Meklēt
Izvēlne

ARS ex MACHINA

Sabiedrība Tilde izsludina mākslas projektu ARS ex MACHINA un aicina jaunos māksliniekus iesūtīt tam savus darbus. Projekta mērķis ir veicināt mākslas un tehnoloģiju sinerģiju un radīt unikālu iespēju šķietami nesavienojamām jomām savstarpēji iedvesmoties. Tilde sāk šo projektu, lai stimulētu vizuāli atraktīvu tehnoloģisko risinājumu tapšanu un mūsdienu Latvijas mākslinieku darbu popularizēšanu un apriti arī neparastākās vidēs un auditorijās.

Sabiedrība Tilde rūpējas par lokālām vērtībām globālā mērogā, tāpēc gan interesanta, gan arī likumsakarīga ir ideja Tildes produktu veidolā iekļaut jauno Latvijas mākslinieku darbus. Tilde vēlas atbalstīt jaunos talantus, sniedzot iespēju mākslas darbus popularizēt Tildes produktu un pakalpojumu lietotājiem, kuru skaits pārsniedz 300 000 klientu. Labāko darbu autori iegūs iespēju projektam iesniegtos oriģināldarbus eksponēt izstādē, kā arī saņems naudas balvas. Ar vairāku darbu autoriem Tilde slēgs līgumu par šo darbu izmantošanu savu produktu un pakalpojumu vizuālajā noformējumā, kas regulāri tiks mainīts. Ieguvēji būs arī Tildes produktu lietotāji, kuri iepazīs Latvijas jauno talantīgo mākslinieku sniegumu.
Projektam iesniegtos darbus vērtēs kompetenta žūrija - Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, mākslas zinātniece un kritiķe Laima Slava, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs un sabiedrības Tilde valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs.
Konkursā uzvarējušie darbi digitālā formātā un informācija par māksliniekiem ikvienam būs pieejama bez maksas projekta mājaslapā internetā, tā veicinot projekta darbu un mākslinieku atpazīstamību plašā sabiedrībā.
Iesniegtos darbus vērtēs gan projekta žūrija, gan projekta mājaslapas apmeklētāji un izstādes apmeklētāji. Darbu vērtēšanā varēs iesaistīties ikviens interesants, jo internetā varēs nobalsot par sev tīkamāko mākslas darbu. Plašāka informācija atrodama konkursa nolikumā. Latvijas jaunie mākslinieki aicināti savus darbus projektam iesūtīt no 2011. gada 5. jūlija līdz 19. augustam.
Informācija par projektu: www.tilde.lv/makslasprojekts un vai pa tālruni 67605001.

Pirmais solis ir sperts ar jauno Tildes Biroju 2011, kura vizuālajā veidolā jau ietverti jaunās mākslinieces Baibas Rēderes gleznu motīvi.
Til­de ir va­do­šais pla­ša lie­to­ju­ma prog­ram­ma­tū­ras iz­strā­dā­tājs Bal­ti­jas val­stīs. Til­de ir di­bi­nā­ta 1991. ga­dā Rī­gā, tai ir bi­ro­ji arī Viļ­ņā un Tal­li­nā, uz­ņē­mu­mā kopā strā­dā 115 dar­bi­nie­ki. Gal­ve­nie Tildes dar­bī­bas vir­zie­ni ir da­to­rat­bal­sta iz­strā­de lat­vie­šu va­lo­dai, da­tor­prog­ram­mu lo­ka­li­zā­ci­ja, grā­mat­ve­dī­bas un uzņēmuma vadības prog­ram­ma­tū­ra.