pirmā pēcdoktorantūras pētījuma izstrādi Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” (PostDoc) ietvaros.
Rūpniecisko pētījumu “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā” no Latvijas Mākslas akadēmijas pieteica un izstrādās asociētā profesore, mākslas zinātņu doktore Aija Freimane.

Eiropas Komisija ir atzinusi, ka dizains ir būtisks inovāciju radīšanā un zināšanu ietilpīgas tautsaimniecības transformācijai. Neskatoties uz to, praksē un uz pierādījumiem balstīta dizaina identifikācijas sistēma un metode, kas spētu izvērtēt dizaina pievienoto vērtību ilgtspējīgai, zināšanu ietilpīgai tautsaimniecībai, joprojām nav izstrādāta. Dizains kā metode, stratēģija vai rezultāts Latvijā netiek atbilstoši lietots ne uzņēmējdarbības konkurētspējai, ne politikas plānošanas dokumentos, ne starpnozaru, ne arī uzņēmējdarbības vai sabiedrības kopīgam labumam.

Pēcdoktorantūras pētījums “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu-ietilpīgas tautsaimniecības transformācijai Latvijā” tiks īstenots Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA). To veiks LMA pēcdoktorante Dr.art. Aija Freimane sadarbībā ar partnerinstitūcijām.

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir izveidot dizaina identifikācijas sistēmu un izanalizēt dizaina inovāciju kapacitāti zināšanu ietilpīgas tautsaimniecības transformācijai Latvijā saskaņā ar Viedās specializācijas (VSS) 2.virziena 2.prioritāti. Pēcdoktorantūras pētījuma laikā tiks izanalizēti dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes faktori un dizaina komponentes (lietojamība, pieredze, vērtība, atbildība, intelektuālais īpašums) produktu, pakalpojumu līmenī lietotāju (sabiedrības), uzņēmēju, politikas veidotāju un ekspertu auditorijās, lai izstrādātu praksē un uz pierādījumiem balstītu dizaina identifikācijas sistēmu.

Pētniecības darbības vērstas, lai sasniegtu rezultātu – izstrādāt uzņēmējiem lietojamu, praksē un uz pierādījumiem balstītu dizaina identifikācijas sistēmu, lai būtu iespējams identificēt dizaina pievienoto vērtību produktu, pakalpojumu konkurētspējai un novērtētu dizaina inovāciju kapacitāti. Plānotas šādas pētniecības darbības: pētniecības teorētiskā un metodoloģiskā ietvara izstrādāšana; dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes un produktu, pakalpojumu izstrādē nozīmīgo dizaina komponentu izpēte pētījuma mērķauditorijās; dizaina identifikācijas sistēmas prototipēšana, testēšana, uzlabošana un dizaina identifikācijas sistēmas indikatoru aprakstīšana zināšanu ietilpīgas tautsaimniecības transformācijai Latvijā.

2016.gada novembrī tika izsludināta pasākuma pirmās pētniecības pieteikumu atlases kārta. Tajā Valsts Izglītības un attīstības aģentūra saņēma 246 pētniecības pieteikumus, no tiem 62 ir fundamentālo un 184 rūpniecisko pētījumu pieteikumus. Iesniegtajiem pētniecības pieteikumiem jāatbilst RIS 3 – Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomām. Pirmajā kārtā 54 pētniecības pieteikumi tika iesniegti biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģiju jomā; 27 pētniecības pieteikumi informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā; 25 - zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā; 65 - viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā; 24 - viedās enerģētikas jomā un 51 pētniecības pieteikums tika iesniegts, lai sniegtu ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā. Pirmajā pēcdoktorantūras pētījumu pieteikumu kārtā Latvijā apstiprināti nedaudz vairāk kā 150 pētījumu pieteikumi.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (PostDoc) projekts 1.1.1.2./VIAA/1/16/125 otrais ceturksnis

Latvijas Mākslas akadēmijas pēcdoktorante Dr.art Aija Freimane, īstenojot pēcdoktorantūras rūpniecisko pētījumu “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā” Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” (PostDoc) ietvaros, turpina veikt teorētiskā ietvara izpēti un analīzi.

Pēcdoktorantūras pētījuma īstenošanas otrajā ceturksnī sniegta informācija par pētījuma mērķiem un gaitu kā zinātnisko rezultātu izplatīšana starptautiski un populārzinātniski visplašākajai sabiedrībai semināra – praktikuma “Design audit and brand story for business” Latvijas un Igaunijas koka industrijas uzņēmējiem Vidzemes plānošanas reģionā un Voru plānošanas reģionā 18.-19.janvāris, 2018, un Erasmus+ mobilitātes ietvaros uz Hogeschool West-Vlaanderen Howest, Beļģija, 19.02.-23.02.2018, kur notika arī starptautiskās auditorijas informēšana par pēcdoktorantūras pētījumu un darbs augstskolas bibliotēkā.
Iesniegts zinātniskais referāts “How to withness design” izstrādes konferencei “International conference on engineering and product design education” 2018.gada 7. – 8. septembrim, Dyson school of Design engineering, Imperial College, London, United Kingdom.
Šajā ceturksnī notika arī mobilitāte pie sadrabības partnera – Dublinas Tehniloģiju institūta, 26.-28.03.2018 un starptautiskās auditorijas informēšana par pēcdoktorantūras pētījuma projektu.

Pētījuma oficiālā datu vietne www.aijafreimane.com.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (PostDoc) projekts 1.1.1.2./VIAA/1/16/125 trešais ceturksnis

Latvijas Mākslas akadēmijas pēcdoktorante Dr.art Aija Freimane, īstenojot pēcdoktorantūras rūpniecisko pētījumu “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā” Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” (PostDoc) ietvaros, turpina veikt teorētiskā ietvara izpēti un analīzi. Uzsākts darbs arī pie pētījuma metodoloģijas. 

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir izveidot dizaina identifikācijas sistēmu un izanalizēt dizaina inovāciju kapacitāti zināšanu ietilpīgas tautsaimniecības transformācijai Latvijā saskaņā ar Viedās specializācijas (VSS) 2.virziena 2.prioritāti, lai izstrādātu praksē un uz pierādījumiem balstītu dizaina identifikācijas sistēmu.
Pētniecības darbības vērstas, lai sasniegtu rezultātu – izstrādāt uzņēmējiem lietojamu, praksē un uz pierādījumiem balstītu dizaina identifikācijas sistēmu, lai būtu iespējams identificēt dizaina pievienoto vērtību produktu, pakalpojumu konkurētspējai un novērtētu dizaina inovāciju kapacitāti. Plānotas šādas pētniecības darbības: pētniecības teorētiskā un metodoloģiskā ietvara izstrādāšana; dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes un produktu, pakalpojumu izstrādē nozīmīgo dizaina komponentu izpēte pētījuma mērķauditorijās; dizaina identifikācijas sistēmas prototipēšana, testēšana, uzlabošana un dizaina identifikācijas sistēmas indikatoru aprakstīšana zināšanu ietilpīgas tautsaimniecības transformācijai Latvijā.

Pētījuma oficiālā datu vietne www.aijafreimane.com.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (PostDoc) projekts 1.1.1.2./VIAA/1/16/125 ceturtais ceturksnis

Pēcdoktorantūras pētījuma īstenošanas ceturtajā ceturksnī sniegta informācija par pētījuma mērķiem un gaitu kā zinātnisko rezultātu izplatīšana starptautiski un populārzinātniski visplašākajai sabiedrībai starptautiskajā konferencē “E&PDE2018
International conference on engineering and product design education” Dyson school of Design engineering, Imperial College, Londonā, Lielbritānijā no 2018.gada 6.-7.septembrim. Zinātniskais referāts “How to withness design” prezentēts un saņemta publikācija. 
Informācija par projektu sniegta arī Valsts kancelejā augstākā līmeņa vadītājiem Latvijā un uzņēmējiem, kas varētu tik iekļauti pētījuma respondentu lokā.
Starptautiskās auditorijas informēšana par pēcdoktorantūras pētījumu un darbs augstskolas bibliotēkā noritēja arī vizītes laikā pie partnera - Dublinas Tehnoloģiju institūtā, no 2018.gada 09.-12.septembrim.
Mobilitātes laikā:
1) notika padziļināta saruna par pētījuma attīstības gaitu ar zinātnisko konsultantu John O’Connor’
2) darbs ar akadēmiskiem pētījumiem Dublinas Tehnoloģiju institūta bibliotēkā un pieejamās datu bāzēs;
3) saplānoti turpmāk veicamie darbi:
turpināt veikt akadēmisko pētījumu analīzi;
precizēt nozares viedokļu līderu intervējamo sarakstu pasaulē un Latvijā;
izveidot jautājumu bāzi atvērta tipa audiālām podcast intervijām;
paplašināt dizaina uzņēmumu sarakstu ar tehnoloģiju un dažādu pakalpojumu sniedzēj-uzņēmumiem, kurus apmeklēt un novērot;
4) nākošā tikšanās 2018.gada novembrī-decembrī vai 2019.gada janvārī-februārī, saskaņā ar intervējamo personu pieejamību.

Pētījuma oficiālā datu vietne www.aijafreimane.com.

Informācija publicēta 9/10/2018

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (PostDoc) projekts 1.1.1.2./VIAA/1/16/125 piektais ceturksnis

Pēcdoktorantūras pētījuma īstenošanas piektajā ceturksnī tika turpināts darbs ar pētījuma metodoloģijas izstrādi. Tika uzsākta pētījuma kvalitatīvā pētniecība, veicot padziļinātas intervijas ar valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājiem un Latvijas jaunuzņēmumu vadītājiem par dizaina metodēm, dizaina vērtību un ietekmi konkrētajā nozarē. 
Projekta īstenošanas piektajā ceturksnī no 2018.gada 24.-30.oktobrim notika arī mācību mobilitāte WHY THE WORLD NEEDS ANTHROPOLOGISTS, DESIGNING THE FUTURE, Lisabonā, Portugālē, no 26.-28.oktobrim, lai pētniecības pieteikuma ietvaros varētu veiksmīgāk un mērķtiecīgāk izstrādāt dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēmu. Mobilitātes ietvaros notika iepazīšanās ar Portugāles dizaina vēsturi un notikumiem Lisabonā.

Informācija publicēta 8/01/2019

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (PostDoc) projekts 1.1.1.2./VIAA/1/16/125 sestais ceturksnis

Pēcdoktorantūras pētījuma īstenošanas sestajā ceturksnī tika turpinātas padziļinātas intervijas ar Latvijas jaunuzņēmumu vadītājiem par dizaina metodēm, dizaina vērtību un ietekmi konkrētajā nozarē. Tika intervēts bijušais Lielbritānijas Dizaina padomes vadītājs Tobijs Skots.
Šajā ceturksnī tika sniegta informācija par pēcdoktorantūras pētījumu pirmajā jauno akadēmiķu diskusijā Latvijas Kultūras akadēmijā 2019.gada 19.februārī Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitātes doktorantiem. Tika konsultēti uzņēmumi vienpadsmit uzņēmumi Vidzemes Inovāciju dienā Valmierā, 2019.gada 28.februārī. Neformāli sarunās, diskusijās tika informēti sadarbības partneri par pētījuma, konkrēti dizaina iespējām, bioeknomikas attīstībā Vidzemes forumā “Bioekonomika – inovāciju iespējas” 2019.gada 13.martā Cēsīs.
2019.gada 13.februārī Latvijā notiekošajā Ēnu dienā tika uzņemti 5 skolēni - ēnas, kas iepazinās ar dizaina apmācību, dizaina pētnieka darba procesu, pētījumu un piedalījās padziļinātās tiešsaistes intervijā par dizaina uztverto un saņemto vērtību. 
Projekta īstenošanas sestajā ceturksnī no 2019.gada 28.janvāra – 4.februārim notika vizīte pie sadarbības partnera Dublinas Tehnoloģiju universitātē. Tika veikta intervija ar 100Archive design pārstāvi, notika padziļināta saruna par pētījuma attīstības gaitu ar zinātnisko konsultantu John O’Connor’, darbs ar akadēmiskiem pētījumiem Dublinas Tehnoloģiju institūta bibliotēkā un pieejamās datu bāzēs; saplānoti turpmāk veicamie darbi un veicamās intervijas, nākošā tikšanās 2019.gada marts, aprīlis, kā arī iepazīšanās ar dizaina aktualitātēm un tendencēm Dublinā, muzeju apmeklējums.
No 2019.gada 1.-3.martam notika dalība konferencē The Thirteenth International Conference on Design Principles & Practices ar referātu “Decoding design value ” St. Pēterburgā, Krievija, Pēterburgas Valsts Universitātē.
Pētījuma sestajā ceturksnī visa iepriekš veiktā teorētiskā un praktiskā darbība sasummējās tiešsaistes padziļinātu interviju izveidē visplašākajai sabiedrībai. Pētnieka sociālajos tīklos, neformālās tikšanās reizēs dažādu sabiedrības pārstāvji Latvijā tiek informēti par pētījumu un aicināti piedalīties intervijā par saņemto un uztverto dizaina vērtību. Tiešsaistes intervija aizņem 40 minūte slaika un ir pieejama vietnē šeit.