Meklēt
Izvēlne

Izsludināts stipendiju konkurss LMA personāla docēšanas un pieredzes apmaiņas mobilitātēm programmā „Erasmus+” 2014./2015. studiju gadam

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina stipendiju konkursu LMA akadēmiskā personāla docēšanas un pieredzes apmaiņas mobilitātēm un neakadēmiskā personāla pieredzes apmaiņas mobilitatēm programmā „Erasmus+”. 

Mobilitātes paredzētas laika posmā no 2014. gada 3. novembra līdz 2015. gada 30. septembrim.

Pieteikuma forma jāiesūta elektroniski Elīnai Ģibietei uz e-pastu elina.gibiete(abols)lma.lv"> līdz 2014. gada 28. oktobrim.

„Erasmus+” docēšanas mērķis ir akadēmisko zināšanu sniegšana LMA sadarbības augstskolu studentiem. Mobilitāti iespējams veikt jebkurā no Latvijas Mākslas akadēmijas partneraugstskolām (partneraugstskolu sarakstu skat. šeit), vadot lekciju vai radošo darbnīcu. Docēšanas mobilitātes paredzētas LMA akadēmiskajam personālam un viesdocētājiem (pēdējiem mobilitātes drīkst notikt laika posmā līdz darba līguma termiņam).

„Erasmus+” stažēšanās mobilitātes paredzētas gan akadēmiskajam, gan neakadēmiskajam LMA personālam, gan viesdocētājiem ,un tās var būt: pieredzes apmaiņa citās Eiropas Savienības (ES) augstskolās vai organizācijās, darba novērošanas brauciens, seminārs, sadarbības projekts, metodisko materiālu papildināšana, kopīgu lekciju kursu izveide ar partneraugstskolu, apmācība ar LMA darbību saistītā organizācijā un tml. Mobilitātes mērķis nedrīkst būt konference.

Mobilitātes laiks: 2 – 7 dienas. Visos gadījumos mobilitātes pasākumam jāietver vismaz astoņas docēšanas vai stažēšanās stundas nedēļā vai jebkādā īsākā uzturēšanās periodā.

Stipendija mobilitātes dalībniekiem tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas: stipendija par dienu skaitu pēc noteiktas likmes attiecīgajā ES valstī + ceļa izdevumi, kas tiek aprēķināti pēc EK apstiprināta ceļu kalkulatora, ņemot vērā attālumus starp pilsētām un noteiktām likmēm par km skaitu. Izņēmums ir Lietuva un Igaunija, kur ceļa izdevumi tiek apmaksāti pēc faktiskajām izmaksām.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazinieties ar Ārlietu un izstāžu daļas vadītāju Elīnu Ģibieti – elina.gibiete(abols)lma.lv">, mob.tel. +371 26396046.

Nepieciešamie dokumenti – „Erasmus+” stipendiju nolikums un pieteikuma forma: