Meklēt
Izvēlne

Izsludināta pieteikšanās Erasmus+ personāla pieredzes apmaiņas un docēšanas stipendiju papildkonkursam

Tiek izsludināts Erasmus+ personāla pieredzes apmaiņas un docēšanas stipendiju papildkonkurss esošajam studiju gadam. Stipendiju konkursā varat pieteikt mobilitātes, kuras nav ilgākas par 5 dienām un notiek laika posmā no 2018. gada 1. februāra līdz 30. septembrim. Tāpat kā  iepriekšējā konkursā, arī tagad pieteikšanās online, un tā būs pieejama līdz 17. janvāra plkst. 11.00! Šeit aizpildāmā anketa - PIETEIKUMA ANKETA.

Jo īpaši tiek gaidīti LMA darbinieku pieteikumi, kuri līdz šim nav izmantojuši Erasmus+ mobilitātes, kā arī atgādinām, ka Erasmus+ braucienos drīkst doties arī LMA līgumpasniedzēji (t.s. „stundenieki”).

Zemāk dažas zināmas, bet atgādināmas lietas:
1) Lūdzam savos pamatojumos pieteikuma formā (mobilitātes mērķis, LMA un individuālais ieguvums) rakstīt tiešām ar konkrēto mobilitāti saistītus argumentus, nevis ļoti vispārīgās frāzes par vispārēju Akadēmijas sadarbību un attīstību;
2) Ņemiet vērā, ka par atsevišķām ceļošanas dienām stipendija netiek maksāta;
3) Ielūguma vēstules nav jāiesniedz, taču mobilitāte jāorganizē laicīgi un tai jābūt iepriekš sarunātai, lai jums un mums nebūtu nepatīkami pārsteigumi, un lai būtu iespējams norādīt eksistējošas kontaktpersonas;
4) Tā kā Akadēmijai ir jāievēro līguma nosacījumi attiecībā uz noteiktu docēšanas un stažēšanās mobilitāšu skaitu, lūdzam visus, kam ir šāda iespēja, savu mobilitātes mērķi realizēt docēšanas mobilitātes veidā, to arī darīt.

ERASMUS+  docēšanas mērķis ir akadēmisko zināšanu sniegšana LMA sadarbības augstskolu studentiem. Mobilitāti iespējams veikt jebkurā no Latvijas Mākslas akadēmijas partneraugstskolām, vadot lekciju vai radošo darbnīcu. Docēšanas mobilitātes paredzētas LMA akadēmiskajam personālam un viesdocētājie (pēdējiem mobilitātes drīkst notikt laika posmā līdz darba līguma termiņam). ERASMUS+ stažēšanās mobilitātes paredzētas gan akadēmiskajam, gan neakadēmiskajam LMA personālam, gan viesdocētājiem un tās var būt: pieredzes apmaiņa citās ES augstskolās vai organizācijās, darba novērošanas brauciens, seminārs, sadarbības projekts, metodisko materiālu papildināšana, kopīgu lekciju kursu izveide ar partneraugstskolu, apmācība ar LMA darbību saistītā organizācijā un tml. Mobilitātes mērķis diemžēl nedrīkst būt konference. Detalizētāka info un visi nepieciešamie mobilitātes dokumenti ŠEIT.

Mobilitātes periods: minimālais – 2 dienas, maksimālais – 5 dienas.
Mobilitātes stipendija: tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas –  stipendija par dienu skaitu pēc noteiktas likmes attiecīgajā ES valstī un ceļa izdevumi, kas tiek aprēķināti pēc Eiropas Komisijas apstiprināta ceļu kalkulatora, ņemot vērā attālumus starp pilsētām un noteiktām likmēm par kilometru skaitu. Izņēmums ir Lietuva un Igaunija, kur ceļa izdevumi tiek apmaksāti pēc faktiskajām izmaksām. Par atsevišķām ceļošanas dienām stipendija netiek maksāta.