Meklēt
Izvēlne

Konkurss "Vides objekts – uztura piramīda"

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina konkursu par „Vides objekts – uztura piramīda” objekta dizaina izstrādi, kura mērķis ir uzskatāmā un viegli saprotamā veidā sniegt informāciju RPAS „Rīgas Centrāltirgus” apmeklētājiem par veselīgu un sabalansētu ikdienas uzturu. Konkursa uzvarētājam tiek izmaksāta naudas balva EUR 500 apmērā (no minētās summas tiek ieturēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nodokļi).

Konkursa uzdevums ir radīt vizualizāciju un maketu vides objektam „Uztura piramīda.” Piedalīties konkursā un pretendēt uz godalgas saņemšanu var jebkura juridiskā vai fiziskā persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu.

Konkursa projektu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2014. gada 9. jūlijam. Piedāvājums ir jāiesniedz personīgi Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, 3. stāvā sekretārei, iesniedzot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, datorsalikumā. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām vienotā numerācijā nolikuma 18. punktā norādītajā secībā, caurauklotām vienotā dokumentu paketē, lapu skaitam jābūt apliecinātam atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

Piedāvājumam jāpievieno šādi dokumenti gan drukātā veidā, gan datu nesējā (flash vai CD/DVD):
- vides objekta projekta krāsainas vizualizācijas pilsētvidē dienas gaišajā laikā un tehniskie zīmējumi (A3 formātā);
- vides objekta projekta realizēšanas tehniskā risinājuma apraksts, materiālu un veicamo darbu apraksts;
- vides objekta projekta idejas paskaidrojuma raksts brīvā formā (ne vairāk kā A4 lapas apjomā);
- vides objekta projekta izvietojums – pilsētas kartē (A4 formātā);
- vides objekta projekta realizēšanas tāme – projekta realizēšanai nepieciešamās kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi u.c. maksājumi, kas aprēķināti euro) un to pamatojums.

Vides objektam jābūt:
- proporcionālam cilvēku (apmeklētāju) un vides mērogam – paredzētā atrašanās vieta ir RPAS „Rīgas Centrāltirgus” teritorija (ārtelpa);
- vizuāli kvalitatīvam gan tuvplānā, gan no attāluma diennakts gaišajā un tumšajā laikā;
- izgatavotam no eksponēšanai ārtelpā piemērotiem materiāliem, stiprinājumiem, kuru konstruktīvie risinājumi atbilst drošai eksponēšanai ārtelpā gaisa temperatūrā līdz +40 (pēc Celsija), un jābūt izturīgam pret lietu, saules un citu dabas parādību iedarbību;
- veidotam izturīgam pret vēja brāzmām līdz 23 m/s;
- izturīgam un drošam saskarē ar tirgus apmeklētājiem, tajā skaitā bērniem;
- viegli uzglabājamam un pārvietojamam, kā arī vienkārši montējamam un demontējamam, piemērots vairākkārtīgai un atkārtotai eksponēšanai;
- veidotam trīsdimensiāli (nedrīkst būt veidots plaknē);
- uz objekta jābūt paredzētai vietai ērtam informācijas izdales veidam;
- uz objekta ir jābūt paredzētai vietai informācijas izvietošanai (sīkāka informācija nolikumā);
- vizualizācijas izveidē nepieciešams balstīties uz ziemeļvalstu uztura piramīdas pamatprincipiem (sīkāka informācija nolikumā).