Meklēt
Izvēlne

Konkurss uz lektora un docenta amata vietām Latvijas Mākslas akadēmijā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām lektora un docenta amata vietām.

Vakantās LEKTORA amata vietas:
- viena lektora amata vieta – dizainā, Funkcionālā dizaina apakšnozarē.
- Viena lektora amata vieta – audiovizuālo mediju mākslā, Vizuālās komunikācijas apakšnozarē.

Vakantā DOCENTA amata vieta:
- viena docenta amata vieta – dizainā, Funkcionālā dizaina apakšnozarē.

Prasības:
- atbilstošas AL, LR MK noteikumiem Nr. 391 (04.09.03. protokols Nr. 41, 3.§);
- Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā) no 2015. gada 4. augusta līdz 2. septembrim (darba dienās) no pulksten 11.00 līdz 16.00.

Informācija pa tālruni: +371 67321892.

Latvijas Mākslas akadēmijas 2015. gada 21. jūlija Senāta lēmums, protokols Nr. 7.

Iesniedzamo dokumentu saraksts:
1) Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
2) CURRICULUM VITAE (dzīves un darba gājums);
3) pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi;
4) izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
5) pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
6) katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
7) pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus.

Pielikumā:
vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.