Meklēt
Izvēlne

Inovatīvas jubilejas vai piemiņas monētas dizaina koncepcijas izstrādes atklātais konkurss

Latvijas Banka aicina māksliniekus un mākslas studentus izstrādāt priekšlikumus satura un dizaina ziņā inovatīvai monētai, ko paredzēts laist apgrozībā 2013. gada decembrī. Darbi jāiesniedz līdz 2013. gada 14. janvārim.

Konkursa nolikums

Gandrīz 20 gadu ar jubilejas un piemiņas monētu starpniecību Latvijas Banka veido stāstu par Latviju, tās vēsturiskajām, kultūras un emocionālajām vērtībām nacionālā un starptautiskā kontekstā, radot monētas ar netradicionālu māksliniecisko, tehnisko vai tematisko risinājumu. Ne mazāk svarīgs arvien bijis šo monētu mākslinieciskais veidols.

Sagaidot atjaunotā lata jubilejas gadu, Latvijas Banka aicina izstrādāt priekšlikumus satura un dizaina ziņā inovatīvai monētai, ko paredzēts laist apgrozībā 2013. gada decembrī.

1. Konkursā aicināti piedalīties mākslinieki un mākslas studenti.

2. Konkursa darbam jāatbilst šādām prasībām:
2.1. jāiesniedz numismātikā īpašas monētas dizaina koncepcijas priekšlikums – sižets un grafiskais risinājums. Iesniedzami monētas aversa un reversa zīmējumi (apaļai monētai laukuma diametrs – 150 mm vai analogs laukuma izmērs citas formas monētai) un to samazinājumi reālajā iecerētajā izmērā (apaļai monētai laukuma diametrs 15–40 mm vai analogs laukuma izmērs citas formas monētai). Vizuālā materiāla snieguma veids – pēc mākslinieka izvēles uz A4 formāta lapām;
2.2. dizaina koncepcijai jābūt tematiski saistītai ar Latvijas un/vai vispārcilvēciskajām vērtībām;
2.3. kompozīcijā jāiekļauj uzraksti "1 lats" un "Latvijas Republika" (ja valsts nosaukums neiekļaujas grafiskajā kompozīcijā, to iespējams iegravēt uz monētas jostas, ja monētai paredzēta apaļa forma), gadskaitlis "2013". Kompozīcijā var iekļaut arī citus uzrakstus, ja tie nepieciešami monētas sižetam. Zīmējumiem jāpievieno īss saturiskās un dizaina koncepcijas skaidrojums, ja nepieciešams – tehniskā izpildījuma apraksts, tehniskais zīmējums, formas veidojuma projekts u.tml.;
2.4. zīmējumiem jābūt tehniski īstenojamiem.

3. Latvijas Bankas prezidenta izveidotā žūrijas komisija (tālāk tekstā – žūrijas komisija) pēc konkursu darbu novērtēšanas noteiks konkursa uzvarētājus.

4. Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirta vienreizēja prēmija šādā apmērā (pirms likumā paredzēto nodokļu samaksas):
4.1. viena prēmija pirmās vietas ieguvējam – 2 000 latu;
4.2. viena prēmija otrās vietas ieguvējam – 1 000 latu;
4.3. viena prēmija trešās vietas ieguvējam – 700 latu;
4.4. trīs veicināšanas prēmijas – 300 latu katra.

5. Pamatojoties uz konkursa darbu novērtējumu, žūrijas komisijai ir tiesības prēmijas nepiešķirt, samazināt to skaitu vai tās sadalīt.

6. Ja godalgotajam darbam ir divi vai vairāki autori, piešķirtā prēmija tiek sadalīta vienādās daļās atbilstoši autoru skaitam.

7. Konkursa rezultāti (10 darbu pēc žūrijas komisijas vērtējuma, t.sk. prēmētie) tiks publiskoti līdz 2013. gada 1. martam Latvijas Bankas interneta vietnē (www.bank.lv).

8. Ar autoru, kura darbu nolems realizēt, Latvijas Banka slēgs papildu līgumu par monētas aversa un reversa grafiskā risinājuma pilnīgu izstrādi un sagatavošanu formas veidošanai.

9. Detalizētāku informāciju par veicamo darbu sniedz Latvijas Bankas monētu dizaina komisijas priekšsēdētājs mākslinieks Laimonis Šēnbergs (tālrunis 67022736).

10. Konkursa darbi jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personiski Latvijas Bankā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā (tālrunis 67022434) līdz 2013. gada 14. janvāra (pasta zīmogs, ja darbus sūta pa pastu) plkst. 12.00. Pēc 2013. gada 14. janvāra plkst. 12.00 iesniegtie darbi netiks izskatīti. Zīmējumiem jāpievieno slēgta aploksne ar autora vārdu, uzvārdu, adresi un tālruņa numuru. Uz aploksnes un zīmējumiem jānorāda darba devīze.

11. Konkursa darbus, kas netiks atalgoti, to autori varēs saņemt atpakaļ Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes Monētu daļā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā (tālrunis 67022434) 1 (viena) mēneša laikā pēc konkursa rezultātu publiskošanas. Prēmētie konkursa darbi paliek Latvijas Bankas īpašumā.

Informācija par konkursu Latvijas Bankas mājas lapā atrodama šeit (klikšķināt te).